Kapittel 7: Nordområdepolitikk

Arne Langset

Nordområdepolitikken skal legge til rette for ei langsiktig satsing på kunnskap, aktivitet og nærvær i nord. Venstre mener at norsk nordområdepolitikk må omfatte alle politiske sektorer der Norge har felles eller kryssende interesser med en eller flere nasjoner. Hensynet til urbefolkninger, miljø og bærekraft skal være gjennomgripende.

Nordland vil være en aktiv partner i nordområdepolitikken. Venstre vil arbeide for en aktiv nordområdepolitikk der fylkeskommunen, sammen med de øvrige fylker i landsdelen, bidrar til å synliggjøre utfordringene og mulighetene i nord.

Vi har felles tradisjon innenfor handel og fiskeriforvaltning, mellomfolkelig kulturaktivitet og fredsarbeid mellom Norge og Russland. Vi har felles utfordringer som angår grensetrafikk, sikkerhet, beredskap, næringsutvikling, epidemier, og alvorlige klima- og miljøutfordringer. Venstre vil arbeide for økt forståelse og samarbeid med alle partnerstatene i Arktisk råd og Barentssamarbeidet, samt i vårt bilaterale samarbeid med Russland.

Nordlands rolle i det nordiske grenseregionale samarbeidet skal videreutvikles både innen miljø, samferdsel, næringsutvikling, felles arbeidsmarked og kulturfeltet. Dette vil også omfatte transport og næringslivssamarbeid med Østersjøregionen og videreutvikling av de vedtatte «Trans European Network», TEN-t-korridorene, inn til Helgeland og Narvik.

Venstre vil:

  • utvikle en robust struktur for transport, energi- og kommunikasjonsoverføring mellom landsdelene og landene i nord
  • bidra til økt tillit og forståelse mellom befolkningene i nord
  • ha ei aktiv satsing på urfolkssamarbeid over landegrensene
  • videreføre kultursamarbeidet i nord
  • satse sterkt på forskning innenfor matproduksjon, klima, miljø og marine ressurser
  • bidra til å etablere verdens beste internasjonale beredskapsopplegg mot oljeforurensning
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**