Venstre garantist for jordvern

Foto: Kåre Pettersen

Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold, har et utmerket innlegg i Sandefjords Blad tirsdag 21.juli. Andresen påpeker helt korrekt det meget beklagelige faktum at flere kommuner i Vestfold igjen legger opp til bygging av boliger på dyrket mark, stikk i strid med den regionale planen for bærekraftig arealbruk (RPBA) og nasjonal jordvernpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Som eksempel på nye kommuneplaner viser Andresen til Stokke kommune, der Venstre faktisk ble stående alene med sitt nei til utbygging på dyrket mark i nærmest alle de foreslåtte omdisponeringene.

Vi kan forsikre Jordvern Vestfold om at Venstres fylkestingsgruppe vil verne om vårt fylkes svært verdifulle landbruksområder og si konsekvent nei til nedbygging av dyrket og dyrkbar mark. Det er tre hovedgrunner til at Venstre står som garantisten for en meget streng jordvernpolitikk i Vestfold.

For det første har Vestfold i norsk sammenheng meget fruktbare landbruksområder med god bonitet og gode muligheter for grønnsak- og kornproduksjon, altså vekselbruk. Hele 27 prosent av grønnsakarealet i Norge er å finne i Vestfold. Vi har mest av den grønnsakproduktive jorda i landet, særlig langs Raet. Gunstige vekstvilkår, gode fagmiljøer og klyngeeffekten gjør at vi kan produsere store mengder til lave kostnader, og med høy kvalitet og god lønnsomhet. Vi har noen av Norges ledende grønnsaksprodusenter som leverer imponerende resultater ved systematisk satsing på ny teknologi.

For det andre gir landbruksproduksjonen i Vestfold råvarer til den betydelige næringsmiddelindustrien i fylket. Det er endelig solid dokumentert at næringsmiddelindustrien står for en betydelig verdiskaping, stor matvareproduksjon og flere tusen arbeidsplasser. Ved å bygge ned matjorda reduserer vi muligheten for grønn verdiskaping i fremtidens Vestfold og undergraver vår egen matvaresikkerhet og matvaresuverenitet.

For det tredje har vi ut fra det globale perspektivet ikke råd til å bygge ned et eneste dekar med dyrkingsjord. Det vil kunne få fatale konsekvenser i fremtiden – og det er et moralsk og politisk svik overfor en stadig økende befolkning i verden. De globale klimaendringene vil etter alt å dømme føre til enorme tap av dyrkingsjord som vil måtte kompenseres om vi skal sikre en tilstrekkelig global matproduksjon i fremtiden. Det er helt unødvendig å angripe attraktive jordbruksområder i kommunene i Vestfold fordi det faktisk foreligger alternative muligheter for bygging av boliger. Nye boliger bør bygges ved fortetting i byer og tettsteder og på arealer som ikke er dyrkbare og ikke har høyt biologisk mangfold.

Venstre mener det må stilles krav om nydyrking som kompenserer tapt matproduksjon i de tilfellene hvor eventuelle andre store samfunnsinteresser fører til omdisponering av matjord.

Venstre har også programfestet at man ved omdisponering av matjord som følge av godkjente arealplaner skal sikre at matjordlaget benyttes til forbedring av annen dyrket mark. Det bør stimuleres til nydyrking for å nå målet om 20 prosent vekst i Norges matproduksjon.

Venstre vil konsekvent arbeide for at Vestfold blir et grønnere og mer miljøvennlig fylke som forplikter seg til å føre en bærekraftig politikk.

Med det forstår vi en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov. Vi vil minne om at landbruksområdene i Vestfold utgjør vakre og historiske kulturlandskap som er viktig for livskvalitet, opplevelser og reiseliv. Disse områdene har nasjonal verdi. Vi ser derfor frem til god dialog med Jordvern Vestfold, slik at vi sammen kan slå ring om Vestfolds fantastiske landbruksområder og ressurser.

Martin Gran og Dag N. Kristoffersen

 

Martin Gran og Dag N. Kristoffersen
fylkestingskandidater for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**