Program Telemark Venstre

LPN Sundvolden, Foto: Buskerud Venstre

Vedtatt program for Telemark Venstre perioden 2015 – 2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Kunnskap

Videregående opplæring skal kvalifisere til videre studie- og arbeidsliv. Venstre er opptatt av at den videregående opplæringen skal være faglig god, og at skolene makter å følge opp elevene på en måte som gjør at flere fullfører utdanningsløpet sitt.

Venstre vil:

 • Utvikle samarbeidet mellom høgskolen, de videregående skolene grunnskolene, lokalsamfunn og arbeidsliv.
 • Heve skoleresultater ved å:
  • Arbeide for at elever ikke velger seg bort fra videregående skolegang.
  • Styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenesten.
  • Åpne for større samarbeid mellom utdanningsløpet og eksterne partnere, og tilrettelegge godt for elever med særlige behov.
  • Opprette lærling- og praksisplasser i fylkeskommunen.
  • En helsesøster på hver skole med 500 elever.
  • Opprette dialogmøter/møteplasser mellom skoleeier og skolene.
  • Åpne for lærervurdering på videregående skole.
 • Arbeide for at de fusjonerte HiT/HBV får universitetsstatus med fortsatt desentralisert struktur.
 • Legge til rette for at yrkesutdannede lettere skal kunne ta høyere utdanning via høyskolen.
 • Tilby stipend for de som tar videreutdanning til faglærer der hvor det er særlig vanskelig å rekruttere yrkesfaglærere.
 • Opprettholde Rjukan Videregående skole.
 • Øke omfanget av etter- og videreutdanning for lærere i videregående opplæring.

 

Miljø

Den globale klima- og miljøutviklingen berører også lokale forhold. Venstre vil ta ansvar for en miljøvennlig utvikling. Dramatiske klimaendringer vil inntreffe hvis vi ikke handler nå. Langsiktighet, ”føre var” og bærekraftig forvaltning, skal være Venstres overordna føring.

Venstre vil:

 • Sette ambisiøse og forpliktende mål for reduksjon av fylkeskommunens klimautslipp, slik at Telemark tar sin andel av nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser. Venstres mål er at Telemark-samfunnet skal redusere sine klimautslipp fra dagens nivå med 40 prosent innen 2030.
 • At strandsonen langs sjø og innsjø forvaltes til fordel for allmennheten.
 • Intensivere arbeidet med å få på plass flere hurtigladere for el-biler i Telemark.
 • At uberørt natur som nesten er borte også i Telemark, blir skjermet for inngrep.
 • At ”tenke globalt og handle lokalt” må inn i barnehage og skole.
 • At Grenland blir Norges klimanøytrale region med sine grønne bedrifter, lavutslipp industri, forsknings- og høyskolemiljø.
 • Stille krav til bruk av miljø- og klimavennlige byggemateriale i alle fylkeskommunale bygg/prosjekter.
 • At fylkeskommunens avdelinger skal miljøfyrtårn-sertifiseres.
 • I samarbeid med kommunene, bidra til opprydning av båtvrak og annen forsøpling i og langs Skien/ Porsgrunnselva og vassdragene i Telemark for øvrig.
 • Ha planer for opprydning av miljøgifter i havneområdene.
 • At fylkeskommunale avdelinger/arbeidsplasser skal knyttes opp mot kollektivknutepunkt og sentrum i de aktuelle kommunene i fylket.
 • Stimulere til økt bruk av sykler og elsykler, blant annet ved etablering av pendlerparkering for sykler på togstasjoner og busstopp. Det etableres utlånsordning for elsykler.
 • Ha et sterkt jordvern.
 • Stille krav om nullutslippsbiler / lavutslippsbiler i tilknytning til utlysning av drosjeløyver.
 • Oppgradere og optimalisere eksisterende utbygde vassdrag istedenfor å ha nye store vannkraftutbygginger.

 

Samferdsel

Venstre vil bygge en effektiv, moderne og klimavennlig infrastruktur for vare- og persontransport. For å skape større bo- og arbeidsmarkedsområder med flere attraktive arbeidsplasser i hele fylket, er det viktig med satsing på høyhastighetsbane. Infrastrukturen må legge til rette for både høyhastighetstog, regiontog og godstrafikk.

Venstre vil:

 • Øke vedlikeholdet på eksisterende veinett.
 • Intensivere arbeidet med å få på plass flere hurtigladere for el-biler i Telemark.
 • Satse på utbygging av kollektivtilbudet i Grenland, tilsvarende investeringene i bilveier.
 • At et helhetlig kollektivtilbud i Grenland må omfatte en bybane.
 • At buss- og togruter må korrespondere med minimal ventetid ved overganger.
 • At kollektivtrafikken må legges nær der folk bor og jobber.
 • Opprettholde lave priser på kollektivtilbudet.
 • Sikre elektrifisering og videre drift av Bratsbergbanen.
 • Sikre IC (intercity) utbygging fra Oslo helt til Skien og sammenkobling til Sør-Vestbanen.
 • Sikre at Sørlandsbanen også i fremtiden vil bli driftet på om lag samme nivå som i dag.
 • At Auen av miljømessige hensyn skal være uaktuell som ny havn for Grenland.
 • At det skal bygges sammenhengende gang- og sykkelvei på nåværende E-18 trase fra Rugtvedt til Dørdal i Bamble. Trafikksikkerheten for gang og syklene må ivaretas.
 • At Statens vegvesen stiller krav om mindre bruk av veisalting.

 

Næring

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde og utvikle velferdssamfunnet i en stadig mer globalisert økonomi. Kjernen i Telemark Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet. Det er et mål for Venstre at flere starter egen bedrift. Det er viktig for maktspredning i økonomi og samfunn å ha et mangfold av små og mellomstore bedrifter, i tillegg til de store bedriftene i vårt fylke. For å få til en positiv nærings- og befolkningsutvikling i Telemark må viktige rammebetingelser komme på plass. En god infrastruktur er helt avgjørende for å få til en positiv utvikling for næringslivet i hele fylket.

Venstre vil:

 • Øke tilgjengelig risikokapital for næringslivet.
 • At en større andel av fylkeskommunens næringsmidler skal fordeles ut til kommunene slik at kommunen selv kan bestemme.
 • Koble fylkeskommunens strategi for fornybar energi til regionale FoU-miljøer og næringslivet.
 • Støtte nærings- og kunnskapsparker som bidrar til positiv næringsutvikling og grønn økonomisk vekst.
 • Gi landbruket nye muligheter til utvikling gjennom en landbrukspolitikk som tar utgangspunkt i bonden som selvstendig næringsdrivende.
 • Stimulere norsk matkultur og produksjon av lokal mat og drikke, slik at flere produsenter kan hente inntekten direkte i markedet.
 • Oppheve alle produksjonsreguleringer dersom foredlingen skjer på egen gård, men tilpasse regelverket slik at forbrukernes helse ivaretas.
 • Arbeide for en bedre samordning av markedsføringstiltakene for Telemark som reiselivsdestinasjon.
 • Realisere beredskapssenteret på Sagamoen i Nome.
 • Fortsette støtten til Høgskolen i Telemark.

 

Idrett og Kultur

Kultur er grunnlaget for utviklingen som menneske, og som samfunn. Kultur og idrett skaper trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Venstre vil ha omfattende økonomiske overføringer til kulturlivet for å gi kulturell frihet og stimulere kreativitet, skaperkraft og næringsutvikling. Det frivillige kulturlivet vil alltid forestå den største produksjonen av kulturell aktivitet. Det er derfor viktig å sikre organisasjonene frihet og gode rammevilkår. Det er der kompetansen, ideologien og kunnskapen om frivillighet er ivaretatt. Venstre ønsker at Telemark skal ha stor egenproduksjon av profesjonelle forestillinger som stimulerer flere Telemarkskunstnere.

Venstre vil:

 • Opprettholde kulturarbeidsplasser over hele fylket
 • Hjelpe ungdom til å utvikle sitt talent
 • Støtte variert frivillig kulturarbeid i fylket økonomisk eller ved annen bistand
 • Sikre paraplyorganisasjonene gode arbeidsvilkår
 • Tilrettelegge for kulturbaserte arbeidsplasser
 • Sikre hele fylket – fra barnehage til sykehjem – god tilgang på kunstforestillinger innen alle kunstformene. Videreutvikle fylkeskommunens formidlingsordning
 • Ruste opp turstier og skiløyper og tilrettelegge arenaer for organisert trening
 • Få staten til å sikre trygg økonomisk drift av Telemarkskanalen
 • Sikre verdensarvstatusen (UNESCO) og industriarven i Rjukan og Notodden som en ressurs for hele Telemark
 • Videreutvikle bærekraftige turistdestinasjoner
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**