Kommunereformsvar til Senterpartiets Jan Lutdal

foto: Stig Morten Skjæran

Viser til Frosta SP Jan Lutdal sitt innlegg i Frostingen 30. juli 2015.

Først vil jeg få takke for utfordringen. Slike skriftlige invitasjoner til diskusjoner i offentligheten setter jeg stor pris på.

Jan Lutdal har helt rett i at Frostas innbyggere fortjener å få vite så mye som mulig før de går til valgurnene 14. september, også om kommunereformen. Nå er det slik at Frosta Venstre mener det har tilflytt oss for liten informasjon om hva den kommunereformen vil innebære for små, mellomstore og store kommuner. Vi vet at kommunene får flere oppgaver, men i liten grad hvilke. Vi vet det er gitt signaler om endringer i fordelingen av penger fra stat til kommune, og at staten vil forfordele større kommuner i forhold til små. Men det er kun signaler. Lite håndfast. Kort sagt: vi har for liten kunnskap om konsekvensene, til å ta en kvalitativ god avgjørelse på hva vi lander på, det ville i så fall blitt en ukvalifisert gjetning eventuelt prinsipprytteri. Til det er denne beslutningen alt for viktig.

Derfor så står blant annet følgende i vårt program for 2015 – 2019:

«Vi har ikke tatt et endelig standpunkt til om Frosta kommune skal bestå som egen kommune eller slås sammen med andre kommuner. Vi har dermed heller ikke tatt noen standpunkt til hvilken retning Frosta kommune ser til i en eventuell kommunesammenslåing.

Det som uansett er vårt fokus er, om Frosta består som en egen kommune eller om vi sammenslåes med andre, hvilket tjenestetilbud vil vi stå igjen med.

Vi ser det slik at vi må rigge Frosta kommune best mulig slik at innbyggeren får best mulig tjenester også i fremtidens Frosta.»

Så vil jeg avslutte dette svaret med å sende «ballen» videre til Jan Lutdal, hva vil Senterpartiet stemme våren 2016?

Med vennlig hilsen

Stig Morten Skjæran

ordførerkandidat Frosta Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**