ET FRAMTIDSRETTA OG OFFENSIVT VIKNA MOT 2020

Kommunevalgprogram for Vikna Venstre 2015-2019

 

VENSTRE SETTER FOLK FØRST

Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskets personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesskapet, for miljøet og for hverandre.
Venstres folkevalgte vil derfor lytte til og lære av deg. Venstre i Vikna har tro på – og vil kjempe for – ei god framtid for alle innbyggere i vår flotte kommune!

Vår ambisjon er: Et framtidsretta og offensivt Vikna mot 2020

Vikna skal være en være en motor for nyskaping og vekst for hele regionen. For å få til dette fokuserer Venstre på å skape et godt næringsklima, spesielt for små og mellomstore bedrifter, og for å forbedre offentlig sektor. Dette er avgjørende for å sikre flest mulig arbeid, og for å sikre inntekter til å bedre velferdstilbudet.

 

DU KAN HA TILLIT TIL VENSTRE!
Venstre ser på deg som en medeier i kommunen.
Venstres representanter garanterer å lytte til innspill vi får fra innbyggerne, og legge viknaværingenes behov til grunn for vår politikk.

TALERØR FOR INNBYGGERNE

Kommunal åpenhet, informasjon og service er viktig.
Kommunen skal være et serviceorgan for bygdas befolkning. En telefon eller e-post til kommunen skal være nok. Den ene henvendelsen skal gi deg svar.

Skriftlige henvendelser skal besvares innen sju dager. Kommunens nettsider må oppdateres og tilrettelegges for åpen forvaltning (skjemaer online m.v.).

Venstre i Vikna har i mange år kjempa for en mest mulig åpen kommune for å gi deg mulighet for innflytelse

Vikna Venstres facebook-side, Godt Valg! Er et viktig redskap for partiet i kommunikasjonen med innbyggerne.

 

VALG AV ORDFØRER

Venstres ambisjon er å bli det største partiet i Vikna etter valget. Til det trenger vi 150 nye stemmer. Det er ingen umulig oppgave. Vi vil søke samarbeid med flere partier for å få ordføreren.

Venstres ordførerkandidat Bjørn Ola Holm er en god kandidat med lang politisk erfaring.
Regjeringa har sagt nei til direkte valg av ordfører. Det er derfor kommunestyrets flertall, i et samarbeid mellom ett eller flere partier, som avgjør ordførervalget. Jo flere som stemmer Venstre, jo større sjanse er det for at Bjørn Ola Holm blir ordfører i Vikna i perioden 2015-2019.

 

KOMMUNEREFORMEN

Viknas kommunegrenser ble satt i 1870 da Vikna ble egen kommune, og ble satt i et annet samfunn der bosettingsstruktur og samferdsel var annerledes enn i dag.

Stortinget ønsker nå å slå sammen kommuner og overføre flere oppgaver fra staten til kommunene. Stortinget planlegger å beslutte nye kommunegrenser våren 2017.

Venstre tror Vikna står bedre rustet til å møte framtidas utfordringer som en del av en større kommune og vil arbeide for å få til det.

Vår ordførerkandidat, Bjørn Ola Holm, har lang og bred erfaring med store omstillingsprosesser gjennom sitt arbeid i Telenor og gjennom sitt næringsutviklings-arbeid i regionen. Dette er erfaring som kan komme til nytte i reformprosessen. Utviklingen av Vikna og Rørvik blir av spesielt stor betydning skal Ytre Namdal vokse og også matche store regioner rundt oss i fylket.

Venstre vil:

 1. Utvikle hele Ytre Namdal, både alle grendene og Rørvik som regionsenter, fordi en for sterk sentralisering kan medføre fraflytting og svekkelse av regionen.
 2. Trekke ungdom til regionen ved å bygge kompetansemiljø i flere næringer som kan tilby arbeidsplasser for begge kjønn.
 3. Bruke endringen til å styrke lokaldemokratiet og til å forenkle, forbedre og fornye kommunen.
 4. Skape vekst gjennom nye oppgaver og offentlige arbeidsplasser.
 5. Arbeide for at Rørvik blir regionsenter i Ytre Namdal.
 6. Samarbeide tettere med Stortinget og Regjeringen gjennom Venstres stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, som er saksordfører for kommunereformen.

 

SKOLE OG UTDANNING — BARNEHAGE – SFO

Skolen legger grunnlaget for utvikling gjennom et godt tilbud til barn og unge, som gjør de godt skikket til framtidas samfunn. Ungdom med gode opplevelser vil i større grad komme tilbake til Vikna. Grunnskolen er den viktigste oppgaven for Vikna kommune. Venstre ønsker en sterk offentlig skole som setter elevene først, har høy kvalitet og med kompetente og motiverte ledere og lærere. En hovedutfordring i viknaskolene er å gi alle elevene riktige utfordringer og oppfølging.

Venstre vil:

 1. Gi lærerne mer tid til å se, oppmuntre og tilpasse undervisningen til elevenes behov ved å redusere tidsbruken til rapportering og dokumentasjon. Vi mener at kommunene må legge til rette for skoler og barnehager der dyktige voksne har tid, kompetanse og ressurser til å ta vare på barna våre.
 2. Fange opp de som faller utenfor tidligst mulig, og tilpasse skoletilbudet for de elevene som ikke trives så godt i dagens skole med så stor vekt på teoretisk kunnskap.
 3. Hente inspirasjon fra gode skoler i andre kommuner.
 4. Utvide SFO-tilbudet gjennom samarbeid med idrettslag, andre frivillige organisasjoner og private barnehager.
 5. Venstre ønsker et godt og utviklende samarbeid med både offentlige- og private barnehager i kommunen. Kommunen skal ha fokus på at barnehagene skal ha forutsigbare økonomiske rammer i sin drift.
 6. Venstre vil fokusere på skolen som arbeidsplass. Rektorene skal gjennom tydelig ledelse ha et ansvar for at den enkelte skoles lærerstab er gode forbilder, rollemodeller og fagpersoner for barn og unge.
 7. Venstre vil arbeide for å tiltrekke seg gode og godt utdannede lærere av begge kjønn.
 8. Skolen skal også være en viktig arena for integrering av flyktningebarn og barn av arbeidsinnvandrere.
 9. Oppruste og modernisere Austafjord oppvekstsenter

HELSE OG OMSORG – VARM VELFERD
Alle innbyggere i Vikna skal kjenne seg trygge på å få hjelp og omsorg når det er nødvendig. Respekt for ulike ønsker er grunnlaget for verdighet i eldreomsorgen. Derfor vil Vikna Venstre arbeide for at det tilbys et vidt spekter av pleie- og omsorgstjenester i kommunen

Venstre i hele landet er opptatt av fattigdom, psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. De som trenger hjelp skal få det, og vi må drive mer med forebygging slik at flere fanges opp tidlig.

Med Samhandlingsreformen ble oppgaver overført fra helseforetakene til kommunene. Eldrebølgen medfører at pleie og omsorgsbehovet øker. Mottak av flyktninger stiller helsetjenestene på nye krav. Helsetjenesten for ungdom må styrkes og tilbudet til mennesker med rus- og psykiske problemer har ikke fått det etterlengtede løftet alle ønsker. Utfordringene innen helse og omsorg er store og stiller store krav til kommunen.

Venstre vil:

 1. Styrke hjemmehjelp og hjemmesjukepleie fordi vi mener at det beste er at eldre og pleietrengende skal få bo lengst mulig hjemme.
 2. Ha et helsehus etter dagens og framtidas behov, med rom for samlokalisering av jordmor, helsesøster og barnevern.
 3. I forbindelse med utvidelse og renovering av Sykestua ønsker Venstre å satse på moderne velferdsteknologi innenfor de rammer som personvernet setter.
 4. Kommunen skal ha et godt utbygd tjenesteapparat og skal gi gode sosiale tilbud. Personer som etter loven har krav på hjelp, skal få det!
 5. Styrke rus og psykiatritjenesten i kommunen.
 6. Trygghet for fødende gjennom et stabilt jordmortilbud.
 7. Redusere ventetiden på fysioterapi til 20 dager.
 8. Det er viktig at det er fokus på å få folk i arbeid, og mottakere av sosialhjelp må møte opp noen timer hver uke å utføre enkelt arbeid for kommunen. Det betyr at kommunen i større grad må legge til rette for slikt arbeid i kommunal regi

 

FOLKEHELSE

Folkehelseloven fra 2012 stiller krav om at kommunen prioriterer det generelle folkehelsearbeidet.

Venstre vil være en pådriver for å få kommunen til å engasjere seg sterkere i folkehelsearbeid.

Kosthold, aktivitet, søvn, sosial omgang, trivsel og utdanning skal være sentrale element i kommunens folkehelsearbeid.

For å få til dette ønsker kommunen tett dialog med lag og foreninger, grunnskole og videregående skole gjennom å opprette et dialogforum.

Venstre ser en folkehelseplan som viktig for å kunne gjennomføre folkehelsearbeidet.

 

UNGDOM

Ungdommen er framtida. Vikna må forsterke arbeidet med å tiltrekke seg ungdommen gjennom å være en aktiv samarbeidspartner til lokalt næringsliv.

Venstre vil:

 1. Skaffe flere lærlingeplasser i samarbeid med YNVS og næringslivet.
 2. Bidra til å rekruttere flere unge av begge kjønn til ledige jobber, også sommerjobber.
 3. Hjelpe lag og foreninger som gir et tilbud til unge.
 4. Etablere en ungdomsklubb i Rørvik i samarbeid med lag og foreninger.

BIBLIOTEKET SOM INFORMASJONSSENTER OG MØTESTED
Venstre vil utvikle Vikna folkebibliotek til møtested og informasjonssentral. Biblioteket må sikres ressurser til dette.

FRIVILLIG ORGANISASJONSARBEID – DUGNADSÅND
Frivillig barne- og ungdomsarbeid sparer kommunen for store utgifter til forebyggende arbeid. Venstre vil gi de mange som utfører gratisarbeid, et viktig håndslag. I mange lag og foreninger legges det hvert år ned mange årsverk i frivillig innsats av foreldre og tillitsvalgte.

Venstre vil:

 1. Gi økt støtte til satsing på barne- og ungdomsarbeid.
 2. Etablere et dialogforum mellom kommunen og lag og foreninger.
 3. Samarbeide med lag og foreninger når det gjelder integrering av flyktninger, migranter og andre som kommer til Vikna.

 

ØKONOMISK HANDLEFRIHET ER AVGJØRENDE FOR FRAMTIDA

Venstre er en pådriver for en åpen kommune der innbyggerne blir lyttet til, og at pengene brukes fornuftig og der det er liten avstand mellom innbyggerne og kommunen. Kommunen er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon de siste åra. Dette skyldes i hovedsak for høye driftsutgifter i forhold til inntektene. Det er nødvendig med en total gjennomgang av kommunens økonomi i løpet av 2. halvår 2015 og 2016. Dersom vi skal ha økonomisk handlekraft og sørge for s overskudd, er alle lovnader om nye tiltak og store investeringer lite verdt. For Venstre er det ikke ønskelig å øke eiendomsskatten.

 

KOMMUNALE TJENESTER

I nasjonale sammenligninger kommer tjenestetilbudet i Vikna godt under landsgjennomsnittet, med unntak av barnehager og eldreomsorg. Kommunens økonomi er svak. Med Arbeiderpartiet i spissen har Vikna kommune brukt for mye penger. Dette gir lite rom for dyre valgløfter.

Venstre vil gi bedre tjenester med de pengene vi har ved å:

 1. Finne bedre/gode løsninger i dialog med brukerne av tjenestene og medarbeiderne i kommunen.
 2. Bruke nasjonale sammenligninger for å lære av de beste kommunene.
 3. Etablere et tett og godt samarbeid mellom folkevalgte og administrasjonen.
 4. Samarbeide tettere med næringslivet.

Venstre vil ha raskere saksbehandling, bedre kvalitet og redusert byråkrati. Kommunen skal møte innbyggere og etablerere med en positiv innstilling

KOMMUNALE PLANER

Venstre vil arbeide for at kommunen til enhver tid skal ha et så godt planverktøy som mulig innenfor alle planområder kommunen har ansvaret for. Det er spesielt viktig å ha gode arealplaner for kommunens sjøområder som skal ta hensyn til alle brukerne. Forutsigbarhet for brukerne er viktig. Ingen er tjent med planer som brukere til stadighet søker om dispensasjon fra. Venstre ser det som spesielt viktig at gyte og oppvekstområder for fisk blir tatt vare på i plansammenheng. Venstre er skeptisk til tarehøstingen som nå foregår i stort omfang i kommunen, og vil ha sterkt fokus på denne saken sammen med de lokale fiskerne.
Venstre vil at kommunen skal ha et kvalitetssystem som sikrer at planer og politiske vedtak blir gjennomført og rullert til rett tid.

 

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER
Vikna kommune er bygdas største arbeidsgiver. Gode arbeidsvilkår og et trygt arbeidsmiljø er grunnleggende for å kunne utføre arbeidet og yte service med den kvalitet bygdas innbyggere har krav på. Venstres representanter vil sikre gode arbeidsvilkår. Kommunens ansatte må få mulighet til å kunne følge opp de krav som stilles, og Venstre vil arbeide for at det gis tilbud om opplæring og mulighet for kompetanseutvikling. Venstre har også som mål å få redusert antallet deltidsstillinger i kommunen. Nylig vedtatte etiske retningslinjer og arbeidsgiverpolitikken skal være viktige redskaper for ansatte og politikere. Det skal være åpenhet for å kunne si fra når man er misfornøyd med noe på sin arbeidsplass. Muligheten til varsling er også en rett de ansatte har.

Venstre ønsker å ha motiverte og engasjerte ansatte. Det får man bare ved å gi mennesker innflytelse, medbestemmelse og respekt.

RØRVIK SOM REGIONSENTER

Utvikling av Rørvik er viktig for næringslivet og for utviklingen av hele Ytre Namdal. Derfor er utvikling av regionsenteret Rørvik et viktig politisk mål for Venstre.

Veksten i Rørvik etter 2. verdenskrig demte opp for fraflyttingen mange distriktskommuner hadde i denne perioden. Fornyelsen i næringslivet har skapt mange arbeidsplasser og vekst i Rørvik de siste 20 årene, og satt Vikna i en særstilling i Nord-Trøndelag, sammen med Stjørdal. Framtidig vekst i Ytre Namdal er avheng av at Rørvik klarer å vokse og utvikle seg som regionsenter.

Venstre vil:

 1. Stimulere utvikling av handels- og servicetilbudet i sentrum i samarbeid med næringslivet.
 2. Legge til rette for flere private og offentlige arbeidsplasser.
 3. Sikre vekst for YNVS i samarbeid med fylkeskommunen.
 4. Forsterke Rørvik som et kompakt sentrum gjennom fortetning.
 5. Bygge boliger i sentrum, men på sentrums premisser. Det er viktig med liv i sentrum.
 6. Skape aktivitet gjennom stor aktivitet i gode idrettsanlegg.
 7. Vurdere å bruke skoletomta til boliger for mange barnefamilier.
 8. Bruke kommunens eierskap i Norveg og Rørvik Samfunnshus til å styrke kulturtilbudet.

 

BOLIGBYGGELAG
Kommunen må gjennom sitt boligforetak fortsette samarbeidet med private boligutbyggere. Kommunen bør også engasjere seg sterkere med tanke på å få bygd utleieboliger og flere boliger gjennom boligbyggelag i hele kommunen. Tilskuddet til boligsøkende ungdom må opprettholdes.

 

NÆRINGSLIVET – GRUNNLAGET FOR GODE TJENESTER

Vikna skal være en være en motor for nyskaping og vekst for hele regionen. For å få til dette fokuserer Venstre på å skape et godt næringsklima, spesielt for små og mellomstore bedrifter, og for å forbedre offentlig sektor. Dette er avgjørende for å sikre flest mulig arbeid, og for å sikre inntekter til et godt velferdstilbud.

Venstre vil stimulere til nyskaping. Like viktig er det å slå ring om – og å støtte – eksisterende næringsliv. Venstre vil ha spesielt fokus på fiskeriene og landbruket. Går det bra i næringslivet, har vi råd til sterkere offentlig satsing. Går det dårlig, må det ofte strammes inn i kommunens budsjetter. Derfor er næringslivet så viktig for å skape velferd og gode kommunale tjenester. Venstre vil støtte opp om – og stimulere til – videreutvikling av næringer og arbeidsplasser i hele kommunen.

Tilgang på arbeidskraft er viktig for økonomisk vekst. Venstre vil ha en arbeidsinnvandringspolitikk som gjør det lettere å få opphold på grunnlag av arbeid. Næringslivet, kommunen og arbeidsinnvandreren selv skal ha et felles ansvar for at arbeids-innvandrerne lærer seg norsk og blir kjent med våre normer og kultur.

Norge rår over store havområder med fiskeriressurser som gir et potensiale for verdiskaping som er langt mer varig enn oljeinntektene. Med gode rammevilkår for bærekraftig utnyttelse kan sjømat- og fiskerinæringene sikre vekst og inntekstgrunnlag langs hele kysten.

Oppdrettsnæringen har fortsatt et stort vekstpotensial, men det er en forutsetning at videre vekst i næringen er bærekraftig.

 

BREDBÅND TIL HELE VIKNA
Venstre vil arbeide for at bredbånd skal bli tilgjengelig for hele kommunen. Bredbånd er kommunikasjonsvei for morgendagens næringsliv og blir stadig viktigere ved spørsmål om nyetableringer av bedrifter. Venstre vil arbeide for at det kan strekkes fiberkabel fram til husstander og bedrifter. Også der det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt.

 

MILJØ OG NATURRESSURSER
Miljø- og ressursarbeid er ingen særinteresse, men skal inngå i all kommunal planlegging. Kommunen skal ha fokus på reduksjon av utslipp av klimagasser i arbeidet med kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner, og kommunen skal ha tilsvarende fokus ved innkjøp av varer og tjenester, byggeprosjekter mv. Venstre vil ta Norge i en miljøvennlig retning. Våre lokallag arbeider for å ta vare på naturen og å gjøre det enklere for innbyggerne å ta grønne valg. Vi skal legge til rette for utvikling av fornybar energi.
Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper bærekraftige verdier i lokalsamfunnet.

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**