Program for Øyer Venstre 2015-2019

Foto: Øyer Venstre

Venstre er Øyers sosialliberale parti. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket og skal arbeide for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Partiet er sosialt fordi vi vil ta ansvar for fellesskapet. Vi er liberale fordi vi vil ta ansvar for det enkelte menneskes egenverd og ytringsfrihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

Hensyn til miljøet og fremtidige generasjoner valgmuligheter skal være styrende for alle viktige beslutninger som tas.

 

Fremtidsrettet:

Venstre har en tydelig miljøprofil. Den skal være styrende for all politikk og beslutninger. Venstre hører hjemme i sentrum av politikken, vi er har vist at vi kan finne løsninger gjennom samarbeid på både sosialistisk og borgerlig side. Venstre ønsker at flere oppgaver skal flyttes fra statlig til lokalt nivå. Det fordrer større og sterkere kommuner.

Miljø:

Tettstedsutvikling på Tretten og Granrudmoen må fortsette. Øyer Venstre ønsker fokus på trivsel i kommunen og ønsker derfor fortsatt satsing på grøntarealer, gang- og sykkelveger, turstier og idrettsanlegg i tilknytting til eksisterende og fremtidige boligområder.
Øyerfjellet med sine fantastiske muligheter for seterdrift, jakt, fiske og friluftsliv er en stor ressurs for kommunen. Øyer Venstre ønsker å legge til rette for at enda flere av kommunens innbyggere og turister skal bli aktive brukere av fjellet gjennom ivaretakelse av kulturlandskapet og tilrettelegging for aktivt friluftsliv.

Helse og omsorg:

Øyer Venstre vil beholde sykehus med akuttfunksjoner på Lillehammer og psykiatrisk sykehus på Reinsvoll. Øyer Venstre vil også arbeide for en robust kommunal helsetjeneste.

Vi vet imidlertid at god folkehelse ikke skapes i helsevesenet. Vi vet også at god helse og gode levevaner er nøkkelen til et godt liv. En sunn livsstil er den enkeltes ansvar, men kommunen har ansvar for å legge til rette slik at den enkelte innbygger har mulighet til å leve sunt.
Øyer Venstre vil arbeide for å gi alle bygdas innbyggere mulighet til en sunn livsstil, blant annet gjennom et variert idretts- og kulturtilbud samt tilrettelegging for allsidig bruk av naturen vår.

 

Næring:

Om neste generasjon skal ha et like trygt og godt arbeidsmarked som oss, må vi legge til rette for dem som vil skape nye og attraktive arbeidsplasser. Venstre vil fjerne de byråkratiske flaskehalsene som står i veien for at gode ideer blir til nye verdier og nye arbeidsplasser.
Vi må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.

Oppvekst og utdanning:

Øyer skal være en trygg kommune å vokse opp i. Barn som vokser opp i Øyer skal ha muligheter til å utvikle seg i bygda si. Kommunen må legge til rette for gode oppvekstsvilkår og sikre gode og tjenlige utdanningsløp for ungdommer. I samarbeid med lokalt næringsliv vil vi jobbe for at ungdom som ønsker det skal få praksisplass og yrkeserfaring i kommunen.
Øyer Venstre støtter kompetanseutvikling for de ansatte i skolesektoren slikt at de er rustet til å takle utfordringen i en skolehverdag som er i stadig endring og utvikling.
For barn og unge, ser Øyer Venstre på skolen som en svært viktig arena med tanke på å forebygge fysisk og psykisk uhelse. Øyer Venstre vil styrke videreutdanning for lærere, også innenfor fysisk fostring og psykososialt arbeid.

 

Større kommuner:

Øyer Venstre støtter en kommunereform der flere små kommuner slås sammen.
I første rekke ser vi for et utvidet samarbeid med kommunene Gausdal, Ringebu og Lillehammer, og en mulig fremtidig sammenslåing av kommunene.

Venstre vil være en garantist for en ansvarlig økonomisk politikk som ikke er på kant med kommunens lovpålagte oppgaver.
Større kommuner vil være bedre i stand til å bygge nødvendige fagmiljøer.

I dag er kommunenes inntektssystem innrettet slik at små kommuner som slår seg sammen kan tape økonomisk. Det må derfor bli økonomisk gunstig for kommuner å slå seg sammen.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**