En kommune med gode oppvekstvilkår

En god grunnutdanning er nøkkelen til barnas fremtid. Venstres mål er at elevene skal lære noe nytt om seg selv, om andre og om verden rundt seg hver eneste skoledag. Elevene skal oppleve progresjon og mestring, og en tydelig oppfølging fra barnehagen og opp, er avgjørende for å sørge for at ingen faller utenfor. God læring betinger god trivsel. Skolen er en arena med betydning for barn og unges oppvekst, faglige læring og sosiale utvikling. Å se alle disse faktorene i sammenheng betyr at vi har et bredt fokus på elevenes individuelle behov.

 

Det er viktig for Venstre å ha flere faglærte barnehagelærere inn i barnehagene. Derfor ønsker Venstre å tilby assistenter muligheten til å ta fagbrev mens man arbeider.

 

Den største frivillige innsatsen i kommunen finner sted innen kultur- og idrettsaktiviteter. Disse aktivitetene skaper møteplasser og felles arenaer der mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn kan møtes. Venstre vil støtte oppom dette arbeide ved å sikre gode rammevilkår for kultur- og idrettslagene i Sarpsborg.

 

  • Venstre vil styrke skolehelsetjenesten ved å ha flere yrkesgrupper i skolen.
  • Sikre attraktive lærlingeplasser i kommunale virksomheter, og sette krav til lærlingeplasser i kommunale anbudsrunder.
  • Innføre aktiv påmelding til religiøse markeringer arrangert av skoleverket.
  • Etablere en tenketank med fokus på utvikling av skolen i Sarpsborg.
  • La frivillige organisasjoner drive skolefritidsordning.
  • Styrke satsingen på biblioteket.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**