Engasjement nytter

Foto: Venstre

Venstre er et lite parti men er blitt en viktig aktør på den politiske arena. Det vil vi gjerne fortsette å være. Vi mener at Hof Venstre kan spille en viktig rolle også i lokalpolitikken, gjennom å politisk ensretting, komme med alternativer og bidra til et levende lokalsamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre har vist at gjennom deltagelse kan små partier påvirke utviklingen. For Venstres del er dette mest synlig gjennom samarbeidsavtalen med regjeringspartiene. Denne har gitt Venstre en rekke politiske seire det siste året. Dette gjelder spesielt i klima- og miljøpolitikken. Budsjettavtalen styrket den samlede miljø- og klimasatsingene med nær 1,9 mrd. kroner. Venstre fikk bl.a. gjennomslag for at det skal brukes 900 millioner kroner mer på miljøvennlig samferdsel. Venstre fikk også gjennomslag for å øke innsatsen for å redusere antallet fattige barn betydelig. Blant tiltakene er billigere barnehager for barn i lavinntektsfamilier og en rett til gratis kjernetid i barnehage for alle 4 og 5 åringer i lavinntektsfamilier. Dette vil vi som bor i små kommuner som Hof også få glede av. Andre gjennomslag for Venstre i budsjettavtalen er et kompetanseløft for ufaglærte i skolen, to nye såkornfond, styrket lærlingeordning med 78,4 millioner kroner, 60 millioner mer til bredbåndsutbygging og 30 millioner kroner mer til velferdsteknologi.

Er det noe Venstre har klart å bevise så er det at engasjement nytter!

Kim Hjardar, førstkandidat Hof Venstre

 

På det helt lokale plan har Vestfold Venstre, etter sterkt press fra oss her i Hof, bidratt til at hovedutvalget for samferdsel i fylket i desember bevilget penger til å ferdigstille den langt etterlengtede gang og sykkelstien forbi Eidsfoss barnehage.

Hva med fremtiden til Hof kommune?

I mange år har det vært en utvikling mot mer og mer interkommunalt samarbeid, for vår del med Re og Holmestrand. Tanken bak dette er god. Bedre fagmiljøer, bedre tjenester, mindre belastning ved sykdom og mye mer. Mye av dette samarbeidet er kommet for å bli, da lokale fagmiljøer ikke lenger eksisterer eller kommunene rett og slett ikke har et innbyggertall som gir økonomi til å gi innbyggerne dette forbedrede tilbudet selv. Men dette har skapt store utfordringer for lokaldemokratisk styring og kontroll med tjenestetilbudet. Lokalpolitikernes funksjon er, satt på spissen, blitt redusert til å godkjenne vedtak gjort av andre, andre steder, og til å flytte på småpenger. Man kan ikke tenke visjonært eller ville ta gode lokale valg lenger. Det er også blitt en utfordring at kommunegrensene ikke samsvarer med dagens naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Vi i Hof Venstre ønsker lokalpolitikere med reel makt til å påvirke. Det er derfor vi i Hof Venstre mener at en kommunesammenslåing er et naturlig skritt slik situasjonen er, og vi vil være med å styre den utviklingen til det beste for Hof. Er det noe Venstre har klart å bevise så er det at engasjement nytter!

Kim_Hjardar_1

Kim Hjardar
1. kandidat Hof Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**