Bydelsprogram 2015 – 2019

Bydelsprogram for Østensjø Venstre 2015 – 2019

Liberal bydel
Venstre er et sosialliberalt parti. Et godt samfunn er bygd på kunnskap, en åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og ansvar for miljøet. Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sine egne liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre.

Østensjø Venstre vil:
• at bydelen vår skal være nytenkende, åpen og fordomsfri, der alle har like muligheter innen jobb, skole og kultur
• arbeide for at Sørli gård, som er i kommunalt eie, kan ha publikumsvennlig og tilgjengelig jordbruksbasert drift, og eventuelt inspirere andre jordbrukseiendommer i bydelen til å være tilgjengelig for folk.

 

Grønn bydel
Østensjø skal være en grønn og klimavennlig bydel, og det skal være enkelt for innbyggerne å ta miljøvennlige valg. Transportsystemet i Oslo skal være det mest miljøvennlige i Europa, og all trafikkvekst skal tas med kollektive transportmidler, sykkel og gange. Østensjø skal vokse på en måte som er bærekraftig og fremtidsrettet, og som tar vare på bydelens grønnblå kvaliteter.

 

Grønne nærmiljø
Bydel Østensjø har en unik beliggenhet, tett inntil marka og med Østensjøvannet som naturlig midtpunkt. Vi må ta vare på bydelens grønne lunger og den store miljøparken som området rundt Østensjøvannet er. Områder til rekreasjon og fysisk aktivitet nær der folk bor, har stor verdi. Grøntstrukturen fyller også viktige funksjoner i bydelen, som å håndtere overflatevann, beskytte mot flom, regulere lokalklima og romme biologisk mangfold.

Østensjø Venstre vil:
• at Østensjøvannet blir en del av en ny stor bynasjonalpark, og dermed får bedre vern
• passe på at Oslo kommune følger opp forvaltnings- og skjøtselsplanen for Østensjøvannet naturreservat og Østensjøområdet miljøpark
• forsvare friområder og de grønne “100-meterskogene” i bydelen, som f.eks. Bjørnsonskogen
• fortsette gjenåpningen av elver og bekker som er lagt i rør, og arbeide for en grønnblå korridor fra Østensjøvannet til Alna
• sikre truede arter gjennom skjøtsels- og vernetiltak, og arbeide for bekjempelse av fremmede arter
• sikre at markagrensen ligger fast, men at markaloven håndheves slik at det er muligheter for friluftsliv og organisert og uorganisert idrett

 

En ren bydel
Søppel skal bort fra gatebildet, og vi må slutte å slippe ut miljøgifter. Østensjø Venstre vil redusere avfallsmengden i bydelen.

Østensjø Venstre vil:
• utvide kildesorteringsordningen i bydelen ved å få etablert minst én minigjenbruksstasjon for levering av gjenstander til ombruk og avfall til gjenvinning fra husholdninger
• tilrettelegge for å unngå dumping av hageavfall i friområder gjennom f.eks. støtte til rusken-aksjoner i sameier, borettslag og velforeninger
• sikre at det aldri er mer enn 300 meter fra den enkelte husholdning til nærmeste returpunkt
• holde parker og friområder velstelte og frie for søppel, og sørge for flere søppelkasser ved populære rekreasjonsområder
• bedre toalettfasiliteter ved tilrettelagte steder i marka

 

Gode samferdselsløsninger
Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: god mobilitet for alle, et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn og verdiskapning for næringslivet.

Østensjø Venstre vil:
• opprette fartsdumper, fotgjengeroverganger, fortau, og god skilting på skoleveiene
• etablere et sammenhengende gang- og sykkelveinett slik at det blir lettere å ferdes i bydelen ved ikke-motoriserte transportmidler
• en snarlig oppstart av E6-Manglerudprsojektet og sikre Manglerudtunnelen som et miljøprosjekt der lokale miljøhensyn må veie svært tungt ved planlegging og valg av tunneltrasé
• følge opp både by og bydel på fremdrift og planlegging av E6-Manglerudprosjektet
• ved etablering av tunnelen skal fortrinnsvis ledig overflatekapasitet benyttes til bedre og sikrere lokalveisystem, gang- og sykkelveier samt bedre løsninger for kollektivtrafikken
• avbøtende miljøtiltak, som f.eks. støyskjermer, frem til E6-Manglerudprosjektet fullføres
• økt kapasitet på innfartsparkeringer
• bedre belysning på gang- og sykkelveier samt i veibanen og på fortauene i enkelte områder
• etablere gode parkeringsløsninger for tungtransport og nyttekjøretøyer, og dermed også redusere slik parkering i boligområder og langs skoleveier

 

Et enda bedre kollektivtilbud
Kollektivtransport skal være det naturlige førstevalget for de aller fleste reiser i Oslo. For at den også skal være det for bydel Østensjøs innbyggere, må vi prioritere sømløse bytter på gode knutepunkter, god fremkommelighet og høy frekvens.

Østensjø venstre vil:
• fortsette opprustingen og vedlikeholdet av T-banestasjonene
• ha t-baneavganger minst hvert tiende minutt på alle linjer
• innføre 24-timers kollektivtransport i Oslo på de store rutene og utvide nattbussordningen
• utvide tilbudet på bussruten Østensjø Ring på kveldstid
• holde prisen på månedskort på dagens lave nivå

Enklere og tryggere å sykle
Østensjø Venstre vil øke fremkommeligheten og tryggheten for syklister. Vi må tilrettelegge for sykling på tvers av og rundt i bydelen, for sykkelpendlerne inn til byen og for tursyklistene i marka.

Østensjø Venstre vil:
• videreutvikle gang- og sykkelveinettet i bydelen
• legge til rette for “bike and ride”, sykkelparkeringsplasser ved T-banestasjoner og større bussholdeplasser
• sørge for flere sykkelstativer ved møteplasser og torg i bydelen, gjerne under tak
• øke bevisstheten hos bydelens ansatte om bruk av Oslo kommunes sykkelgodtgjøring
• prioritere veier med sykkeltraseer når det gjelder asfaltering, vedlikehold og fjerning av feilparkerte biler
• videreføre ordningen med at sykler kan fraktes gratis på T-banen utenom rushtiden
• oppfordre næringsliv og arbeidsplasser i bydelen til etablering av sikre sykkelparkeringer nært til hovedinngang – for å gjøre det lettere å sykle til jobben
• jobbe for en dialog og samarbeid for å fremme en felles forståelse mellom alle markabrukere

 

Globalt klimaansvar
Oslo og bydel Østensjø skal også ta ansvar for å redusere de globale miljøutfordringene, utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av økologisk mangfold. Venstre vil legge dette til grunn for alle politiske vedtak, og gjøre Oslo til en av de fremste byene i verden til å ta i bruk ny miljøteknologi. Venstre vil være en garantist for at Oslo oppfyller målet om å halvere klimagassutslippene gjennom kutt innen 2030. Det skal bli enkelt å ta klima-, energi- og ressursvennlige valg.

Østensjø Venstre vil:
• fremme bruken av vannbåren varme i alle nybygg som ikke er passivhus
• avvikle bruk av all olje til oppvarming innen 2020, inkludert i fjernvarmenettet
• sørge for at alle kommunale bygg varmes opp ved energieffektive metoder
• innføre rett til å levere overskuddsenergi inn i fjernvarmenettet for utbyggingsprosjekter som genererer mer fornybar energi enn de bruker
• at alle nyanskaffede biler som brukes av bydelen bruker lav-/nullutslippsteknologi som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen
• redusere klimautslippene ved bydelens egen reisevirksomhet ved at alle bydelens ansatte skal benytte seg av det mest miljøvennlige reisealternativet som er praktisk mulig
• stille miljøkrav ved alle innkjøp av varer og tjenester i bydelen
• sørge for oppfølging av miljøfyrtårnarbeidet i bydelen

 

En fremtidsrettet og bærekraftig bydelsutvikling
Oslo er en by i vekst, og dette medfører også at Østensjø vokser. Dette er positivt, men vi må ta tak i de utfordringene det innebærer. Bydelen skal utvikle seg på en moderne og framtidsrettet måte, samtidig som vi tar vare på bydelens egenart og historie. Fortetting og nybygging skal ikke gå på bekostning av bydelens særpreg.

Østensjø Venstre vil:
• la universell utforming være førende for planlegging og bruk av offentlige rom
• oppgradere gater, plasser og torg i bydelen
• bevare og utvide grøntarealene
• sikre at ny bebyggelse i homogene småhusområder harmoniserer med omgivelsene, men at det i mindre homogene områder åpnes for et stort spenn av arkitektoniske løsninger innenfor de høydene og volumene som ligger i reguleringen
• ha en restriktiv holdning til bygging av høyhus i bydel Østensjø, men tillate det der de glir naturlig inn i miljøet, er en del av en overordnet plan og ikke bryter med topografien

 

Gode oppvekstvilkår
Østensjø bydel skal sikre trygge og gode oppvekstvilkår for alle barna våre. Vi skal ha mange nok barnehageplasser med høy kvalitet, og fortsette å øke kvaliteten i skolen. Barna skal ha tilgang til gode og trygge lekeområder i parker og grøntområder, og vi skal skape arenaer og fritidstilbud der hver enkelt har muligheten til å lykkes. Bydelen skal også ha et godt tilbud til foreldre som trenger veiledning i foreldrerollen eller andre hjelpetiltak, og skal ved behov raskt kunne skaffe gode fosterhjem og barnevernstiltak tilpasset den enkeltes behov.

 

Barnehage
I barnehagen lærer små mennesker å møte verden gjennom lek og samspill. Å tilrettelegge for gode barnehager som en del av grunnlaget for en trygg, utviklende og god oppvekst, er noe av det viktigste vi gjør. De ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og det må arbeides systematisk med å sikre engasjerte og dyktige ansatte og gi dem rammevilkår og tid til å se hvert enkelt barn.

Østensjø Venstre vil:
• opprettholde full barnehagedekning i bydelen, og sikre god fordeling av plassene slik at alle får plass i sitt nærmiljø
• sørge for at vi får flere utdannede førskolelærere, bl.a. ved å utvide tilbudet om etter- og videreutdanning
• sikre god opplæring hos de ansatte til å se tegnene på at et barn er utsatt for vold eller overgrep
• gi gratis kjernetid til utvalgte grupper som virkemiddel i integreringen
• sørge for tilstrekkelig antall deltidsbarnehageplasser
• sikre tilbudet ”Åpen barnehage”
• at læring og språkutvikling skal få en større plass i barnehagene
• at barnehagene skal ha god tilgang til spesialpedagogisk hjelp slik at tidlig hjelp i større grad realiseres
• sørge for at midlertidige barnehager får økonomiske rammer til å ha et godt uteområde på linje med og permanente barnehager

 

Skole
En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, og derfor bør elever og foreldre kunne velge mellom forskjellige skoler med ulike profiler og spesialiseringer. Alle skal ha en skole i nærmiljøet, og det skal gis virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere. Venstre vil gi skolen gode økonomiske rammer, sikre reelt tilpasset undervisning og sette inn tiltak overfor elever med spesielle behov tidligere enn i dag.
Alle bydelens skole skal være i god fysisk stand, og det skal være et godt miljø både inne og utendørs. Skolene skal ha en nullvisjon for mobbing.

Østensjø Venstre vil:
• sørge for at kapasiteten ved bydelens skoler er tilstrekkelig til å møte veksten i bydelens befolkning
• sikre at alle elever kan få skoleplass i sitt eget nærmiljø
• styrke norskopplæringen for barn som ikke har norskspråklig bakgrunn
• sikre gjennomføringen av ordningen med at midlene følger eleven, slik at foreldre som har barn med behov for spesialundervisning fritt kan velge den skolen som best dekker deres behov
• at skolehelsetjenesten styrkes og gjøres lett tilgjengelig, og at det er en psykolog tilknyttet skolehelseteamet
• styrke det rusforebyggende arbeidet
• jobbe for en inkluderende skole uten krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering
• at skoleledelsen tar sitt ansvar for å sørge for et godt miljø på skolen, og at nødvendige tiltak for å forebygge og fjerne mobbing igangsettes
• jobbe for at alle skoler får egne helsesøstre

 

Talentenes bydel
Venstre vil at alle mennesker skal få brukt sine evner, utvikle sine talenter og ha mulighet til å realisere nye ideer. Oslo skal være en by der folk både har noe å leve av, og noe å leve for. Kommunen skal legge til rette for nyetablering og kreativitet, og ha som mål å være blant Europas beste kulturbyer.

 

Kultur
En liberal kulturpolitikk sikrer kunstnerisk frihet og varierte kulturuttrykk. Den sikrer også alle innbyggere muligheter til å få gode kulturopplevelser, uavhengig av alder, inntekt, funksjonshemninger eller andre faktorer. Østensjø bydel har et rikt og mangfoldig kulturtilbud, og dette er det viktig å bevare. Østensjø er i tillegg rik på kulturminner og spesielle naturområder. For å styrke bydelens identitet, ønsker vi å legge til rette for at innbyggerne i større grad kan bli kjent med eget nærområde og kulturhistorie.

Østensjø Venstre vil:
• at bydelen skal være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner for kultursektoren
• prioritere kultur- og idrettstilbud til barn og unge
• styrke arenaer for barn og unge der det er rom for de som ønsker et alternativ til organiserte aktiviteter
• styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, skoler, amatører og profesjonelle kunstnere
• gjøre skolelokaler tilgjengelige for lokale grupper og foreninger på kveldstid
• se på mulighetene for flere kunstuttrykk i det offentlige rom, bl.a. i samarbeid med skolene
• arbeide for at lokale kulturaktiviteter får mange og gode møteplasser
• bevilge midler til at Østensjø kulturkart og kunstkart blir oppdatert og gjøres bedre kjent i bydelen, bl.a. via bydelens hjemmeside
• jobbe for å sikre videre drift av Godlia kino
• støtte etablering av flere kafeer og serveringssteder i bydelen, men sikre at støygrensene overholdes

 

Aktiv bydel
Østensjø skal være en aktiv og levende bydel. Venstre vil legge til rette for frivillighet, idrett og friluftsliv i hele bydelen, og bidra til å fremme en sunn livsstil hos befolkningen.

 

Idrett
Østensjø bydels beliggenhet med nærheten til Østmarka og Østensjøvannet som midtpunkt, gir bydelens beboere en unik mulighet til et aktivt friluftsliv og til å drive idrett. Dette gjelder også for de som ikke er med i den organiserte idretten. Barn og unges muligheter til allsidig lek og idrettsutfoldelse må sikres, bl.a. gjennom godt vedlikehold og miljøvennlig drift av idrettsanlegg og løypenett, og god tilgang til svømmebasseng.

Østensjø Venstre vil:
• vektlegge anlegg til uorganiserte aktiviteter, som turstier, lysløyper, sykkelstier, balløkker, rulleskitraseer og ulike nærmiljøanlegg
• at lokale lysløypenett vedlikeholdes og utvides, som for eksempel løypenettet ved Skullerud Idrettsanlegg
• jobbe for at lysløypenettet i marka knyttes sammen slik at vi får rundturmuligheter
• at bydelens idrettsanlegg og turveier skal bli godt skiltet fra offentlige kommunikasjonsmidler
• at turveien fra Godlia T-banestasjon forbi Oppsal Idrettsanlegg og videre til Østmarka vedlikeholdes og oppgraderes til sykkel- og turveistandard
• sikre at bydelens kunstgressbaner vedlikeholdes, og over tid skiftes ut med mer miljøvennlig dekke
• sikre et permanent badetilbud på Manglerud og tilgjengelighet til bydelens skolebad for befolkningen på kveldstid
• kjempe for en snarlig tilbakeføring/oppgradering av korketrekkeren mellom Østmarksetra og Sarabråten, og rehabilitere og verne arealene på Sarabråten

 

Folkehelse
Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. En god barnehage, en god skole, et inkluderende arbeidsliv og deltagelse i frivillig aktiviteter er viktig for helsetilstanden til befolkningen. I tillegg trengs det målrettede tiltak overfor noen grupper. For å fremme helse og forebygge fremfor å behandle, må helsestasjonen og lavterskeltilbudene styrkes for alle aldersgrupper. Etablere en frisklivssentral som skal fungere som tverrfaglig kompetansesenter for helsefremmende arbeide i bydelen
Østensjø Venstre vil:
• at Østensjø bydel skal ha en tverrfaglig fundert folkehelseplan
• ha et variert aktivitetstilbud for både friske eldre og eldre i institusjon
• at bydelen skal ha de funksjonene og tiltakene som helsehus/frisklivssentraler har
• styrke helsestasjonen på Bogerud
• at alle par som venter barn får tilbud om gratis veiledning i omsorgsrollen og barnets behov de første årene
• at helsestasjonen skal tilby flere hjemmebesøk, både under svangerskapet og i barseltiden
• sikre driften av helsestasjonen for ungdom, og rekruttere psykologer og helsesøstre med spesialkompetanse for å få et godt lavterskeltilbud innen psykisk helse

 

Trygg bydel
Oslo skal være en trygg by, og Østensjø skal være en trygg bydel. Det forutsetter et trygt bydelsmiljø, god beredskap og at innbyggerne kan være sikre på at de får nødvendig hjelp ved sykdom, ulykke eller andre behov for bistand. Bydelens helse- og omsorgstilbud skal være innbyggernes sikkerhetsnett. Østensjø er den bydelen i Oslo med størst andel eldre over 67 år, og derfor må vi ha et sterkt fokus på tjenestetilbudet til denne gruppen.

Østensjø venstre vil:
• styrke hjemmetjenesten i bydelen, og vektlegge hverdagsrehabilitering og trening
• gi alle beboere på institusjoner mulighet til å velge enerom, og sikre par muligheten til å dele rom
• tilby et omsorgstilbud til eldre som ikke lengre kan bo hjemme uten hjelp, men som heller ikke har behov for sykehjemsplass (omsorg+ )
• senke terskelen for å få sykehjemsplass
• spre omsorgsboligtilbudet i bydelen
• styrke integreringsarbeidet i bydelen
• øke antallet flyktninger bydelen bosetter
• at eldre og andre brukere fortsatt skal kunne velge leverandør av hjemmetjenester
• videreføre arbeidet mot ungdomskriminalitet gjennom det etablerte samarbeidet mellom skole, barnevern og politi (SALTO)
• styrke kompetansen innen barnevernet i bydelen
• opprettholde og sikre videre drift av bydelens ungdomsklubber, seniorsentre og frivillighetssentraler
• øke politiets nærvær i bydelen
• etablere trygghetsvandringer som et virkemiddel for å møte lokale utfordringer/initiativ knyttet til nærmiljø
• etablere flere kommunale boliger

 

Borgernes bydel
Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den politiske prosessen hele tiden – ikke bare ved valgene. Venstre vil minske avstanden mellom byens borgere og de folkevalgte. Politiske beslutninger skal fattes på lavest mulig nivå, og bydelene bør få mer ansvar og makt. Beslutninger som angår folks velferd, trygghet og bomiljø skal bli tatt der de har innflytelse. Østensjø Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk i bydelen. Bydelspolitikken og administrasjonen skal være åpen, all informasjon må være lett tilgjengelig på Internett.

Østensjø venstre vil:
• øke bydelenes andel av det kommunale budsjettet for å styrke bydelenes økonomi, utvide det lokale handlingsrommet og gi rom for flere lokale initiativ
• at bydelsutvalgene selv skal ansette bydelsdirektør
• overlate mer ansvar for lokale plansaker og klagebehandlingen i lokale byggesaker til bydelsutvalgene
• gi bydelene mer myndighet over lokale løsninger for veier, trafikk og parkering
• gi bydelene ansvaret for kommunens botilbud til ungdom

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**