Bydelsprogram 2023 – 2027

Østensjø Venstre vil som bydelens sosialliberale parti være en garantist for løsninger som gir folk den friheten man trenger til å forme sine egne liv men samtidig som vi tar vare på hverandre og miljøet. Vi ønsker at Østensjø skal være en god bydel å vokse opp, og leve i, og at bydelen skal sikre gode og trygge rammer for alle i bydelen. Vi ønsker gode barnehager og skoler, mulighet for en aktiv fritid, et trygt og grønt nærmiljø, miljøvennlige og effektive transportløsninger og gode støtte- og omsorgsløsninger. Bydelen skal også gi gode muligheter for nye initiativer og etablering av lokale arbeidsplasser.

 1. Klima og miljø

Verden står midt i en klima- og naturkrise. Venstre vil at Østensjø skal være en pådriver for gjennomføring av klimakutt som monner, og en bydel som tar vare på natur og dyreliv. Østensjø må gå foran og vise at grønn omstilling er mulig, uten at det går på bekostning av innbyggernes livskvalitet eller frihet. Det skal inspirere andre byer i inn- og utland, slik at den globale omstillingen går raskere.

Bydel Østensjø har en unik beliggenhet, tett inntil marka og med Østensjøvannet som naturlig midtpunkt. Vi må ta vare på det lokale miljøet som vi tar ansvar for det globale. Det skal lønne seg og velge miljøvennlige løsninger.

Østensjø Venstre vil:

 • Jobbe for at Østensjøvannet gjøres til en del av en ny, stor bynasjonalpark, og dermed får bedre vern.
 • Jobbe for en rask avklaring av forvaltningsplanen for Østensjøområdet miljøpark.
 • Styrke vernesonen rundt Østensjøvannet Naturreservat.
 • Fortsette arbeidet med å etablere nasjonalpark i Østmarka
 • Sikre at markagrensen ligger fast, men at den håndheves slik at det er muligheter for friluftsliv og idrett.
 • Forsvare friområdene og de grønne «10-meterskogene» i bydelen.
 • Jobbe for å redusere biltrafikken i Østensjø og legge til rette for miljøvennlige valg i hverdagen.
 • Legge til rette for opprettelsen av flere parsellhager og urbant landbruk i bydelen
 • Fortsette gjenåpningen av elver og bekker som er lagt i rør, og arbeide for en grønn korridor fra Østensjøvannet til Alna
 • Jobbe for å redusere bruken av veisalt i bydelen og utrede muligheter for miljøvennlige alternativer til dette.
 • Ta vare på de grønne lungene i bydelen og sikre ivaretakelse av store trær.
 • Arbeide for et sterkere vern av rovdyr i Østmarka.

Østensjø Venstre vil legge dette til grunn i alle politiske vedtak og kjempe for at Oslo gjøres til en av de fremste byene i verden til å ta i bruk miljøteknologi. Vi skal være en garantist for at Oslo oppfyller målet om å halvere klimagassutslippene gjennom kutt innen 2030. Det skal være enkelt og ta klimavennlige valg.

Østensjø Venstre vil:

 • Fremme bruken av vannbåren varme i alle nybygg.
 • Stille krav til ombruk og gjenbruk av materialer i alle kommunale byggeprosjekter.
 • Stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye større bygg.
 • Innføre tiltak langs E6 som reduserer svevestøv og særlig ved boligområdene og skolene.
 • Gjøre bildelingsordningen mer tilgjengelig i bydelen med flere reserverte parkeringsplasser samt ladeplasser.
 • Utvide kildesorteringsordningen i bydelen og etablere flere mobile gjenbruksstasjoner og garantere minst en gjenbruksstasjon som legger til rette for ombruk og henting av brukbare gjenstander.
 • Sikre at alle husholdninger i bydelen har returstasjoner tilgjengelig.
 • Gjøre Manglerudtunellen til et miljøprosjekt og sikre at miljøhensyn ligger til grunn i utbyggelsen samt at «lokket» på tunnelen skal kunne brukes til miljøvennlige formål.
 1. Bydelsutvikling

Østensjø skal være en mangfoldig bydel med ulike kvaliteter, gode boliger og trygge nabolag. Alle skal ha tilgang og nærhet til grøntarealer, kultur-, service- og tjenestetilbud og et attraktivt og klimavennlig transportsystem. Vi skal skape et nullutslippssamfunn gjennom en målrettet og helhetlig byutvikling, der vi tar vare på naturen og bydeles grønne preg.

Østensjø Venstre vil:

 • At utbygging ikke skal gå på bekostning av naturområder, parker, friområder eller biologisk mangfold.
 • Ikke tillate nye boligprosjektet i området som ligger i rødstøysone – som f.eks. langs E6.
 • Utrede for idretts- og kulturpark på Ryen.
 • Fortsette med en restriktiv holdning til bygging av høyhus i bydelen.
 • Sette krav til utbygging av nybygg om at det skal utformes på en måte slik at det glir naturlig inn i miljøet og ikke bryter med topografien.
 1. Grønn transport

Østensjø Venstre vil jobbe for at alle raskt, enkelt og rimelig kan komme seg rundt i bydelen og byen på en miljøvennlig måte, og vi vil alltid være en garantist for et bedre og billigere kollektivtilbud. Utviklingen av Østensjø må skje på en måte som utnytter grønn transport mest mulig effektivt, gjennom å skape attraktive områder med arbeidsplasser, boliger og tjeneste- og servicetilbud i gangavstand til de største kollektivknutepunktene.

Østensjø Venstre vil:

 • Redusere behovet for bruk av bil i hverdagen, og tilrettelegge for at de som trenger bil har tilgang til ladeinfrastruktur og bildelingsordninger.
 • Sikre at det alltid er minimum 50% billigere for elbiler enn fossilbiler i bomringene.
 • Redusere miljøbelastningen fra veitrafikk og øke fremkommelighet for kollektivtrafikk gjennom å realisere E6 Oslo Øst-prosjektet med Manglerudtunnelen.
 • Ta initiativ til å redusere støy fra biltrafikk i bydelen.
 • Prioritere fotgjengere, sykkel og kollektivtransport.
 • Ha bedre belysning ved gang- og sykkelveier, og i enkelte områder også langs fortau og veibane.
 • Hindre unødvendig gjennomkjøring i boligområder.
 • Sikre gode og trygge skoleveier ved å oppfordre til fartsdumper, synlige fotgjengeroverganger, fortau og god skilting.
 • Fortsette arbeidet med å gjøre det enklere og tryggere å sykle, blant annet ved å etablere et sammenhengene gang- og sykkelveinett på tvers av og rundt bydelen, samt egne sykkelpendler-traseer til sentrum.
 • Styrke sykkelveinettet til lokale sentre og steder der barn og unge ferdes til/fra fritidsaktiviteter.
 • Oppfordre næringsliv, arbeidsgivere i bydelen og Oslo kommune til å etablere sikre og sentralt plasserte sykkelparkeringer for å gjøre det enklere å sykle.
 • Sette opp synlige og strategisk plasserte parkeringssoner for el sparkesykler og definere soner med lav hastighet og parkering frie soner.
 • Utvide bysykkelordningen til bydelen.
 • Opparbeide flere fortau, snarveier og gangveier.
 • Opprette flere muligheter for parkering av sykkel ved kollektivknutepunkter og møteplasser.
 • Østensjø Venstre ser ikke behovet for beboerparkering i bydelen.
 • Sikre at bydelens sykkelveier, fortau og gågater prioriteres på en hensiktsmessig måte når veiene måkes for snø om vinteren slik at alle skal kunne ferdes på en trygg måte.

3.1 Kollektiv transport

Østensjø Venstre vil fortsette å være den sterkeste forkjemperen for at kollektivtrafikken i byen vår skal være rimelig, ha hyppige avganger og nå ut til flest mulig. Det handler om at du skal komme deg dit du skal på en god og miljøvennlig måte. Vi vil få tilbudet og passasjertallet opp, og billettprisene og utslippene skal ned.

Østensjø Venstre vil:

 • Øke avgangene på Østensjø Ring bussene 78b og 78a og utvide med søndagsrute.
 • Ha en makspris på 600kr i måneden for kollektivt internt i Oslo, med halv pris for ungdom, elever, studenter og honnører. Barn skal reise gratis.
 • Tilby nye og mer fleksible billettyper som sørger for at passasjerene alltid er sikret den billigste billettypen.
 • Sikre at alle, uansett funksjonsvariasjon, skal kunne benytte kollektivtilbudet.
 • Styrke kollektivtilbudet på tvers av bydelene.
 • Utvide ordningen med TT-kort med flere reiser og lavere priser.
 • Utvide kollektivtilbudet på nattestid og innføre 24-timers kollektivtransport i Oslo på de store rutene.
 1. Utdanning og oppvekst

En av politikkens hovedoppgaver er å bidra til at alle barn får en god oppvekst og muligheter til å skape seg et godt liv, uavhengig av utgangspunkt. Da må alle barn ha gode barnehager og skoler, trygge nærmiljø og reelle muligheter til å delta på idretts- og fritidsaktiviteter.

En god skole er en skole som tar hensyn til at vi er forskjellige. Vårt mål er å skape en skole som ser alle elevene, som gir læringsglede og motiverer til læring. Vi trenger derfor et friere og mindre rigid utdanningssystem. Lærere må ha et bredt lag rundt seg, metodefrihet og tid til å følge opp elevene. Samtidig må elevene få større innflytelse over egen skolehverdag. For å få til dette trenger Osloskolen et større økonomisk handlingsrom.

Østensjø Venstre vil:

 • Opprettholde full barnehagedekning og sikre bedre geografisk fordeling av plassene slik at barna får tilbud om plass i eget nærmiljø og ikke gjennom kjempe barnehager der folk ikke bor eller ferdes.
 • Arbeide for barnehagegaranti rett etter endt foreldrepermisjon.
 • Ivareta frilufts barnehagene i bydelen
 • Sikre et mangfoldig barnehagetilbud der sammensetningen styres av om barnehagen holder god kvalitet, og ikke av om de drives privat eller offentlig.
 • Bevare foreldrenes rett til å velge barnehage og behandle private og offentlige barnehager likeverdig.
 • Vurdere behovet for kveldsåpne barnehager.
 • Sikre og ruste opp barnehagebygg og uteareal.
 • Legge til rette for at alle barn snakker godt norsk før de starter på barneskolen
 • At barna skal lære om tegnspråk

4.1 Skole

Skolen skal sikre at alle i bydelen har like muligheter og at alle barn og ungdom skal få rom til å lære og utvikle seg, og hva at hva man lærer er viktigere enn hvordan man lærer. Relasjonen mellom lærere og elever er avgjørende for elevenes læringsutbytte og for deres psykososiale utvikling. Derfor mener Østensjø Venstre at vi må satse på lærerne. Men samtidig må skolene ha gode støttetjenester for elever for trenger en annen type hjelp og støtte enn det lærerne kan gi.

Østensjø Venstre vil:

 • Beholde fritt skolevalg.
 • Styrke opplæring om psykisk helse
 • Styrke skolehelsetjenesten gjennom å innlemme flere fagområder som ernæring, psykisk helse og kvotere inn flere menn.
 • Innføre gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen for alle barn
 • At aktivitetsskolen samarbeider med frivillige organisasjoner, aktører innen kulturlivet og idrettslag for å gi barn og unge en mer variert og innholdsrik hverdag.
 • Utrede muligheter for søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og i aktivitetsskole
 • Supplere dagens helse sykepleier tilbud med en digital helse sykepleier tjeneste for å sikre at elevene alltid har en dør åpen når det trengs.
 1. Kultur, idrett og friluftsliv

Østensjø skal ha et fritt, sterkt og selvstendig kultur- og idrettsliv. Vi skal støtte mangfoldet og bredden, samtidig som vi dyrker frem talentene. Bydelen skal være en støttespiller for kulturlivet og idretten og sørge for at alle, uavhengig av utgangspunkt, skal få oppleve kultur og idrettsglede.

Østensjø Venstre vil:

 • Styrke støtten til kulturtilbudet i bydelen med særlig vekt på barn og unges muligheter til å oppleve og delta i kulturell aktivitet.
 • Arbeide for å etablere bibliotek på Høyenhall skole og styrke bibliotekene som møteplass i bydelen.
 • Sikre god tilgang til badene i bydelen og jobbe for å utvide åpningstidene.
 • Arbeide for at det innføres et kommunalt fritidskort på 5.000 kr årlig for barn og ungdom.
 • Sikre flere badeplasser i marka.
 • Sikre at flere turstier får belysning.
 • Etablere «pump track» for sykling i nærheten av marka som skal kunne brukes av terrengsyklister i forbindelse med trening.
 • Vedlikeholde og utvide bydelens lysløypenett som for eksempel ved Skullerud idrettsanlegg, og utvide og knytte lysløypenettet i marka sammen slik at de blir flere “rundtur” muligheter.
 • Sikre at bydelens kunstgressbaner vedlikeholdes, reduserer plastutslipp, og over tid skiftes ut med mer miljøvennlige materialer.
 • Utnytte såkalte “døde” arealer til små lommer som inviterer til aktivitet
 1. Helse

Østensjø skal gi muligheter og trygghet til alle, uavhengig av helse og funksjonsnivå. I dag er det store forskjeller i helse og livskvalitet blant våre innbyggere, og det forsterker sosial ulikhet i byen vår. Alle skal ha tilgang til et godt helsetilbud uavhengig av alder, inntekt og hvor i bydelen du bor.

Østensjø Venstre vil:

 • Sikre rask psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbud og ha godt ettervern.
 • Styrke tilbudet for rusavhengige i bydelen og jobbe videre med prosjekter som Skøyenkroken 11.
 • Legge til rette for at flere psykologer kan praktisere i bydelen.
 • Opprette flere aktivitetsgrupper i samarbeid med flere frivillige lag og foreninger for både unge og eldre som sliter i hverdagen.
 • At bydel Østensjø skal fortsette å være en foregangsbydel for hørselshemmedes deltagelse i samfunnet med god tilgang på døvetolk til bla fritidsaktiviteter.
 • Øke ressursene til støtte og behandling av rusmisbrukere med psykiske lidelser.
 • Opprette et værested i bydelen der rusmisbrukere kan føle seg trygge deriblant støtte videre utreding om å etablere værested ved Langerud sykehjem.
 • Utvide tilbudet om helsestasjon for ungdom og rekruttere helsefagarbeidere med ulik kompetanse.
 • Styrke det rusforebyggende ungdomsarbeidet.

6.1 Omsorgstilbud for pleietrengende og eldre.

Bydelens helse- og omsorgstilbud skal være innbyggerne sikkerhetsnett. Bydel Østensjø har en av Oslos høyeste andel med eldre over 67 år og dermed må vi ha et sterkt fokus på tjenestetilbud for denne gruppen, også for fremtidige generasjoner. Østensjø skal være en god bydel å bo i hele livet

Østensjø Venstre vil:

 • At alle som har behov for det, skal raskt få en egne omsorgsbolig eller sykehjemsplass.
 • Stoppe rekommunalisering av velfungerende private sykehjem
 • Opprettholde og sikre videre drift av bydelens seniorsentre og frivillighetssentraler.
 • Styrke hjemmetjenesten.
 • Ha mer tilgjengelig parkering for hjemmesykepleien.
 • Sørge for at alle som mottar tjenester i hjemmet får faste personer å forholde seg til.
 • Sikre at tegnspråk brukere som er avhengig av hjemmehjelp kan få kommunisere på eget språk.
 • Sikre lett og tilgjengelig informasjon om aktivitetstilbud og møteplasser for eldre.
 • Styrke digital opplæring og brukerstøtte for eldre i bydelen.
 1. Sosial, trygghet og mangfold

Alle mennesker skal ha muligheten til å leve trygge og frie liv i Østensjø. Ingen mennesker er like, men alle er like mye verdt. Derfor må vi møte folk på ulike måter for å løse problemene de har i sine liv. Østensjø Venstre vil jobbe mot stigmatisering, fattigdom og utenforskap.

Østensjø Venstre vil:

 • Støtte tiltak som «Krafttak for flyktninger» i bydelen.
 • Styrke bydelens arbeid med å skaffe ungdommer som faller utenfor sommer- og deltidsjobb.
 • Ha tett dialog med politiet om hvordan man kan forebygge kriminalitet i bydelen
 • Styrke tilstedeværelsen av voksne der ungdom ferdes på kveldstid som utekontakten, fritidsklubbene, natteravnene og lokal politi.
 • Videreføre det forebyggende samarbeidet mellom skole, barnevern og politi (SALTO).
 • Arbeide for at politiets prøveordning med kvitteringsordning utvides til Østensjø.
 • Støtte skoler og barnehager i Østensjø som vil flagge under Pride.
 1. Næring, arbeid og skatt

Østensjø trenger mer verdiskapning, et mangfoldig næringsliv og flere arbeidsplasser. Flere må få mulighet til å bidra og delta i arbeidslivet, og det må bli enklere å skape sin egen arbeidsplass.

Østensjø Venstre vil:

 • Ønske etablering av flere kafeer og serveringssteder i bydelen velkommen og jobbe for å tilrettelegge for dette.
 • Sikre at næringsvennlige lokaler er tilgjengelige i bydelen.
 • At bydelen skal være en aktiv samarbeidspartner med kultursektoren.
 • Ønske alle private aktører som vil bidra til en god bydel velkommen.
 • Redusere eiendomsskatten og på sikt fjerne den helt.
 • Jobbe for å holde de kommunale avgiftene nede gjennom mer effektiv drift av Oslo kommunes virksomheter.