Hva skiller?

Brita Kleven Thorsvik, Foto: Ole Alexander Kirknes

I lederen i avisa den 4. august etterlyses et klarere skille mellom de politiske partiene. Dette har vi i Venstre også vært opptatt av. Vi har derfor utarbeidet et politisk regnskap for forrige kommunevalgperiode og for den perioden vi nå er i ferd med å avslutte. Dette er tilgjengelig for alle på vår hjemmeside. Her går det klart fram hva som skiller Venstre fra andre partier.

Det meste av det som gjøres i kommunen har tilslutning fra et enstemmig kommunestyre. Likevel er det en rekke viktige saker for Venstre hvor det er tydelig forskjell på hva vi mener er framtidsrettet for kommunen og viktig for våre innbyggere, og hva andre viser gjennom praktisk politikk. Her er noen av eksemplene hvor vi spesielt ser på Venstre i forhold til AP:

Vindkraft. Venstre ønsket ikke utbygging av vindkraft i våre fjellområde. Vi viste bl.a til at det ikke foreslå en samlet plan som viser hvor slike vindparker skal ligge. Derfor hadde vi heller ikke bruk for en konsekvensutredning slik AP ønsket. Etter at mye arbeid og mange ressurser var brukt gikk også AP imot utbygging. Likevel er vi usikker på partiets holdning om saken på nytt skulle bli aktualisert og en utbygging skulle kunne gi kommunen ekstra inntekter.

Tromsdalen. Dette er en sak som skiller Venstre fra de fleste andre partiene. Venstre var imot at vi skulle ha et perspektiv på 100 år vedr. uttak av kalk. Vi foreslo også at området for uttak skulle reduseres vesentlig i forhold til bedriftens ønske, men likevel slik at uttak kunne utvides noe og fortsette i svært mange år framover. AP og flere andre parti var mer opptatt av å tilfredsstille bedriftens ønsker, enn å ta hensyn til natur og miljø.

Fættaskogen. Venstre har ved flere anledninger gått inn for at Fættaskogen skal være grensa for industriområdet sørover. Ap derimot har bedt rådmannen legge fram en sak om flytting av grensa. De vil heller ikke si noe klart om dette før valget, men slik jeg ser det ligger det i kotene at vern av Fættaskogen og landbruksområdene sør for dagens industriområdet sørover, blir ofret om AP får det som de vil.

Industriområdet. Venstre er opptatt av arbeidsplasser på Innherred. Verdal har et stort industriområde som vi mener må utnyttes bedre, bl.a. at høyspentlinjen gjennom området må fjernes. Vi mener også at Ørin nord må opparbeides og er positiv til at det etableres ny industri både på Levanger og i Inderøy.

Hyttebygging i strandsonen. Denne saken vil bli avgjort i neste periode, men har vært behandlet i Plan og Samfunn. Venstre er positiv til hyttebygging, men mener at den delen som ligger innenfor 100-meter beltets skal forbli tilgjengelig for allmenheten. AP derimot støttet ikke Venstres syn.

Jordvern/gang sykkelveger. Ved flere anledninger har Venstre fremhevet behovet for jordvern både i plansammenheng og konkret ved utbygging av gang og sykkelveger. Ap har ikke støttet våre forslag.

Helsestasjon. Arbeidet som utføres på Helsestasjonen er noe av det viktigste forebyggende arbeidet for barn og unge som vi har. Derfor var Venstre svært uenig i at tjenesten skulle reduseres i 2015 selv om kommunen har fått midler til å styrke tjenesten. AP syntes rådmannens forslag om redusering var helt ok.

Kommunereformen. Det synes som AP helst vil at kommunen ikke skal slås sammen med andre kommuner. Venstre derimot er mer positiv til sammenslåing med Levanger og evt. Frosta/Inderøya. Vi ønsker å videreføre det samarbeidet som har vært i Samkommunen. Vi ser mye positivt med et tettere samarbeid, bl.a innenfor næringsutvikling og arealplanlegging.

Disse eksemplene viser at det betyr mye for vegvalget på mange områder, hvem som har makta i kommunen. Venstre ønsker et lederskifte. Vi ønsker å være en del av et flertall som «Setter folk først» og hvor hensyn til natur og miljø får en mer avgjørende betydning enn dagens maktflertall står for.

Eksemplene viser at dert er forskjeller mellom partiene. Det betyr ikke at det Venstre står for er riktig for alle. Men for dere som er enige med oss: Stem Venstre på valgdagen!

Brita Kleven Thorsvik, 1. kandidat Verdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**