Er det grunn til å advare mot Arbeiderpartiets skolepolitikk i Nærøy?

På vegne av Venstre i Nærøy, fremmet jeg en del konkrete spørsmål til Arbeiderpartiet om deres standpunkt om skolestrukturen i Nærøy. Det svar som ordførerkandidat Lars Fredrik Mørch nå har gitt på utfordringen, gir god grunn til å kommentere og advare mot denne politikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innledningsvis vil jeg stille spørsmål om Ap sin demokratiforståelse, når de beskylder oss for ikke å vektlegge skolestrukturrapporten og den pågående høringsrunden. Det er en merkelig beskyldning, all den tid at Ap selv fremmet forslag om at skolestrukturrapporten skulle gis en høringsfrist på 4-5 uker til 01.05.2015, og behandles av det gamle kommunestyret 25.06.2015, slik at velgerne ikke skulle få påvirke prosessen. Men vi som utgjorde flertallet ville trekke høringsfristen frem til 15.10.2015, og overlate til det nye kommunestyre å behandle denne viktige saken, slik at velgerne nettopp kunne vektlegge partienes standpunkt når de valgte nytt kommunestyre og få direkte påvirkning på prosessen. Om man skulle følge Ap sine intensjoner om ikke å ta standpunkt til spørsmålet om skolestruktur før valget, ville man også forhindre velgerne å kunne påvirke denne prosessen indirekte ved sin stemmegivning. Noe som jeg vurderer som direkte udemokratisk, valgkamp dreier seg faktisk om å synliggjøre politiske forskjeller, for at velgerne skal få ta reelle politiske veivalg hvor de velger hvem som best kan representere dem i de politiske organer. Det bør ikke være et mål om å «lure» flest mulig til å stemme på en annen politikk enn de ønsker skal bli ført?

I Venstre har vi vektlagt skolestrukturrapportens innhold i vårt programarbeid, og den bekreftet i all hovedsak den innsikt som vi har opparbeidet innenfor dette saksområdet i gjennom mange år. Det ser derimot ut til at Nærøy Ap bare vektlegger en av mange konklusjoner, og ser helt bort fra 90% av de faglige vurderinger som vektlegges i rapporten. Høringssvarene i rapporten skal vi selvfølgelig alle vektlegge, men som politisk parti som ber om folkets tillit, finner vi det påkrevd å garantere ovenfor velgerne at alle elever i Nærøy skal tilbys et skoletilbud innenfor lovverkets krav. Når rapporten bekreftet det som var rimelig avklart på forhånd, at vi i Nærøy har mange reiseavstander som er rimelig problematisk for transport av skolebarn. Bør vi som politikere faktisk forholde oss til det. Vi har et samfunnsansvar for å tilby alle gode offentlige tjenester, ikke bare til en majoritet av befolkningen!

Rapporten er krystallklar på at en nedlegging av Gravvik skole vil kreve et samarbeid med Bindal kommune om skolegang ved Kjella skole, for de elevene som bor lengst nord i Gravvik. Når Kjella skole i mellomtiden er blitt nedlagt, må vi også forholde oss til rapportens konklusjon om at en nedlegging av Gravvik skole ikke kan aksepteres uten avtale om skolegang på Kjella. Rapporten påpeker også at daglig transport til Kolvereid fra de indre deler av Foldereid krets og fra Salsbruket, er svært betenkelig ut i fra bestemmelsene om reisetid for småskoletrinnet. Her kan det også tilføyes at rapporten ikke har vurdert området øst for Salsbruket mot Synnes og Li.

Om man ønsker seg en sterk offentlig fellesskole og bidra til vekst og utvikling i hele kommunen, må første oppgave være å sikre alle skolebarn et tilfredsstillende skoletilbud. Når Nærøy Ap ønsker å forholde seg til en nedre grense på skolestørrelse til 3- delt skole, vil det medføre at elevene fra Lund, Salsbruket og deler av Gravvik ikke vil ha et skoletilbud innenfor det som i rapporten er vurdert som forsvarlig reisetid. Da det ikke er mulig å etablere et skoletilbud med 3- delte skoler innenfor en slik reisetid for disse elevene. I tillegg vil Foldereid skole leve et farlig liv med et elevtall rett over 3- delings grensen, og vil med en liten nedgang i elevtallet komme i den situasjon at også elevene som bor øst for Foldereid sentrum også vil få en reisetid som ikke vil være forsvarlig. Jeg forutsetter at Lars Fredrik Mørch og Nærøy Ap også har lest rapporten som påpeker at utdanningsdirektoratet har fastslått at «Når det er klart at daglig skyss ikke er forsvarlig, skal kommunen gjøre vedtak om

innlosjering uavhengig av om foreldrene har krevd innlosjering

Det er dermed grunn til å reise to nye spørsmål til Lars Fredrik Mørch og Nærøy Arbeiderparti:

Tror Mørch og Nærøy Ap at vedtak om innlosjering av skolebarn bidrar til bolyst i Nærøy kommune?

Ønsker Mørch og Nærøy Ap virkelig å etablere innlosjering av skolebarn for store områder av Nærøy kommune, eller har de ikke forstått konsekvensen av sin politikk?

 

Hans Martin Storø

Ordførerkandidat for Venstre i Nærøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**