Gjøvik – den grønne byen

Gjøvik Venstre jobber for en utvikling av Gjøvik, bygdene og regionen i tråd med grønne og sosialliberale verdier. Vi vil arbeide for en bærekraftig utvikling som sikrer at kommunen

GjovikVenstre Den hvite by i grønnomstilling.

I dag er det barrierer mellom byen og Mjøsa i form av veier, jernbane og industriområder. Å bygge «den hvite by» for en grønn framtid krever at vi fatter gode politiske vedtak, planlegger godt og evner å spille på lag med mange aktører.

Gjøvik Venstre vil prioritere følgende utbygginger de neste fire årene:

 • Gjennomgående sykkelveg langs Hans Mustads gate – Marcus Thranes gate.
 • Planfri undergang i rundkjøringen ved Kaspergården
 • Gang- og sykkelveg langs Trondheimsveien til Monssveen barnehage , langs fv 330 fra Mjøsbrua til Biri sentrum og fra Wangkrysset til Lundstein skole
 • Sykkelveg langs Hans Mustads gate – Marcus Thranes gate
 • Tunnel under byen for Rv 4
  og Fv 33
 • Satsing på grønne bydeler
 • Bedre bybusstilbud

Næring og verdiskaping

Gjøvik Venstre ønsker at Gjøvik kommune skal legge til rette for et variert arbeidsmarked og bidra enda sterkere til jobbskaping og etableringer.

Venstre vil:

 • Sørge for god digital infrastruktur og grønne datasentre
 • Satse på velferdsteknologi og helserelatert næringsutvikling
 • Sørge for god infrastruktur gjennom attraktive næringstomter
 • Sikre rask tilgang til Gardermoen ved å bygge ut fv 33 til Minnesund
 • Skape møteplasser for gründere, næringsdrivende og investorer
 • Ta i bruk sosialt entreprenørskap, opprette flere lærlingeplasser og tiltaksplasser

Kunnskap og glede

En god barndom varer livet ut. Dessverre gjør en dårlig barndom også det. Tidlig innsats er derfor både viktig og riktig. Venstre mener at den viktigste kilden til sosial utjevning, læring og mestring er gode tilbud i barnehage og skole.

Venstre vil:

 • alle barnehager skal ha minst 50 % barnehagelærere, og innføre en bemanningsnorm
 • jobbes systematisk med å få flere menn, samt større kulturelt mangfold blant de ansatte i barnehagene.
 • Barnehager skal ha et faglig innhold som sikrer så vel god språkutvikling, som motoriske ferdigheter, lek og sosial kompetanse.
 • Innføre gratis kjernetid for alle barn som av økonomiske grunner ikke benytter barnehage.
 • Samordne tjenester rettet mot barn i Familiens Hus
 • Videreutdanning for lærere, både faglig, i klasseledelse og å skape relasjoner
 • Utvide og renovere Fredheim barneskole så snart som mulig
 • Starte planlegging av ungdomstrinn i sørbyen/Vinding- stad
 • Satse systematisk på et felles mobbeprogram i alle skoler i Gjøvik kommune

Livslyst og god helse

Gjøvik Venstre vil prioritere tidlig innsats og folkehelse. Særlig må tilbudet innen psykisk helse i Gjøvik kommune styrkes.

Venstre vil:

 • satse på tidlig innsats og folkehelse
 • styrke arbeidet med psykisk helse, særlig rettet mot barn og unge
 • ansette kommunepsykolog
 • etablere et lokalmedisinsk senter med sykehjemslege
 • Utvide ordningen med omsorgslønn for pårørende som ivaretar familiemedlemmer i hjemmet
 • Etablere nye sykehjemsplasser
 • Sikre Gjøvik sykehus og Solås rehabiliteringssenter
 • Styrke Frivilligsentralen på Øverby og etablere Frivilligsentral i Hunndalen og på Biri, samt samordne med Frisklivssentralen
 • Fjerne barnefattigdom i Gjøvik og styrke integreringen

Last ned Gjøvik Venstres program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**