Lokalt program for Stovner Venstre 2015 – 2019

Julia Ølmheim og Anne Bjerke, Foto: Jo Straube

Stovner skal være en grønn og trivelig bydel og et sted det er godt å vokse opp.

 

Folk først i grønn by

Stovner er en mangfoldig og barnevennlig bydel. Venstre vil ivareta beborene i gode, trygge og grønne omgivelser. Det skal være lett for å ta grønn valg i hverdagen, og kollektivtilbudet skal være billig, effektivt og attraktivt for alle.

Venstre har stått bak en historisk satsning på kollektivtrafikk i Oslo, med blant annet utbygging av stadig flere sykkelveier. Nå vil vi fortsette en bærekraftig byutvikling, sørge for ren luft, sette folk først og tilrettelegge for sykling i hele bydelen. På den måten gjør vi Stovner til en enda bedre bydel å bo i.

Venstre vil:

 • mennesker er viktigere enn systemer. Folk først.
 • styrke tilbudet om norskopplæring og arbeid for voksne
 • redusere saksbehandlingstiden i bydelen
 • gjøre det enkelt å leve miljøvennlig
 • gjennomføre miljørettede tiltak for å bekjempe fattigdom
 • pusse opp og forbedre innklimaet på skolene
 • sikre gode komunnale tjenester til eldre der eldre gis valgfrihet

 

Gode møteplasser med yrende folkeliv

Stovner skal være en inkluderende bydel med et solid og variert helse- og omsorgstilbud der det er rom for alle. Vi vil ha et samfunn der folk gis frihet til å forme egne liv samtidig som vi tar et solidarisk ansvar for hverandre og miljøet.

Stovner Venstre er stolte av alle som bidrar frivillig og vil styrke dette arbeidet med særlig fokus på på å verdsette og ivareta unge og eldre som vil bidra frivillig i bydelen.

Venstre bryr seg om barna

Venstre satser på barna ved å satse på lærerne. En god lærer er det viktigste vi kan gi elevene, slik at de får best mulig utgangspunkt for å forme sin egen om omgivelsenes fremtid.

Stovner Venstre vil:

 • ivareta og rekruttere de beste lærerne
 • videreføre gratis kjernetid i barnehage for familier med lav inntekt og utvide dette til også å gjelde treåringer
 • innføre gratis aktivitetsskole for familier med lav inntekt.

 

Mennesket kommer først

Venstre er et sosialliberalt parti. Liberal politikk tar utgangspunkt i det frie mennesket der det gode liv skapes av valgfrihet og muligheten til å bruke egne evner til det beste for seg selv og samfunnet.

Stovner Venstre vil:

 • sørge for å skape gode jobbmuligheter i bydelen for alle sim vil og kan jobbe
 • arbeide for at flere arbeidsgivere skal tilby sommerjobber til ungdommer
 • jobbe for at du skal få et fullverdig barnehagetilbud dersom du jobber turnus
 • opprettholde et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, ivareta sambogarantien og sikre at alle som ønsker det, får enerom.
 • la universell utforming være førende for planlegging av alle offentlige rom

 

Stovner, et godt sted å bo.

Det skal være trygt å bo og vokse opp i bydel Stovner. Venstre vil statse på sosiale tiltake som bidrar til at alle kan bo og leve trygt i bydelen. Vi vil styrke og skape nye gode og trygge møteplasser for alle i bydel Stovner.

Stovner Venstre vil:

 • sørge for nye møtesteder for unge på Vestli og Høybråten
 • jobbe for å forbedre Vestli torg til en god møteplass
 • ha tryggere fortau for fotgjengere på Høybråten med bedre og flere fortau
 • gjenopprette gangpassasjen med en gangbro mellom Folkevangveien og Ellingsrudåsen

 

Ansvar for miljøet

Å ta vare på miljøet handler om å ta vår del av ansvaret for globale miljøproblemer og gjøre Stovner til et enda bedre sted å bo i. Derfor satser vi på miljøvennlige tiltak som skaper bedre bomiljø.

Stovner Venstre vil:

 • sørge for fortsatt utbygging av gode, trygge og tilrettelagte sykkelveier i bydelen
 • sørge for ren luft ved å innføre effektive tiltak knyttet til tungtransporten
 • at månedskort for kollektivtransport også skal gjelde bysykkel
 • stoppe vidre utbygging av nye lagerbygg og terminaler i Groruddalen, fram til en overordnet transportplan for å ivareta trafikken er på plass.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**