Barn som lever i fattigdom

Foto: Kari Middelthon

Følgende innlegg stod på trykk i Indre 19.08.2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Antall barn i Norge som vokser opp i fattige familier er økende. Å bekjempe barnefattigdom bør være en prioritet politisk oppgave. Det er ikke riktig og rettferdig at barn skal få ulike muligheter til å utvikle sine evner og anlegg grunnet foreldres økonomiske begrensninger.

 

Hva er mer hjerteskjærende enn barn som gruer seg til første skoledag etter ferien fordi de ikke har råd til å reise bort? Eller hva med barn som ikke har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter etter skolen fordi det koster for mye? Eller de som ikke tør å dra i bursdagsselskaper til klassekamerater fordi de ikke har råd til å gi gaver? Både kortsiktige og langsiktige konsekvenser av barnefattigdom er store, først og fremst for barnet, men også for samfunnet. Ressurser brukt på riktig bekjempelse av barnefattigdom er god langsiktig samfunnsøkonomisk forvaltning. Men i Sørum, der tidligere prioriteringer har ledet til en mildt sagt anstrengt økonomi, er det er det ingen enkel oppgave å gripe fatt i dette forsømte området.

 

Sørum Venstre vil prioritere både midler til og holdningsskapende arbeid som forebygger og reduserer konsekvensene av barnefattigdom. Dette er ikke bare et spørsmål om å bevilge mer penger. Det er f.eks. mange skjulte helter blant lærere som deler av matpakka si når elever møter opp uten mat på skolen, blant idrettslag som vet enkelte ikke har råd til eget utsyr så barn får låne av dem. Slike holdninger bør være naturlige og underbygges. Debatt bør foregå slik at verken den som yter eller den som mottar oppfatter det som veldedighet. Men stimulering av slike holdninger fritar ikke politiske myndigheter for ansvar; ansvar for å prioritere ressurser og ansvar bl.a. for å kreve at skoleledere ivaretar opplæringslovens krav til læringsmiljø og ivaretakelse av elevenes psykososiale miljø.

 

Sørum skal være en god og trygg kommune å vokse opp i for alle barn uansett bakgrunn. Barn fra fattige familier skal ha likeverdige muligheter som andre barn. Familieøkonomi skal ikke hindre barns muligheter til utvikling, mulighet til utdanning og til å klare seg selv i livet.

 

Venstre ønsker øket innsats for fattige barn i Sørum. Det er flere tiltak man bør vurdere. for eksempel:

  • å prioritere tilskuddsordninger til frivillige i organisasjoner som tilrettelegger for fattige og vanskeligstilte barn
  • å innføre en ordning for hjemkjøp av boliger, hvor en leid kommunal bolig på sikt kan bli eid bolig.
  • Utvide ordningen med gratis helsehjelp for barn fra 16 til 18 år, ordninger som også bør omfatte tilbud med ernæringsfysiolog og psykolog.
  • Fjerne maksimalpris og innføre gradert sats på oppholdsbetaling i barnehager og SFO slik at fattige familier betaler mindre enn i dag.
  • Styrke ordningen med omsorgslønn for foreldre med syke eller funksjonshemmede barn

 

Dette er tiltak Sørum Venstre ønsker å utrede om vi får nødvendig tillit og makt etter kommunevalget.

 

Jim Smestad

  1. kandidat for Sørum Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**