Kort og godt om hvorfor du skal stemme Venstre!

Hvorfor bør folk stemme på Venstre i Østre Toten?

Venstre vil ha større fokus på langsiktig og strategisk planlegging. Det er ikke mulig å drive god lokalpolitikk hvor det eneste fokuset skal være å jobbe fra budsjettår til budsjettår med et kortsiktig perspektiv. Venstre mener at kommunen i mye større grad skal tenke politikk og at det skal gjenspeiles i kommuneplanverket. Vi vil ha tydelig politikk for næringsutvikling, skole, omsorg, miljø, landbruk og integrering. Vi forventer at kommuneadministrasjonen skal være aktive bidragsytere for å oppnå næringsutvikling og innovasjon i kommunen og regionen vi tilhører. Venstre vil legge til rette slik at innbyggerne kan bidra i mye større grad til å utvikle kommunen sin, det er de som kjenner kommunen. Det er politikerne som skal fatte beslutninger og legge til rette slik at dette skal være mulig.

Hvilke partier vil vi samarbeide med og hvorfor?

Valgresultatet vil påvirke hvem Venstre bør velge å samarbeide med, det er derfor for tidlig å si noe konkret om dette. Venstre mener at lokalpolitikere skal ivareta innbyggernes interesser på en best mulig måte. Det handler om å fatte de beste politiske beslutningene som vil tjene kommunen og innbyggerne både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Det forutsettes selvsagt at vi velger samarbeidspartnere som kan være med å bidra til at vi når målene i henhold til Venstres valgprogram for kommunevalget i 2019.

Hvilke to saker er viktigst for Østre Toten Venstre?

Venstre vil i kommende periode ha stort fokus på tiltak for å gjøre Østre Toten mer bærekraftig i et langsiktig perspektiv. I mange år har kommunen kjempet mot budsjettkutt og reduksjon i tjenestene våre, vi har innført eiendomsskatt og økt de kommunale avgiftene. Venstre ønsker ikke økning av eiendomsskatten for å kunne beholde eller videreutvikle primærtjenestene våre som barnehage, skole, helse, omsorg og velferd. Kommunen må finne alternative løsninger for at dette skal kunne være mulig. Venstre vil jobbe aktivt for å få på plass en helhetlig plan for næringsutvikling i kommune, med fokus på langsiktig og strategisk planlegging med klar måloppnåelse.

Venstre mener at enhetene som yter tjenester til barn og unge bør organiseres i en felles enhet for Oppvekst. Vi mener at det vil være enklere å motta tjenester fra en enhet med helhetlig perspektiv på barnas utvikling. Venstre ønsker et større fokus på utdanning som et sammenhengende løp fra barnehage til videregående skole. Dette krevet tettere administrativt samspill mellom enhetene som yter tjenestene. Venstre vil videreutvikle kvaliteten på barnehager og skoler i kommunen, og ønsker en evaluering av barnehage – og skoletilbudet. Venstre ønsker en SFO-ordning som er mer fleksibel, og at foreldrene skal betale for det de faktisk bruker.

Hva er den største utfordringen i Østre Toten, og hva vil vi gjøre for å endre det?

Venstre mener at den største utfordringen er den økonomiske situasjonen kommunen står overfor. Trang økonomi fører ofte til at man velger de kortsiktige løsningene. Det fører også til større kniving og politiske dra-kamper. Samtidig er det viktig for økonomien på lang sikt at man faktisk prioriterer langsiktig. Det at politikerne drar mest mulig i samme retning og er tydelig i sine vedtak og bestillinger overfor administrasjonen vil være avgjørende for at man får til en mer langsiktig utvikling. Det foregår mye bra i kommunen vår og vi må ta vare på den gode identiteten og grendestrukturen som vi har på Toten! En ting er sikkert: vi kan ikke basere oss på en økning i eiendomsskatten for å kunne drifte kommunen vår. Alternative løsninger, økt tilflytting og næringsutvikling vil være avgjørende for framtida vår. Dette vil Venstre jobbe aktivt for å få til!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**