Valgprogram 2019

Valgprogram
Ringsaker
Venstre 2019
Ringsaker
Folk først
Venstre er liberale og ansvarlige. Som grunnleggende sosialliberaler,
med like stor vekt på sosial som liberal, vil Venstre være
med på å finne gode og bærekraftige løsninger for utvikling av
samfunnet vårt. Løsninger som setter den enkeltes frihet høyt,
men ansvaret for fellesskapet enda høyere.
Venstres fem hovedsaker
i Ringsaker er
• Sikre trygge skoleveger
• Øke kapasiteten for skolehelsesøster
• Gi ansatte i pleie og omsorg større stillinger
• Gratis barnehage og SFO for de som trenger det
• Gjøre det enkelt og lønnsomt å ta de valg som er best for miljøet
Sats på skolen
Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der
barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet
til å velge sin egen framtid. Venstre har alltid vært et skole- og
lærerparti.
Venstre vil:
• La lærerne bruke mer tid på elevene og mindre tid på
byråkrati
• Styrke etterutdanning for lærer
• Støtter ”tidlig innsats” i barnehagen grunnskolen
• Kulturskolen kan samhandle mer med grunnskolen for å gi et
tilbud innen kulturfeltet
• Trafikksikkerhet sikres for skolevegene og rundt skolene
• Lærlinger tas inn i kommunale sektorer, og kommunen må
stille sterkere krav at leverandører og underleverandører
tilfredsstiller krav om at de skal ha lærlinger
• For å sikre alle barn rett til en best mulig oppvekst vil Venstre
innføre en ny barnehagereform som gjør barnehage og SFO
gratis for alle barn i lavinntektsfamilier, samtidig som vi
styrker kvaliteten og valgmulighetene i barnehagene
Ta vare på naturen
Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for
vår velferd. Men naturen er sårbar.
Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig
å leve miljøvennlig.
Vi vil:
• Det offentlige benytter elbiler og elsykler i offentlig tjeneste
• Forvaltningen av rovdyr må lytte til dyreholdere
• Forvaltning av ulv og bjørn tilsier sporjakt på snø for å forebygge
angrep på beitedyr i beitesesongen
• Forbud mot plastposer i daglighandelen, engangsplast og sugerør
Flere nye jobber
Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter
gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter
som andre arbeidstakere.
Venstre vil:
• Gi selvstendig næringsdrivende lik rett til sykepenger og pensjon
• Fjerne arbeidsgiveravgiften for nye bedrifter
• Ta bor unødvendige regler og skjemaer for småbedrifter
• Gjøre det lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser
• Kommunal støtte til næringshager
På lag med framtida
Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn
skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i
dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.
Venstre vil:
• Fortsatt være pådriver for satsingen på å redusere fattigdom i
barnefamilier, som inkluderer gradert foreldrebetaling i barnehager
og SFO, gratis kjernetid, og styrking av skolehelsetjeneste,
psykisk helsetilbud og kommunalt barnevern
• Venstre støtter en 113- helikopterbase for Innlandet i Moelv
• Bompenger eller veiprising må avklares, men lokalvegnettet skal
ikke ha bompenger
Miljøpolitikk er mer enn en
klima- og miljøplan
Venstre vil gjennomføre den i praksis.
Venstre vil:
• Det skal lønne seg å reise kollektivt, og Venstre ønsker et bedre
og billigere kollektivtilbud
• Venstre vil også fortsette satsingen på fjernvarme i alle store
bygg i kommunen
• Jordvern er viktig for oss, og vi vil at politikerne i Ringsaker
oppretter et jordfond for dyrket mark som går ut av produksjon.
• Vi ønsker forsiktighet med utbygging og utvikling av fjellet.
Vi har bla markert oss positivt og sterkt i saken om utbygging
av Lunkelia/ Heståsen. Disse planene legges på is
• Bioenergi vil gjøre Ringsaker mer grønn, og vi ser det som
naturlig at det skal bli en betydelig næring innen landbruket.
• Kommunale tjenester bør benytte miljøvennlige kjøretøy basert
på el- og biodrivstoff
• Rødlistearter må bevares
• Svartlistearter må bekjempes
Venstre vil ivareta kvalitetene som ligger i de indre hytte områdene i
fjellet ved at det ikke fortettes mer.
Vi frykter en for stor og sterk utnytting og utbygging av fjellområdene
her i Ringsaker, og vil innføre en ”markagrense” i fjellet.
Kollektivtilbudet til fjellet må utvides
Trygghet for at du får hjelp
når du trenger det
• Unge uføre gis større oppmerksomhet og hjelp
• Boligsosial handlingsplan fortsettes
• Styrke grunnbemanningen inne pleie og omsorg gjennom budsjettarbeidet
• Vi støtter ”BUA” for ungdom
• ”Aktivitetskortet” for ungdom kan være stigmatiserende, alle
unge kan skaffe seg dette
• Flex- ordningen med drosjer må gjøres mer fleksibel og mer kjent
• Støttekontaktordningen må gjennomgås
Venstre ønsker en overordnet
plan for pleie og omsorg
• For å møte framtidig eldreomsorg må vi vite mer om utviklingen
i demografien
• Dette for å sikre en verdig omsorg
• Ufrivillig deltid er en utfordring for unge ansatte og det må
legges tilrette turnus for å gi heltidsstillinger
• Ringsaker bo- og aktivitetssenter bør bygges ved Kilde og gamle
Ringsaker bo kan bygges om til omsorgsleiligheter
Planarbeidet i kommunen
må intensiveres
• For at vi skal beholde en spredt bosetting i Ringsaker må et lages
en plan for å bygge boliger tett rundt i de 5 ungdomsskolekretsene
• Kampen for et godt bygde- og bymiljø er viktig
• Likeledes må reguleringsplanene for Brumunddal og Moelv
revideres
• Vedlikehold av boligveger i byene må gjennomføres etter en plan
• Flere ladestasjoner for biler må bygges i tilknytning av
buss/jernbane
Brumunddal
• Sykkelbyen Brumunddal må fortsette med tilrettelegging for mer
bruk av sykler, gjerne en bru over Brumunda i Kirkevegen
• Omkjøringsveg i Brumunddal må planlegges
• Kommunen må gå i dialog med bedrifter i sentrum for makeskifter
• fortsatt måling av svevestøv for å dokumentere utfordringer
Moelv
• Det må utarbeides en vegplan for Moelv og Industrivegen og
fylkesvegene 213 og 216
• Skogvegen i Moelv må bli en broforbindelse over jernbanen,
dette også av beredskapsmessige forhold
• Tusenårsstedet Mo gård og stabburet på Mo må vedlikeholdes
• Fullføre og utvikle Moelv kulturhus ”Kinoen”
• Plan for Moelv når lokalisering av sjukehuset blir bestemt
• Det må legges tilrette næringsarealer i området Moelv
Ringsaker
• Skolene i nordre Ringsaker avklares etter at lokaliseringen av
sjukehuset blir bestemt
• Basseng ved Brøttum må bygges, kanskje på en alternativ
beliggenhet som må avklares med grunneiere
• Kommunale eiendommer som ikke brukes må selges og penger
investeres i skolebygg
• Eiendomsskatt – øke bunnfradraget for å bedre sosial ulikhet,
Venstre foretrekker et kommunalt skatteøre
Kultur er viktig for folk i Ringsaker
• Gjøre kultur til et kriterium for å bosette seg i Ringsaker
• Kulturskolen må opp på et tilbud til 30 % av skoleelevene tilsvarende
nasjonal målsetting, konkret en økning i instruksjon i
pianospill for å dekke opp behov med 80 % til to 100 % stillinger
• Lage ei hel kulturuke der alle innen alle sjangere kan profilere
seg, tilsvarende Frivillighetsfestivalen
• Utvikle alle grendehus til å bli Ringsakers kulturhus gjennom
driftsstøtte til lag og foreninger som ønsker å benytte dem
Nominasjonsliste for
Ringsaker Venstre
1. Lars Freng Brøttum
2. Sissel Johanne Krogstie Brumunddal
3. Filip Nilseng Horvei Åsmarka
4. Philip André S. Cristiansen Brumunddal
5. Haldis Mariussen Scjerpen Moelv
6. Yngve Nilseng Horvei Åsmarka
7. Sjur Johannes Alhaug Moelv
8. Astrid Almenningen Jørstad Brumunddal
9. Vidar Fladmark Nes
Folk først.
Ved å stemme Ringsaker Venstre vil du gi din stemme til
engasjerte og tilstedeværende politikere som setter FOLK FØRST
og gir enkeltmenneske i Ringsaker muligheter!
Ringsaker ligger
sentralt i Mjøsbyen,
dette er framtida
for oss!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**