Vi støtter ny kommunestruktur

Hobøls kommunevåpen, Hobøl kommune

Hobøl og Spydeberg Venstre støtter arbeidet med ny kommunestruktur:

Kommunestruktur for en ny tid

Kommunesammenslåing vil kunne gi både fordeler og ulemper. Hva blir samlet sett best for folket og for naturen? Hobøl Venstre og Spydeberg Venstre mener at det er større og sterkere kommuner som løser framtidens utfordringer best, og støtter helhjertet opp om reformarbeidet som pågår.

Det er i hovedsak to perspektiver en kommune skal være i stand til å løse. Det ene er å lage en samfunnsplan for god og bærekraftig utvikling av sin kommune, og det andre er å gi tjenester, både lovpålagte og frivillige, til borgerne og næringslivet i kommunen. God faglig kompetanse, ledelse og styring er viktige faktorer for både gode planer og gode tjenester. Rekruttering og utvikling av god fagkunnskap, og et inspirerende fagmiljø, er viktig for å lykkes. Vi i Venstre er overbevist om at disse perspektivene best sikres gjennom relativt store og robuste kommuner, i hvert fall i vår del av landet, der avstandene er små. Det er selvsagt viktig at man sikrer god politisk styring og kontroll, med lokal forankring på den ene siden, og helhetlige løsninger på den andre.

Kommunene Hobøl og Spydeberg deltar i dialoger og utredninger sammen med andre, og det sees på flere alternativer både i Østfold og med Follo. Vi i Venstre vil se an dette arbeidet, og lytte til befolkningen, før vi konkluderer hva som er det beste for våre kommuner.

Venstre vil likevel allerede nå konkludere med at det er fornuftig at Hobøl og Spydeberg skal gå videre i samme retning. Området Spydeberg / Knapstad er nærmest vokst sammen allerede i dag, og bør ha som mål å bli en bymessig enhet, med en helhetlig, dynamisk og miljøvennlig utvikling. Da må hele området planlegges i sammenheng med hensyn til infrastruktur, arkitektur, boliger, næringsområder, offentlig og private service m.v. Både innen kultur, idrett og annet tidligere samarbeid, er også kommunene tett knyttet sammen.

Målet må være at en ny kommune, som Spydeberg og Hobøl er en del av, skal bli en slagkraftig og robust enhet, med sterke fagmiljø og et variert og sterkt næringsgrunnlag. En attraktiv kommune både for bosetting og næringsutvikling! En stemme til Venstre ved kommunevalget vil også være en stemme til en kommune for fremtiden; sterk og demokratisk.

Hobøl Venstre​ – Spydeberg Venstre
1. kandidat Ragnhild Saxebøl – ​1. kandidat Skjalg Holter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**