Velferd for alle

Foto: StockSnap.io

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre støtter en trygg eldreomsorg med valgmuligheter for den enkelte. Venstre vil styrke ordninger som hjelper vanskeligstilte inn i arbeidslivet, og viktigst av alt bidra til å løfte barn ut av fattigdom.

Psykisk helse må likestilles med fysisk helse. Venstre mener vi må legge til rette for å forebygge fysisk og psykisk sykdom gjennom tverrsektorielt og interkommunalt samarbeid.

Vestre Toten Venstre mener:

  • vi må styrke barnevernet med mer ressurser og kompetansebygging.
  • vi må styrke psykiatritjenesten og rusomsorgen.
  • at eldreomsorgen må sikres nok ressurser for å gi trygt og verdig liv til de eldre.
  • vi må videreutvikle Frisklivssentralen som forebyggende instans og som koordinator for tverrsektorielt samarbeid
  • det er viktig å støtte opp om frivilliges innsats
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**