Like muligheter for alle barn i Åmot

Hege Nilsen

Vi må satse på oppvekstvilkår for barna våre og det betyr like muligheter for alle barn og unge når det gjelder barnehage, skole, SFO, kultur, idrett og andre frivillig organiserte aktiviteter.

Venstre foreslo ordningen med gratis kjernetid for ale fire- og femåringer fra familier med lav økonomi i regjeringsforhandlingene om statsbudsjettet for 2015. Ordningen gjelder fra 1.august 2015, og er ett av flere viktige tiltak for å viske ut sosial forskjeller. Det ble også innført en moderasjonordning for lavinntekstsfamiler fra 1.mai 2015, denne skal sikre at ingen familie betaler mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Åmot Venstre vil også at det innføres søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Vi må også ha løsninger som er tilpasset tiden vi lever i. Dette er viktig for målet om økt bosetting, som også er i tråd med ny kommuneplan. Åmot Venstre vil fortsatt ha full barnehagedekning og løpende inntak. I tillegg vil vi arbeide for mer fleksible åpningstider i barnehagene i Åmot. I dag er det umulig for en mor eller far som jobber i Elverum eller Hamar å sette seg på pendlertogene morgen eller ettermiddag, da disse har ankomst og avreise før og etter åpningstider i både barnehage og SFO.

Vi må fortsette å satse på skole. Skolene i Åmot har hatt en positiv utvikling i siste fireårsperiode. Og nettopp satsingen på skole var grunnlaget for samarbeidet mellom V, H, AP og PP . Fokus på skole, gir resultater, gode resultater som alle ansatte i Åmot kommune må være stolte av. Samtidig har Fylkesmannens tilsyn påpekt manglende kompetanse og kapasitet innenfor sektoren. Da var det ikke tiden for å kutte ut stillingen som skolefaglig koordinator. Dette var en viktig funksjon og det er en bekymring for videre utvikling at denne ble fjernet med ett pennestrøk av SP, SV, FRP og uavhengig representant Mona Strand. I ettertid registreres det at flere ledelsefunksjoner innenfor skole selv valgte å si opp sin stilling.

Vi mener at nøkkelen til en god skole er tydelige prioriteringer av både penger og menneskelige ressurser. Vi må også ha et sterkere fokus på et inkluderende og trygt skolemiljø og dette krever systematisk innsats. Mobbing kan få svært uheldige konsekvenser og kan aldri tolereres. Åmot Venstre vil beholde skolefaglig koordinator, styrke digital kompetanse hos både elever og lærere, og ha et godt utvalg av digitale læringsressurser, innføre flere kontaktlærere på hvert årstrinn og løpende evaluering av arbeidsmiljø fra elever og lærer.

I forlengelsen av dette, må vi få på plass et bedre samarbeid mellom skole, SFO, kultur og andre aktiviteter, som gjør hverdagen vår enklere. Nå er tiden inne for et kulturskoleløft. I tillegg vil Åmot Venstre ha en støtteordning til fritidsaktiviteter for barnefamilier med lav økonomi. Dette vil også være i tråd med allerede påtenkt fattigdomssatsing i Åmot kommune.

Å satse på fremtiden er å gi alle barn like muligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**