– Det grønne skiftet går for sent

Terje Breivik
Foto: Jo Straube

Statsbudsjett 2016: – Som i fjor blir Venstres viktigste oppgave å sikre økt tempo i de grønne skiftet og i klima- og miljøpolitikken. Det er en jobb vi er klare for å gjøre, sier Terje Breivik, Venstres finanspolitiske talsmann om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Oljepengebruken i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 er rekordstor.

– Vår umiddelbare reaksjon er at oljepengebruken er svært høy, og det er spesielt skuffende at en så liten del brukes for å få forsterke det grønne skiftet. Det er viktig med målrettede tiltak for å motvirke en økende ledighet, men regjeringens tiltakspakke må forsterkes og gjøres grønnere. Det blir igjen opp til Venstre som Stortingets største miljøparti å sikre at tempoet i de grønne skiftet i opprettholdes, understreker Breivik.

Styrke jernbanen

Venstre mener økningene til Enova og Miljøteknologiordningen er to riktige prioriteringer fra regjeringens side.

– Men det er en sterk ubalanse på samferdselsbudsjettet mellom satsing på vei og satsing på jernbane og kollektivtransport. Kutt i jernbaneinvesteringer og i belønningsordningen for sykkel er et skritt bakover. Hvis det skal bli enklere for folk å velge miljøvennlig, er vi nødt til å få på plass en langt mer offensiv satsing på miljøvennlig transport, kollektiv og sykkel. Det burde også være en langt større satsing på en miljøvennlig omlegging av skipsfarten, sier Breivik.

Reduserer fattigdom

Breivik roser regjeringen for å følge opp tiltak for å bekjempe fattigdom, som regjeringen tidligere i år lanserte sammen med Venstre og KrF.

Terje Breivik
– Det grønne skiftet må bli en sentral del av statsbudsjettet for 2016. Det vi begynte på i 2015, må videreføres og forsterkes i 2016, sier Terje Breivik.

– Vi kommer til å bruke mye energi og ressurser på å styrke tiltak mot fattigdom ytterligere. Vi må gjøre livet enklere for disse barna og deres familier. Det innebærer å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer, samt innføre ordninger med gratis SFO for de med dårligst råd.

Vil gjøre det lettere å starte nye bedrifter

– Vi støtter også regjeringens forslag om å øke etablerestipendordningen og påfyll i pre-såkornfondordningen som Venstre fikk gjennomslag for i revidert budsjett. Mange tiltak både kan og bør gjøres for å gjøre det lettere å starte nye bedrifter, både gjennom skattesystemet, tilgang på kapital og et bedre sosialt sikkerhetsnett, sier Breivik.

Grønnere skattereform

Venstre ser i stort positivt på de endringer som gjøres i bedrifts- og personbeskatningen som en første oppfølging av Scheel-utvalgets anbefalinger. Det er et skritt i riktig retning at det vi ønsker mer av blir billigere, som å skape arbeidsplasser og øke verdiskapingen. Breivik påpeker imidlertid at det er få spor av et grønt skatteskifte, slik Venstre bidro til i 2015-budsjettet.

– 40 prosent reduksjon i innenlandske utslipp innen 2030 krever langt hardere lut. Vi kommer både i eget budsjettforslag og i budsjettforhandlingene til å forsterke den grønne profilen skatte- og avgiftsopplegget betydelig, bl.a. gjennom sterkere virkemidler for å premiere null- og lavutslippsbiler, sier Breivik.

Les også: Venstre med grønne krav til budsjettet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**