Et bedre budsjett for miljø, oppvekst og nye arbeidsplasser

Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik
Venstres ledertrio, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik, Foto: Bård Ek

Venstre la i dag frem sitt alternative forslag for statsbudsjett for 2016. – Venstre vil ha en større satsning på miljø, oppvekst og nye arbeidsplasser enn regjeringen legger opp til. Vårt budsjettforslag er ambisiøst, samtidig som vi reduserer bruken av oljepenger, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

2016 vil medføre større utfordringer for Norge enn det vi har vært vant til å håndtere de siste 10-15 årene. Venstre vil spesielt peke på følgende forhold som er helt avgjørende for vår tilnærming til budsjettet for 2016:

  1. Flyktningkrisen i Europa og i landene rundt Middelhavet som følger av situasjonen i Syria.
  2. Økende ledighet og behov for omstilling av spesielt oljerelatert virksomhet bl.a. som følge av lav oljepris.
  3. Nødvendigheten av å ta klimatrusselen på alvor og gjøre tiltak både nasjonalt og internasjonalt som får klimautslippene ned, men som samtidig legger til rette for grønn vekst.
  4. En ikke bærekraftig vekst i oljepengebruk, offentlig forbruk og offentlige utgifter som, om det fortsetter, vil stille Norge overfor store utfordringer – spesielt i et generasjonsperspektiv.

Last ned Venstres alternative budsjett for 2016 (PDF)

Grønn vekst for fremtiden

– Vi må ha både kortsiktige og langsiktige tiltak for å sikre en bærekraftig velferdsstat i framtiden. Venstre legger fram et forslag til statsbudsjett for 2016 som er tilpasset disse utfordringene. Vi gjør krevende, men nødvendige grep for å omstille Norge i en grønnere retning, bl.a. ved å ta skatte- og avgiftssystemet aktivt i bruk for å endre adferd i en miljø- og klimavennlig retning, sier Terje Breivik.

Venstres mål er et samfunn uten forurensning. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter.

Terje Breivik

-Venstres mål er et samfunn uten forurensning, der ressursene forvaltes til beste for oss som lever nå – og for framtidige generasjoner. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter. I en verden hvor miljøproblemene blir tydeligere, vil miljøbedrifter bli morgendagens vinnere. Det viktigste miljøvirkemiddelet Venstre vil ta i bruk, er overgang fra mindre skatt på arbeid til mer skatt på miljøskadelig atferd, sier Breivik.

Terje Breivik
– Venstres forslag til et bedre oppvekstbudsjett er en viktig investering for fremtiden, sier Terje Breivik.

God oppvekst for alle barn

For Venstre er det å sikre en trygg og god oppvekst for alle barn en av de viktigste oppgavene vi som fellesskap må løse. Barn må både utfordres og få tillit for å utvikle seg, og for å tilegne seg kunnskapen voksenlivet vil kreve av dem. Samtidig må vi sørge for at barnehage, skole, helsetjenester og fritidstilbud legger til rette for en trygg og god oppvekst for alle barn.

– Venstre foreslår å styrke arbeidet med å gi alle barn en god oppvekst med til sammen 2 mrd. kr. Vi foreslår en rekke tiltak innenfor barnehage og SFO, familievern, barnevern og helsetiltak rettet mot barn og unge, skoleløpet og for bekjempelse av barnefattigdom. Våre forslag er målrettet mot dem som trenger det mest. Blant annet vil vi utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier til å gjelde 3-åringer i tillegg til 4- og 5-åringer. Det er en viktig investering i fremtiden til mange barn som ellers kan komme skjevt ut i livet, sier Breivik.

Nye arbeidsplasser

Den norske økonomien står overfor to store utfordringer: En økende arbeidsledighet som i det alt vesentlige skyldes en fallende oljepris og høyt kostnadsnivå, og samtidig store miljø- og samfunnsutfordringer som krever en grønn og bærekraftig omstilling. Statsbudsjettet for 2016 må derfor både bli et budsjett for langsiktig omstilling, men som samtidig får ned ledigheten.

Vi trenger et næringsliv som er mer kunnskapsbasert, eksportrettet, produktivt og miljøvennlig

Terje Breivik

– Omstilling er utfordrende og det er ekstra krevende for dem som i kortere eller lengre perioder blir uten arbeid som følge av urolige tider. Vår oppgave er å gjøre den perioden så kort som mulig og stimulere de mulighetene omstilling gir. For å sikre vår konkurransekraft må vi derfor utvikle et nytt næringsliv. Vi trenger et næringsliv som er mer kunnskapsbasert, eksportrettet, produktivt og miljøvennlig, sier Breivik.

– Regjeringen la fram en tiltakspakke på om lag 4 mrd. kroner i sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Venstre støtter de fleste av tiltakene i den pakken, men mener at den må forsterkes og utvides. Venstre foreslår derfor en samlet omstillingspakke på 10 mrd. kroner ut over regjeringens forslag, hvorav vel 3 mrd. kroner er målrettede skattelettelser for å få økte investeringer i næringslivet, økt tilgang på risikovillig kapital og gjøre det lettere å starte nye bedrifter.

Flyktningkrisen

Regjeringen la fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet fredag 30. oktober som innebar forslag/anslag om økte utgifter på 9,9 mrd. kroner i 2016. 400 mill. kroner av dette beløpet foreslo regjeringen finansiert gjennom såkalte «kostnadsdempende» tiltak.

– Venstre er skeptisk til at disse tiltakene vil ha noen kostnadsdempende effekt og går i mot alle disse forslagene, sier Breivik.

Flyktningsituasjonen-i-verden_span8
– Hvor store kostnadene i forbindelse med flyktningmottaket blir over tid, er helt avhengig av hvor fort vi klarer å få behandlet søknader, og få de som har krav på opphold bosatt og i arbeid, sier Terje Breivik.

– Det er hevet over tvil at den økte ankomsten av flyktninger og asylsøkere vil medføre økte kostnader i 2016. Hvor store disse kostnadene blir over tid, er helt avhengig av hvor fort vi klarer å få behandlet søknader, og få de som har krav på opphold bosatt og i arbeid. Venstre stiller seg svært undrende til regjeringens framstilling av de økte kostnadene over tid ikke tar høyde for at en eneste av de ankomne kommer seg i arbeid, og dermed bidrar positivt til regnskapet i stedet for det motsatte, sier Breivik.

– Venstre vil delta i samtaler med sikte på et bredt forlik om asyl- og innvandringspolitikken, men vi er i utgangspunktet skeptiske til flere av forslagene fra regjeringen som er knyttet til innstramminger og kostnadsdempende tiltak. Vi vil i stedet fremme en egen liste med tiltak som vil bidra til kostnadsreduksjoner, uten at det går ut over tilbudet og ytelsene til de som kommer til Norge som flyktninger, avslutter Breivik.

Hovedtrekkene i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016

  • En omstillings- og stimuleringspakke for Norge på vel 10 mrd. kroner, hvorav 3 mrd. er målrettede skattelettelser som gjør det lønnsomt å arbeide, eie og utvikle norske bedrifter og arbeidsplasser og som inngår i et grønt skifte.
  • En samlet satsing på grønn vekst og grønt skifte på 4,8 mrd. kroner og et grønt skatteskifte på 12,5 mrd. kroner.
  • En mer sosial og bedre trinnskattemodell.
  • En satsing på oppvekst og tidlig innsats på 2 mrd. kroner og en tilsvarende satsing på fattigdomsbekjempelse og omfordeling.
  • En styrket kommuneøkonomi med 3 mrd. kroner og en økt satsing på skole, utdanning og forskning på om lag 2 mrd. kroner.
  • En oljepengebruk som er vel 12 mrd. kroner lavere enn det regjeringen opprinnelig la opp til og om lag 4,5 mrd. kroner lavere inkludert finansiering av økte utgifter til flyktninger.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**