– Et stort gjennomslag for Venstre når Stortinget styrker jordvernet

Pål Farstad
- Jeg har mer tro på positive tiltak i form av gulrøtter for folk og matbransjen som når vi fjernet moms på mat som gis bort, understreker Farstad., Foto: Venstre

Stortingets næringskomité avgir i dag sin innstilling til den nye jordvernsstrategien. – Jeg er glad for at en samlet komité stiller seg bak betydelige innstramminger i jordvernet, og at vi er enige om et ambisiøst mål om å senke den årlige omdisponeringen av matjord fra 6000 til 4000 dekar pr. år innen 2020, sier Venstres medlem i næringskomiteen, Pål Farstad, som har vært saksordfører i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Vedtaket som Stortinget vil fatte er startskuddet på en ytterligere innstramming og forbedring av jordvernet i Norge, sier Farstad.

– Komiteen er enig med Venstre i at dyrket og dyrkbar jord er en viktig nasjonal ressurs, som dessuten er begrenset. Prosessen for dannelse av god matjord tar lang tid, og nedbygging av matjord er i all hovedsak en irreversibel prosess. Derfor har jordvern stor betydning i Norge, og må forsterkes, fortsetter han.

I tillegg til det ambisiøse målet om redusert årlig omdisponering er det i behandlingen av jordvernstrategien fremmet en rekke forslag og endringer Stortinget og Regjeringen skal behandle senere. I komitéinnstillingen blir Regjeringen bedt om å legge fram positive virkemidler for kommunene som vil gjøre det enklere å unngå utbygging av dyrka mark, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Det er svært gledelig at vi nå får et enstemmig vedtak bak mye av det som har vært Venstres ambisjoner for jordvernet

Pål Farstad

– For å styrke kompetansen i norske kommuner vil det i løpet av 2016 bli opprettet et skolering- og tiltaksprogram for lokalpolitikere, knyttet til ivaretakelse av dyrket og dyrkbar mark. I tillegg skal det utredes om fylkeskommunen bør få større rolle i planarbeidet relatert til jordvern, og om kommunene skal få en utvidet meldeplikt til fylkesmannen ved omdisponering av dyrket mark, sier Farstad.

Ber om flere endringer i loven

Ytterligere tiltak som skal vurderes er en forsterking av vernebestemmelsene i jordloven, og om det er mulig med endringer i lovgivningen som vil begrense og sikre åpenhet om opsjonsavtaler om kjøp av dyrket og dyrkbar jord for utbygging. I tillegg skal regelverket endres slik at jordloven gjelder for omdisponert dyrket mark inntil den faktisk er bygd ned, og komiteen ber regjeringen komme med nye forslag for å øke nydyrkingen. Komiteen ber også regjeringen foreta en gjennomgang og vurdering av behovet for endringer i regelverket for å sikre at en større del av jordbruksarealet blir holdt i hevd og for å forhindre gjengroing.

Kornåker på Nøtterøy
Kornåker på Nøtterøy

– Denne saken kommer til behandling i Stortinget etter at Venstre fremmet et representantforslag i 2013 om en helhetlig jordvernplan. Stortinget ba regjeringen om å fremme forslag til nasjonal jordvernstrategi, og Regjeringen fremmet sitt forslag før sommeren. Det er svært gledelig at vi nå får et enstemmig vedtak bak mye av det som har vært Venstres ambisjoner om jordvernet, sier Farstad.

-Den regionale og nasjonale arealplanleggingen må styrkes. Presset på dyrket areal rundt eksisterende sentra må reduseres. Dette kan gjøres blant annet gjennom fortetting. Det kan være et godt alternativ å tilrettelegge for bygging på udyrkede arealer i nærheten av eksisterende sentra og boområder, og en strategisk etablering av nye areal til boformål vil bidra til å redusere presset på dyrket jord, avslutter Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**