Et budsjettforlik for miljø, oppvekst og nye arbeidsplasser

Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik
Venstres ledertrio, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik, Foto: Bård Ek

– Det endelige budsjettet for 2016 er blitt langt mer miljøvennlig, og setter for alvor fart i det grønne skiftet Norge skal gjennom. Samtidig vil budsjettet bidra til å skape flere arbeidsplasser og ta et større ansvar for de svakeste i samfunnet, både i Norge og resten av verden, sier Venstres leder Trine Skei Grande om budsjettforliket mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstres utgangspunkt før forhandlingene var blant annet å gi budsjettet en mye tydeligere klima- og miljøprofil. Samtidig har det vært viktig å få på plass et godt nivå på bistanden til fattige land, å sørge for gode oppvekstsvilkår for alle barn, og å legge til rette for grønn vekst og verdiskaping i næringslivet.

- Når det blir dyrere å forurense, og billigere å velge miljøvennlig, vil utslippene også gå ned. Derfor er det viktig at vi både styrker kollektivtilbudet og setter opp de grønne avgiftene, sier Trine Skei Grande
– Når det blir dyrere å forurense, og billigere å velge miljøvennlig, vil utslippene også gå ned. Derfor er det viktig at vi både styrker kollektivtilbudet og setter opp de grønne avgiftene, sier Trine Skei Grande

Venstre har nå fått gjennomslag for at landet for et budsjett som bidrar til at klimautslippene går ned og at det grønne skiftet stimuleres og forsterkes. Venstre har også fått gjennomslag for at langt flere barn i lavinntektsfamilier vil få tilbud gratis barnehage og gratis SFO. Samtidig har det vært viktig for Venstre å slå fast at 11 måneder studiestøtte skal innføres over de neste 4 årene.

Last ned hele budsjettavtalen (PDF)

Et miljøvennlig budsjett

– Dette er et budsjett som viderefører og forsterker miljø- og klimasatsningen som vi er enige om i samarbeidsavtalen. Det klarer vi gjennom en kombinasjon av nye incentivordninger og grønne avgifter, samt en stor satsning på miljøvennlig transport, sier Skei Grande.

Budsjettforliket innebærer blant annet en økning i bevilgningene til kollektivtransport på nesten 750 mill. kr. og 100 millioner mer til sykkelveier. Naturvern og biologisk mangfold styrkes med 252 millioner inkludert en økning av skogvernsatsingen på 75 millioner kroner.

- Venstre vil at det skal være lett å ta grønne valg, sier Trine Skei Grande
– Venstre vil at det skal være lett å ta grønne valg, sier Trine Skei Grande

– Venstre vil at det skal være lett å ta grønne valg. Når det blir dyrere å forurense, og billigere å velge miljøvennlig, vil utslippene også gå ned. Derfor er det viktig at vi både styrker kollektivtilbudet og setter opp de grønne avgiftene, sier Skei Grande.

Det grønne skatteskiftet i budsjettforliket utgjør til sammen 5,3 mrd. kr.

Vi forsterker klima- og miljøsatsningen med en kombinasjon av grønne avgifter og en storsatsning på miljøvennlig transport

Trine Skei Grande

Bistanden opprettholdes

I tilleggsnummeret til regjeringens budsjettforslag ble en betydelig del av bistandsbudsjettet foreslått omprioritert til å finansiere mottak og bosetting av flyktninger i Norge. I budsjettavtalen tilbakeføres 2,5 mrd til bistand i utlandet.

– Jeg er veldig glad for at vi har blitt enige om å tilbakeføre mye av denne bistanden til det sivile samfunnet i fattige land. Vi vet at det aller viktigste for å unngå krig og konflikt er å utvikle demokratiske og velfungerende samfunn. Sivilsamfunnet spiller en helt avgjørende rolle i dette arbeidet, noe årets tildeling av Nobels fredspris også minner oss om. Norge er en stor bidragsyter til humanitære formål over hele verden, og med dette budsjettet vil vi fortsette å være det, sier Skei Grande.

Jeg er veldig glad for at vi har blitt enige om å tilbakeføre mye av denne bistanden til det sivile samfunnet i fattige land.

Trine Skei Grande

Kampen mot barnefattigdom forsterkes

Arbeidet for å bekjempe barnefattigdom og styrke integreringen forsterkes betydelig i budsjettavtalen.

– I fjorårets budsjett fikk vi forhandlet inn gratis kjernetid for 4-5-åringer i lavinntektsfamilier. I år utvider vi ordningen til å omfatte 3-åringene, og utvider samtidig forsøksordningen med gratis kjernetid i SFO/AKS til 20 nye skoler i de store byene. Det vil gjøre hverdagen enklere for mange familier som har måttet velge bort barnehage og skolefritidsordning på grunn av dårlig økonomi. I tillegg vil det styrke integreringen, ikke minst fordi det gir innvandrerkvinner med små barn mulighet til å delta i arbeidslivet, sier Skei Grande.

I tillegg styrkes det kommunale barnevernet med 30 mill., og det settes av penger tilsvarende 100 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten og 100 nye stillinger på helsestasjonene, til sammen 150 mill. kr.

Barn i sandkasse
Budsjettavtalen innebærer at ordningen med gratis kjernetid i barnehagen utvides til 3-åringer

På vei mot 11 måneder studiestøtte

11 måneder studiestøtte er et løfte mange partier har gitt landets studenter, men som ingen hittil har klart å innfri. Med budsjettavtalen for 2016 slås det fast at dette skal innføres gradvis over de neste fire årene.

– Dette er en kamp Venstre har kjempet lenge, og det er veldig viktig at vi nå endelig får på plass en utvidelse av studiestøtten, sier Skei Grande.

– Forskning og høyere utdanning er helt avgjørende for den fremtidige verdiskapingen i Norge. Det er kunnskap vi skal leve av nå som oljealderen går mot slutten. Derfor er det viktig at vi gjør det mulig for flere som tar høyere utdannelse å være heltidsstudenter. At man ikke får studiestøtte i juni har gått utover eksamensforberedelsene for mange studenter som har måttet jobbe mer i den mest hektiske studieperioden. Det tar vi nå et avgjørende skritt for å få slutt på, sier Skei Grande.

Næring og arbeidsplasser

En viktig del av det grønne skiftet Venstre arbeidet for, er å legge til rette for utvikling av nye næringer og arbeidsplasser. Det er spesielt viktig på grunn av nedgangen oljenæringen opplever.

– Budsjettavtalen inneholder både tiltak for å skape nye, grønne arbeidsplasser, og for å styrke de grønne næringene som er i vekst. I tillegg får vi på plass viktige tiltak for å gjøre veien inn i arbeidslivet kortere for de som står utenfor, sier Skei Grande.

I budsjettavtalen settes det av 20 mill. til SIVAs inkubasjons- og innovasjonsprogram, 40 mill. til miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, 20 mill. til miljøovervåking og til sammen 70 mill. til forskning innen miljø.

Vi ønsker å legge til rette for verdiskaping i nye, innovative bedrifter

Trine Skei Grande

– Budsjettavtalen bidrar til å skape nye arbeidsplasser både i privat og offentlig sektor. Vi ønsker å legge til rette for verdiskaping i nye, innovative bedrifter, samtidig som også satsningen på kollektivinvesteringer, spesielt innenfor jernbanen, vil skape nye arbeidsplasser for blant annet ingeniører, sier Skei Grande.

I tillegg kommer regjeringens forslag til endringer i skattesystemet som budsjettforliket ikke endrer på, slik at det totalt gis betydelige, vekstfremmende skatteletter til næringslivet. Avtalen innebærer at skattesatsen for det laveste trinnet i den nye skattemodellen senkes, slik at skattelettene for folk med vanlig inntekt blir større enn med regjeringens forslag.

Last ned hele budsjettavtalen (PDF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**