Om lokalt ansvar for et nasjonalt problem, i en internasjonal krise

Foto: U.S. Department of State

I et leserinnlegg i Svelviksposten den 19. november, med tittelen “Nok er nok”, fremkom det en rekke konspiratoriske og feilaktige påstander om bl.a. Venstres intensjoner i forslag vi har fremmet vedrørende bosetting av flyktninger og bruk av nedlagte Ebbestad skole. Venstre har, sammen med Senterpartiet og De Uavhengige, publisert et tilsvar til dette innlegget, der vi imøtegår de feilaktige påstandene med fakta. Tilsvaret sto på trykk i Svelviksposten 26.11.15, da i en forkortet utgave, men gjengis i sin hele og opprinnelige form under…

 

Om lokalt ansvar for et nasjonalt problem, i en internasjonal krise

Tilsvar til Audun Kleven, Lene Kittelsen og Yngve Wessel

Man kan synse og mene mye om den internasjonale flyktningekrisen og om norsk flyktninge- og asylpolitikk. Dette handler om internasjonal storpolitikk, og om Stortingets ansvar. Men vi har også et lokalt ansvar, selv i Svelvik kommune. Når antallet asylsøkere øker så dramatisk på så kort tid, så blir kapasiteten i mottaksapparatet sprengt. Det er en en trussel for de grunnleggende menneskerettighetene asylsøkerne har, for rettsikkerheten deres og i ytterste konsekvens for Norges sikkerhet. Uansett om de er “reelle flyktninger” eller ikke så har de behov for tak over hodet, klær, mat og basale helsetjenester. Førstnevnte sliter vi som nasjon nå med å levere, og da blir det veldig merkelig at Svelvik kommune med flere tomme kommunale bygninger ikke skal kunne stille opp og bidra til å løse det akutte, nasjonale problemet vi nå står midt oppi.

Kleven, Kittelsen og Wessel går langt i å antyde at de forslagene som nå har kommet fra tre partier bunner i at man “er ute etter å ta” Ebbestad og de som bor der. Nærmest straffe innbyggerne i en del av kommunen og aktivt bygge ned et nærmiljø. Vi har tvert imot i forrige periode foreslått, og fått flertall for, at skolebygget benyttes til boligformål f.eks. til unge førstegangsetablerere, som ledd i en videreutvikling av bomiljøet på Ebbestad. Og påstanden om at Ebbestad barnehage skal nedlegges er tatt helt ut av løse lufta og fullstendig feil. Leserinnlegget er derfor en fullstendig fordreining av virkeligheten, basert på følelser rundt nedleggelse av en skole.

I forbindelse med “Rammesak 2016” i begynnelsen av september foreslo Venstre følgende: “Kommunestyret ber Rådmannen vurdere hvorvidt det er mulig å benytte tidligere Ebbestad skole til boligformål for flyktninger, samt hvilke kostnader (og tilskuddsordninger) dette vil medføre”. Bakgrunnen for forslaget var kommunestyrets tidligere vedtak om å bosette 24 flyktninger i Svelvik i 2015, og et forventet økt behov for bosetting i årene fremover på bakgrunn av stortingsvedtaket om mottak av 8000 syriske flyktninger. Dette i en situasjon der kommunen tidligere år har hatt store problemer med å bosette et langt lavere antall flyktninger pga. manglende tilgang på boliger. Merk at dette forslaget omhandlet en utredning av ordinære boligtiltak for flyktninger som har fått innvilget oppholdstillatelse og skal flytte ut av asylmottak. Forslaget falt mot Venstre og KrFs stemmer.

Så kan vi spole frem noen uker. Flyktningestrømmen til Norge eskalerer raskt, og mottakskapasiteten begynner å nærme seg bristepunktet. I løpet av de neste 5-6 ukene mottar Svelvik og øvrige kommuner i Vestfold totalt 12 henvendelser fra UDI, IMDI og Fylkesmannen i Vestfold vedr. flyktningesituasjonen og det akutte behovet for innkvartering av asylsøkere. I forbindelse med behandlingen av 2. tertialrapport i månedsskiftet oktober-november fremmet derfor rådmannen følgende forslag: “Rådmannen bes om å se på muligheten for å benytte kommunalt eide lokaler til midlertidig bosetting av flyktninger. Det forutsettes statlig finansiering og drifting av et slikt midlertidig botilbud”. Under behandlingen i formannskapet ble denne delen av forslaget nedstemt, mot DU og SPs stemmer. Da saken kom til kommunestyret uken etter fremmet Venstre, De Uavhengige og Senterpartiet forslaget på nytt, med identisk tekst.

Det både rådmannen, V, DU og SP her ønsket å se på var muligheten for å benytte kommunalt eide lokaler til såkalte akuttplasser, også kalt midlertidig overnatting. Dette er plasser som etableres for å sikre alle asylsøkere et tilbud når det ikke er plass i ordinære mottak, altså en midlertidig løsning i en situasjon der kapasiteten i de ordinære mottakene er sprengt. Man bør merke seg at forslaget ikke sier noe konkret om Ebbestad skole. To andre bygninger kunne også vært aktuelle, nemlig Samfunnshuset og gamle Berger barnehage. Videre er det en forutsetning i forslaget at tilbudet finansieres av Staten, og dermed ikke påfører kommunen store kostnader. Videre snakker vi her ikke om et permanent mottak, men om en midlertidig løsning for å avhjelpe situasjonen akkurat nå.

Dessverre valgte H, Ap og FrP å stemme mot forslaget. Det betyr at de ikke er villige til å ta et lokalt ansvar for å bøte på et nasjonalt problem, og bidra til at asylsøkere som kommer til Norge får dekket sine mest grunnleggende behov på en verdig og god måte, både for dem og for oss som nasjon. I stedet velger et flertall i kommunestyret å innta en slags tilskuerrolle til det som nå skjer. Det er unektelig litt spesielt at man i en liten kommune i praksis motsetter seg nasjonale myndigheters ønsker og behov i en såpass prekær situasjon, når vi så enkelt kunne hjulpet. Og mens man ser på fra tribunen fortsetter flyktningene å komme til landet, private aktører gjør store penger av akuttplasser på campinganlegg, leirskoler og høyfjellshoteller, mens tre bygg i Svelvik kommune står tomme. Da får det være en mager trøst at engasjementet fra innbyggerne for flyktningene har vært enormt, sist synliggjort gjennom aksjonen “Innsamling Svelvik”.

 

Jonn Gunnar Lislelid, Inge Høyen og Trond Kjeldås

Gruppeledere for DU, Sp og Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**