Uttalelse: Støtt kvensk språk

Foto: StockSnap.io

Venstre mener det haster med tiltak for å sikre framtida til kvensk språk. Venstre etterlyser at Regjeringen legger fram den varslede språkloven, og forventer at den legger til rette for å styrke posisjonen til kvensk og andre små og utsatte språk i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Fornorskingen i Nord-Norge rammet kvenene ekstra hardt. Kvenene har ikke fått noen oppreisning. Mangelen på støttetiltak til språket etter at diskrimineringen mot kvenene som aktiv politikk ble avsluttet på 1970-tallet har ført til stadig nedgang for språket. Kvensk språk står i akutt fare for å dø ut, noe som bekreftes av forskning fra det omfattende EU-prosjektet ELDIA som uttaler at “umiddelbare og effektive tiltak må til for å hindre utryddelse”. Også Europarådet har ved flere anledninger fremhevet behovet for en omfattende handlingsplan for kvensk og andre norske minoritetsspråk.

I dag har Norge plassert kvensk språk på nivå II i henhold til Den Europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining konkluderer med at: “Det langsiktige målet for arbeidet med å styrkja kvensk språk må elles vera at ein etter kvart kan skapa grunnlag for å gje kvensk vern på det høgaste og mest forpliktande nivået i den europeiske minoritetsspråkpakta“ (nivå 3). Kommunene Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Biskopen i Nord- Hålogaland har allerede gitt støtte til oppgradering av kvensk språk fra nivå II til III i minoritetsspråkpakten.

Venstre forventer at regjeringen vurderer følgene av å oppgradere kvensk språk til nivå III i Det Europeiske Språkcharteret, og gir Stortinget mulighet til å ta stilling til dette. Uavhengig av det må innsatsen for å ta vare på kvensk språk og andre minoritetsspråk intensiveres. Språkloven som Stortinget allerede i 2009 ga sin støtte til å etablere, må snarest på plass.

Venstre vil:

  • Ha intensivert undervisning i kvensk på alle utdanningsnivå fra barnehage til universitet
  • Ha en egen satsing på å utdanne flere kvensklærere
  • Få ut mer offentlig informasjon og kommunikasjon på kvensk
  • Legge til rette for kringkasting av radio- og tv-programmer på kvensk
  • Legge til rette for økt distribusjon av og kunnskap om kvensk språk og kultur

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre 6. desember 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**