Krever rettsikkerhetsgaranti fra Listhaug og Solberg

Foto: Venstre

– Vi er bekymret for om regjeringens praksis ivaretar rettssikkerheten til de menneskene som nå returneres til Russland. Vi er særlig bekymret for praksisen knyttet til retur av barnefamilier, skriver Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide i et brev til statsminister Erna Solberg og innvandringsminister Sylvi Listhaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Vi må være helt sikre på at ingen sendes til Russland dersom de risikerer å sendes videre til et krigsland, sier Trine Skei Grande til VG.

– Samtidig ønsker vi ikke at alle returer til Russland skal stanses, for det vil åpne den ruten igjen, fortsetter hun.

Les mer på vg.no

I brevet fremmer Grande og Hareide flere krav til regjeringen om å styrke rettsikkerheten og gi en grundigere behandling av asylsøknader for mennesker som har flyktet via Russland.

– Vi ønsker blant annet å gjennopprette Utlendingnemda (UNE) som rettsinstans, og få på plass en individuell vurdering av asylsøknadene, sier Grande til Dagbladet.

Venstre og KrF stemte mot å gi regjeringen adgang til å instruere UNE på samme måte som Utlendingdirektoratet (UDI), noe som i praksis har avviklet ankeadgangen for asylsøkere som får avslag på sin søknad, og fjernet muligheten for en uavhengig vurdering av hvorvidt regjeringens praksis er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

Les mer på Dagbladet.no


Brevet fra Grande og Hareide til Solberg og Listhaug gjengis i sin helhet her:

Vedrørende situasjonen på Storskog
Et ufravikelig prinsipp for KrF og Venstre har hele tiden vært at Norge skal overholde folkerettslige forpliktelser og flyktninge-konvensjonen. Det ligger til grunn for alle vedtak og forlik vi har gått inn i. Dette innebærer blant annet at Norge må forsikre seg om at ingen sendes tilbake til et tredjeland, hvor de ikke får den beskyttelsen de har behov for.

Vi er bekymret for om regjeringens praksis ivaretar rettsikkerheten til de menneskene som nå returneres til Russland. Vi er særlig bekymret for praksisen knyttet til retur av barnefamilier. Undertegnede ber om at regjeringen forsikrer om at retur av asylsøkere til Russland gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak og internasjonale konvensjoner, og ber om at følgende hensyntas:

  1. Før retur av asylsøkere med flerreisevisum gjennomføres, vurderes det om asylsøkeren også ved visumets utløp vil ha en effektiv beskyttelse mot behandling i strid med EMK artikkel 3.
  2. Før gjennomføring av retur, må utlendingsmyndighetene forsikre seg om at forholdene ved ankomststedet i Russland er forsvarlige. Særlige hensyn må tas ved retur av barn.
  3. Instruksen til UNE av 24. november 2015 trekkes tilbake. Denne instruksen må bare gjelde for UDI. UNE må sikres mulighet for en uavhengig vurdering av om det er trygt å returnere til Russland.
  4. Asylsøkernes rettssikkerhet styrkes. UDI må overta oppgaven med å underrette om vedtaket, fortelle om retten til å begjære utsatt iverksetting, retten til å klage på vedtaket og i tillegg til retten til fritt rettsråd. Søker må underrettes om vedtaket straks det er fattet, og få rett til advokatbistand.

Se Trine Skei Grandes innlegg i Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**