Utvidet rett til barnehageplass

– Et gratis SFO-tilbud med høy kvalitet kan være både en løsning på tidsklemma mange opplever, og det vil være et viktig tilbud for å utjevne sosiale forskjeller, skriver Abid Q. Raja, Foto:Stock photo © yollopuki"

I et leserinnlegg 28.01.2016 i lokalavisene Øyene og Tønsbergs Blad, tar Venstres Joachim Bræk Poppe-Holmdahl til orde for å utvide barns rett til barnehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Etter mange henvendelser har vi nå fått regjeringen til å komme med et forslag om å utvide retten til barnehage. Forslaget er nå ute på høring. Denne høringen har vi tatt initiativ til å benytte til å gi tilbakemelding om at retten bør utvides ytterligere. Dette kommer blant annet fram i leserinnlegget til hovedutvalgsmedlem, og kommunestyrerepresentant Poppe-Holmdahl.

Vi gjengir leserinnlegget i sin helhet her:

Bedre, men ikke godt nok

Venstre ønsker å gi flere barn rett på barnehageplass. Vi ser derfor positivt på at det nylig ble sendt på høring et forslag, om å utvide retten til barnehageplass. Dessverre løser ikke den foreslåtte endringen de utfordringene som familier med barn født sent på året opplever.

Forslaget gjør at barn født i september og oktober, vil ha rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. Dette mener vi ikke er tilstrekkelig.

Vi mener at alle barn som er innenfor samme årskull bør ha de samme rettighetene. Det vil si at vi ønsker å ta med de barna som er født i november og desember også.

For uten at dette vil lette situasjonen for mange småbarnsfamilier, vil det også lette arbeidet for kommunene når barnehageplasser skal tildeles. Alle født samme år vil på samme måte som ved skolestart få tilbud om barnehageplass fra august det året de fyller ett år, og så blir det opptil foreldrene om de ønsker å benytte seg av denne retten.

Om vi velger denne løsningen, vil vi også kunne skape forutsigbarhet for barnehageeierne. Dette siden alle barn som har rett til plass, kan starte samtidig, og ingen plasser tidvis blir stående tomme. Dette vil også gjøre at vi tidlig ser hvilket behov for bemanning hver enkelt barnehage vil ha allerede våren i forveien.

Joachim Poppe-Holmdahl
Joachim Poppe-Holmdahl

Til sist bør ikke departementet glemme, at ved å utvide retten til barnehage, øker også utgiftene for barnehageeierne. Dette er en utgift som må kompenseres.

Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
Kommunestyrerepresentant Nøtterøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**