Norges forsvarsevne i nord

En nasjons sikkerhet er statens viktigste oppgave, og langtidsplanen for Forsvaret er bildet på den norske sikkerhets- og forsvarspolitikk. Nordområdene er stedet der utenrikspolitikk møter innenrikspolitikk. Forsvaret må kunne hevde nasjonal suverenitet over land- og havområdene. Ressursene i nordområdene, klimaendringer, nye seilingsleder og Norges naboskap med Russland må vektlegges i planleggingen av fremtidens forsvar. Troms Venstre mener derfor at den nye Langtidsplanen som Stortinget skal vedta i 2016, må gi større bevilgninger til Forsvaret og ikke bygge ned Forsvaret i nord, slik Forsvarssjefen foreslår i sitt Fagmilitære råd (FMR).

Militær overvåkning og tilstedeværelse reduserer usikkerhet og sikrer avspenning. Evnen til territorielt forsvar av Norge i nord må styrkes. Luftstøtte for hæren med helikopter er avgjørende for dens mobilitet og medisinsk evakuering. Med Kystvakta lokalisert på Sortland oppnås det beste operative og logistikkmessige utgangspunkt for tilstedeværelse og operasjoner i havområdene i nord. Overvåking til vanns og i luften er avgjørende for suverenitetsutøvelsen. Forsvaret av landet baserer seg på støtte fra våre allierte. Evnen til mottak og samhandling med disse er derfor avgjørende. Forsvarets ressurser og kvalitet har også betydning for Norges evne til å stille med styrker i internasjonale operasjoner.

I et slikt perspektiv mener Troms Venstre at det er viktig å videreføre og utvikle:

• Hæren sitt tyngdepunkt i Indre Troms med helikopter for luftmobilitet.

• Forsvarets hovedbase for helikopter på Bardufoss.

• Hovedbasen for Kontroll og Varsling i Sørreisa.

• Kystvakta sitt hovedkvarter på Sortland.

• Kystjegerkommandoen på Trondenes.

• Åsegarden leir for alliert trening.

• Andøya flystasjon med Orion som overvåkningskapasitet for de store havområdene over og under vann og med antiubåt- kapasitet.

• For hurtig reaksjon og økt holdetid i nord må flystasjonene i Nord-Norge inngå i en strategisk beredskap for kampfly på Quick Reaction Alert (QRA), Høyt Luftmilitært Beredskap (HLB) og kunne motta allierte styrker.

• Fast tilstedeværelse av styrker i Finnmark må økes.

• Generalinspektøren for Luftforsvaret med stab flyttes fra Rygge til Reitan, slik som Stortinget har bestemt, for å styrke et nasjonalt luftoperasjonssenter.

• HV 16 i Nordland og Troms og HV 17 i Finnmark videreføres med nødvendige kapasiteter.

• Forsvarets som tradisjons- og kulturbærer er viktig i samhandlingen med sivilsamfunnet. Derfor er må Forsvarets Musikkorps Nord-Norge i Harstad videreføres.

Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk må være langsiktig, forutsigbar og kostnadseffektivt med finansierte langtidsplaner, tilknyttet NATO. Det er avgjørende at Forsvaret har tilstedeværelse der trusselen er størst. Først da har vi et forsvar som vil kunne sikre våre ressurser og suverenitet på land, på sjøen og i luften.

Uttalelsen ble vedtatt på Troms Venstres årsmøte 13.02.16

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**