Gjennomslag for en mer miljøvennlig og lønnsom sjømatindustri

Foto: Jo Straube

I dag har stortingets næringskomité avgitt sin innstilling om stortingsmeldingen om norsk sjømatindustri. Venstre har fått gjennomslag for fire viktige punkter innen klima, forskning og rekruttering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Komiteen er enig om at leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten må utredes nærmere av en kommisjon, som skal komme tilbake til Stortinget med anbefalinger til høsten. For Venstre er det viktig å innhente kunnskap om hvilke konsekvenser endring av pliktene vil ha både økonomisk, juridisk og samfunnsmessig.

Venstres stortingsrepresentant Pål Farstad er godt fornøyd med komiteens behandling av saken.

– Det har vært bred enighet i komiteen om hovedlinjene i sjømatindustrien. For Venstre har miljøperspektivet vært spesielt viktig. Derfor er det gledelig at vi har fått flertall for at regjeringen skal lage en plan for hvordan vi kan få alt restråstoff fra sjømatindustrien på land. I dag kastes en altfor stor andel av denne verdifulle ressursen over bord. I tillegg skal det utredes innføring av kvotebonus for el-sjarker, noe som vil gjøre det mer lønnsomt for fiskerne å velge miljøvennlig, sier Farstad.

Sjømatnæringen er svært viktig for Norge. Jeg er glad for at Venstres forslag om en opptrappingsplan innen bestandforskning og en rekrutteringsplan for næringen får flertall

Pål Farstad

– Sjømatnæringen er svært viktig for Norge, og vi er nødt til å gjøre en jobb for å ruste den for fremtiden. Jeg er glad for at Venstres forslag om en opptrappingsplan innen bestandforskning og en generell rekrutteringsplan for næringen fikk flertall. Det betyr at vi tar ansvar for å videreutvikle denne viktige næringen for fremtiden, sier Farstad.

– I tillegg er jeg også tilfreds med det er flertall for å opprette en ekspertgruppe for å se på prisfastsettelsen i førstehåndsomsetningen innenfor dagens fiskesalgslagslov, som skal gi råd og veiledning til partene. At Norges Fiskarlag, fiskesalgslagene og Sjømat Norge tidligere i vinter kom fram til en felles forståelse har vært til god hjelp, sier Farstad.

Utredning av pliktsystemet

Det har vært stort engasjement, spesielt i Nord-Norge, rundt spørsmålet om de ulike pliktene næringen har ovenfor lokalsamfunnene.

Pål Farstad
– En eventuell omlegging av pliktsystemet må være basert på kunnskap om samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser, sier Pål Farstad

– Det er en kjensgjerning at pliktsystemet ikke fungerer godt nok slik det er utformet i dag, og det er vi nødt til å gjøre noe med. Ulønnsomme arbeidsplasser er ikke trygge arbeidsplasser. Venstre mener likevel at en omlegging må være basert på kunnskap om samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. Vi ønsker derfor at pliktene skal utredes samlet av en kommisjon, som skal komme tilbake til Stortinget til høsten med anbefalinger, avslutter Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**