– Ny giv for naturmangfoldet

Foto: Sveinung Bråthen

Stortingets energi- og miljøkomité har i dag avgitt sin innstilling til naturmangfoldsmeldingen som ble lagt frem av regjeringen i desember i fjor. Komiteen har samlet seg om en rekke ambisiøse tiltak for å styrke naturmangfoldet i Norge, blant annet et mål om vern av 10 % av norsk skogareal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Venstre har fått stort gjennomslag i behandlingen av denne meldingen. Regjeringens forslag hadde gode ambisjoner, men manglet tiltak for å nå målene. Den jobben har nå Stortinget gjort, og regjeringen får med dette alle verktøyene den trenger for å sikre mangfoldet i norsk natur, sier komitéleder Ola Elvestuen.

Han er spesielt fornøyd med å ha fått et bredt flertall bak målet om 10 % skogvern.

– Ordningen med frivillig vern av privateid skog har vært vellykket, og har gitt en bedre fremdrift for skogvernet med mindre konflikter enn tidligere. Likevel er bare 3 % av den produktive skogen vernet. Nå slår Stortinget fast at ambisjonsnivået må heves betydelig i årene fremover. Skogen inneholder det største mangfoldet av arter i Norge, og nesten halvparten av de truede artene våre lever i skogen. Skogvernet har så langt ikke stått i forhold til verdien av disse arealene, og det er svært gledelig at vi når får hevet måltallet til 10 %, sier Elvestuen.

Skogen inneholder det største mangfoldet av arter i Norge, men skogvernet har så langt ikke stått i forhold til verdien av disse arealene

Ola Elvestuen

Mangfold på land, i havet og i luften
Naturmangfoldmeldingen omtaler en rekke forskjellige temaer, fra skogvern og forvaltning av havet, til spesielle tiltak for å beskytte spesielt truede arter i Norge.

– Stortinget ber her om et krafttak for å reversere den negative utviklingen mange av økosystemene våre har lidd under i mange år. Med oppdaterte forvaltningsplaner for viktige havområder og økosystemer, nye nasjonalparkområder og et nytt økologisk grunnkart vil vi få et langt bedre kunnskapsgrunnlag for å bevare viktige naturverdier. Stortinget viser også en betydelig vilje til å prioritere naturmangfold, både på land, i luften og i havet, sier Elvestuen.

Les hele naturmangfoldmeldingen

Han understreker også viktigheten av å innføre en kvalitetsnorm for myr.

- Stortinget viser en betydelig vilje til å prioritere naturmangfold, både på land, i luften og i havet, sier Ola Elvestuen
Skogen inneholder det største mangfoldet av arter i Norge, men skogvernet har så langt ikke stått i forhold til verdien av disse arealene, sier Ola Elvestuen

– Norge har en særlig rik myrnatur og et spesielt ansvar i europeisk sammenheng, samtidig som minst 1/3 av det opprinnelige myrarealet under skoggrensa er brukt til landbruks- og utbyggingsformål. Myr har en viktig funksjon for vannrensing, som vannmagasin, ved å dempe flom, for friluftsliv og ikke minst som ett av verdens største karbonlagre. En kvalitetsnorm for myr etter naturmangfoldloven vil være svært viktig for forvaltningen av denne karbon- og artsrike naturtypen, sier Elvestuen.

Les mer om myrforvaltning


Følgende forslag får flertall i stortinget:

 • Stortinget ber regjeringen sette et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 pst. av skogarealet
 • Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for marine verneområder og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette
 • Stortinget ber regjeringen klargjøre hva som er god tilstand og hvilke arealer som er å regne som forringende økosystemer, og trappe opp arbeidet med å bedre tilstanden i økosystemene, med sikte på at 15 pst. av de forringede økosystemene skal være restaurert innen 2025
 • Stortinget ber regjeringen vurdere kvalitetsnormer for økosystemer som en del av utviklingen av nye forvaltningsmål
 • Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig fatte vedtak i sakene om nasjonalparkene Jomfruland, Raet og vurdere vernevedtaket knyttet til Lofotodden, og varsle Stortinget om dette på egnet måte
 • Stortinget ber regjeringen revidere de helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplanene for våre havområder minimum hvert tolvte år, og oppdatere dem hvert fjerde år
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet, slik at den kan behandles i inneværende stortingsperiode
 • Stortinget ber regjeringen utarbeide en handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler. I handlingsplanen må det gjøres en vurdering av hvilke øvrige sjøfugler som bør få status som prioritert art
 • Stortinget ber regjeringen legge fram en kvalitetsnorm for myr
 • Stortinget ber regjeringen videreutvikle dagens ordning med utvalgte kulturlandskap med sikte på å øke antall områder frem mot 2020
 • Stortinget ber regjeringen utarbeide en kvalitetsnorm for villrein, og vurdere kvalitetsnorm for flere utvalgte arter
 • Stortinget ber regjeringen styrke arbeidet med et økologisk grunnkart for Norge med naturtyper, arter og landskapstyper
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at svartelisten over fremmede skadelige organismer og rødlistene over truede naturtyper oppdateres fortløpende

Følg saken på stortingets nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**