Nye regioner får flere oppgaver

– Regionreformen er først og fremst en demokratireform for å flytte makt nærmere folk., sier André N. Skjelstad, Foto: Jo Straube

Stortingets kommunalkomité har avgitt sin innstilling for Regionmeldingen. – Jeg er glad for at Stortinget har styrket regionene med flere oppgaver og større ansvar, sier André N. Skjelstad, kommunalpolitisk talsmann i Venstre og saksordfører for saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Dette er Venstres reform. Vi fikk vedtatt et tredje forvaltningsnivå i Stortinget. Nå skal det fylles med innhold og oppgaver, forklarer Skjelstad.

Det vil bli om lag 10 regioner, og fylkene får nå frist til 1. desember å finne sammen. Den nye regionstrukturen skal vedtas våren 2017.

– Regionene får en styrket rolle som samfunnsutviklere, og regional plan får en forsterket rolle, som andre statlige etater må følge, sier Skjelstad.

Regionene skal ha en styrket rolle som samfunnsutviklere

André N. Skjelstad

Flere oppgaver

– Hovedoppgavene som fylkeskommunene har i dag vil bestå, som f.eks. videregående skoler, kollektivtrafikk og fylkesveier. I tillegg har Venstre sikret gjennomslag for flere oppgaver innen klima, miljø, kulturminnevern, næringsutvikling, integrering og oppgaver fra fylkesmannen, sier Skjelstad.

Som følge av nye oppgaver vil regjeringen fremlegge en sak om nytt inntektssystem for fylkene.

Andre Skjelstad
– Jeg er glad for at Stortinget har styrket regionene med flere oppgaver og ansvar, sier André N. Skjelstad

Bedre statlige organisering og samarbeid

Det fins hele 32 regioninndelinger av ulike statlige etater. Stortinget er enig om at disse må harmonere med de nye regionene.

– Dette vil føre til et bedre samarbeid mellom de nye folkevalgte regionene og regionale statlige etater, som f.eks. Jernbaneverket og Statens Vegvesen, sier Skjelstad.

Som en del av avtalen om nytt inntektssystem er også Venstre enig med regjeringspartiene om å lage en plan for utflytting av nye og eksisterende statlige arbeidsplasser. Det skal være klar i løpet av 2016 – Det vil gi en bedre balanse, og styrke kompetansen i hele landet, sier Skjelstad.

Fakta om regionreformen:

  • Fylkene beholder ansvar for kollektivtrafikk og fylkesveinettet
  • Regionene får overført ansvar for administrasjonen av fylkesvegnettet
  • Oppgaven med tilskudd til ikke-statlige flyplasser kan overføres til det nye folkevalgte nivået
  • Ansvaret for eierskap og tilskudd – og finansieringsordninger for fiskerihavner kan overføres til regionene
  • Koordineringsansvar for utbygging av digital infrastruktur
  • Tydeligere samfunnsutviklerrolle gjennom å påvirke næringsutvikling og næringsrettet forskningsinnsats i egen region
  • Én folkevalgt region samtidig blir én RFF-region (Regionalt forskningsfond)
  • Antall fondsregioner blir det samme som antallet nye folkevalgte regioner
  • Det vurderes om det er oppgaver som i dag ligger innenfor Innovasjon Norge, som kan overflyttes til de nye folkevalgte regionene.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**