Sykkelplanen: Alternativer for alle i nærhetsbyen Moss

Foto: Lars Peder Nordbakken

Det er ikke slik at alle kan sykle til og fra jobb og fritidsaktiviteter. På samme måte kan ikke alle kjøre bil eller ta kollektivtransport.

Av framkomstmidlene i dag er det sykkel som har de dårligste
vilkårene. Målet for dagens styringsflertall i Moss (Høyre, FrP, MDG, Venstre og KrF) er derfor å tilrettelegge for at de som vil sykle kan velge det. Samtidig jobber vi for at fylkeskommunen skal bedre
busstilbudet og at Staten skal ta sitt ansvar for å lage en ny riksvei (Rv19) i tunnel under byen.

Alternativer
Vi ønsker å presisere at vi ikke skal hindre noen i å velge bil, men at vi skal legge til rette for de som ønsker å sykle. I dag tvinges mange
potensielle syklister over på bil, og det har vi rett og slett ikke plass til, verken i dag eller i framtida. Vi har det samme målet lokalt som Stortinget har satt nasjonalt; Økning i transport skal skje med
kollektiv og sykkel/gange. Ved å legge til rette for flere
transportalternativer vil folk benytte dem de ønsker og har mulighet til, og dermed vil alle tjene på at det blir en bedre fordeling enn i dag.

Lager vi en sirkel med radius på 500 meter med utgangspunkt i
rådhuset, ser man at Moss sentrum er relativt kompakt og at det er kort vei mellom mange funksjoner. I en sirkel med 1 kilometers radius er også rekreasjonsområdene i Nesparken, Sjøbadet og de nye
utviklingsområdene rundt Værla og på Verket inkludert.

Nærhet
I en nærhetsby er tanken at alle skal ha tilgang til kollektiv, butikk og nærservice, barnehage og skole, attraktive grønne områder, områder for sport og fritid og gjerne kulturtilbud – i gang-/sykkelavstand fra eget hjem. Ved å binde sammen det tette sentrum, boligområder og rekreasjonsområder med sykkelveier, vil nærhetsbyen oppstå og Moss blir en by der større deler av transporten kan tas med gange, sykkel eller kollektiv.

Miljø- og samferdselsutvalget (MISA) valgte i fjor enstemmig å
bestille en sak hvor det avklares en standard for sykkelvei – skilting, dekke, type og effektive løsninger for kryss – som skal brukes i Moss kommune. Det er viktig at standarden skal gi trygge sykkelveier for barn. Dette har resultert i en strategisk sykkelplan for Moss som gjør at vi kan oppfylle målet som tidligere er vedtatt om “Sykkelbyen Moss-Rygge”.

Tilrettelegge
Forslaget til plan som nå er utarbeidet, skisserer en helhetlig løsning som kan være ferdig i 2023. Den skal fungere som et praktisk
styringsverktøy for sykkelplanlegging og gjennomføring av
sykkeltiltak i kommunen og et redskap i alle planleggingsfaser og prosjekter. Planen har tatt utgangspunkt i hverdagssyklisten; barn, unge, voksne og eldre som kan bruke sykkelen som transportmiddel til og fra skole, fritidsaktiviteter, jobb og innkjøp.

Bystyret ønsker å starte med sykkeltiltak inn til og gjennom sentrum for å komme i gang raskest mulig og gjøre tiltak der de vil ha størst betydning i oppstarten. Målet er å få ferdigstilt og koblet sammen disse i samsvar med helhetlig sykkeplan, i 2017. Det skal legges
sykkelvei etter kommunens standard, i samarbeid med Statens
Vegvesen og Østfold Fylkeskommune, i flere gater og på
sammenhengende strekninger.

Innspill
MISA vedtok i fjor høst enstemmig en pilotstrekning i Jeløgata,
mellom kanalbrua og jernbaneovergangen, som skal stå ferdig i år. I utarbeidelsen av strategisk sykkelplan er det laget flere tiltakspakker og den første av dem omfatter altså tiltak inn til og gjennom
sentrum. Tiltakspakka beskriver gang-/sykkeltiltak i Helgerødgata, Jeløgata, Jernbanegata, Storgata, Abels gate og Fjordveien. Disse forslagene har styringspartiene i MISA sendt ut på høring.

I disse dager nærmer høringsfristen seg (1. aug). Vi oppfordrer alle som har synspunkter om sykkelplanen og de aktuelle tiltakene til å gi sine innspill til Moss kommune. Man kan henvende seg til kommunen eller går inn på nettsiden og finne “Høring – Moss kommunes
sykkelplan”
på nettadressen
http://www.moss.kommune.no/kunngjoringer/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**