Et skritt nærmere ny barneskole

Foto: StockSnap.io

Ny klimavennlig barneskole på Labakken, et skritt nærmere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det har i langere tid vært snakket om å bygge en ny barneskole på Labakken i Vestskogen. Denne uken kom vi et skritt nærmere. En samlokalisering av Herstad og Vestskogen skoler vil skje nettopp her.

Vi har tidligere tatt til orde for at slike bygg, skal bygges etter best mulig klimavennlig standard. Det har derfor vært stilt spørsmål ved om det å bruke dette skogsområdet, er å anbefale. Av hensyn til jordvern og fremtidige landbruksarealer satt det derfor langt inne å åpne for denne utbyggingen.

På samme måte som ved oppføringen av nye Horten Videregående skole, ønsker vi at denne nye barneskolen skal bygges etter høyeste standard for plusshus. Dette har vi fått delvis gjennomslag for, gjennom at det skal utredes muligheter for å bygge den nye skolen som passivhus eller plusshus.

Plassering og utnyttelse av byggene

Venstre ville også ha med et punkt i vedtaket, om at skolebygget skal legges slik på tomten, at det ikke hindrer omkringliggende landbruk. Denne presiseringen var det ikke stemning for i kommunestyret. Forslaget blir isteden oversendt hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk, som senere skal behandle reguleringsplanen for skoletomta. Her vil vi gjennom vår representasjon følge opp innstillingen.

For å øke kapasiteten på tilgjengelige treningsmuligheter for lag og foreninger, skal det i tilknytning til skolen, bygges idrettshall med to fulle spilleflater. Dette vil samtidig øke brukspotensialet for skolens øvrige arealer, ut over det som trengs for undervisning. Vi har tidligere tatt til orde for at kommunale bygg, skal være tilgjengelig for kultur-, forenings- og frivillighetsarbeid, i de perioder av døgnet byggene ikke er i bruk til sine primærformål.

Svømmehall i Færder kommune

Tidligere har vi også fått flertall for å utrede muligheter for svømmehall i tilknytning til skolen. Dette punktet har vi nå endret etter innspill fra Tjøme, som vi skal denne ny kommune sammen med, til at det skal utredes plassering av svømmehall i nye Færder kommune. Som kjent har vi i Venstre, ved flere anledninger tatt opp den noe mangelfulle svømmeundervisningen i kommunen. Å få på plass et anlegg som kan bedre på dette, er derfor av stor betydning, og noe vi vil forfølge og ha fokus på i det videre arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**