Vi har svekket tillit til havnestyret

Foto: Morten Skåningsrud

Havnestyret i Moss ble enstemmig valgt av bystyret høsten 2015. Denne tilliten setter selvfølgelig forventninger til at
havnestyret skal ivareta havnens interesser og omdømme på en god måte. Venstre mener disse forventningene ikke er innfridd i året som er gått.

Bakgrunnen er selvfølgelig tildekkingsprosjektet utenfor Kleberget, og den famøse utfyllingen som inneholdt plast. Dette skjedde til tross for advarsler på forhånd. Bedre ble det ikke av at det ble søkt om ytterligere utfylling i sommer, uten at havnestyret hadde tatt inn over seg det som allerede hadde skjedd.

Svekker kommunens omdømme
Venstre mener at denne håndteringen har svekket kommunens
omdømme både som lokalsamfunn, og havnen som institusjon.
I tillegg kommer at det i bystyret den 19.september ble lagt fram en oppdatert strategisk plan for havnen. Havnestyret hadde vedtatt den og bestemte selv at den skulle sendes bystyret som melding.

Det er forunderlig, all den stund den forrige strategiske planen ble behandlet og vedtatt av bystyret i 2011.

Nå mente havnestyret at de selv kunne vedta den nye. Det er også Høyre og Arbeiderpartiet i bystyret enige i. Venstre er uenig i dette, og sammen med FrP, MdG og Rødt fremmet vi forslag om at planen skulle komme til realitetsbehandling i neste bystyremøte. Dette brukte Høyre og Arbeiderpartiet sin flertallsmakt til å hindre.

To viktige forhold
To forhold er viktige i denne sammenhengen. Det første er at vi
muligens ikke har noen vedtatt strategiplan for havnen i det hele tatt. Dette vil ha konsekvenser for investeringsvedtak i budsjettet for 2017. Det andre er at bystyrets flertall har nektet hele bystyret å få behandlet en plan mindretallet ønsker å si sin mening om. Det gir grunn til ettertanke! For i den tilsynelatende vedtatte
strategiplanen står det: «Kommuneplanen legger til rette for flytting og utvikling av ny havn sør for dagens, og reguleringsplanen for ny havn ble vedtatt i Moss bystyre i juni 2016».

Dette er feil! Bystyret har vedtatt en områderegulering for
havneområdet, men den endelige utformingen og
detaljreguleringen for selve havneutbyggingen skal skje i egen sak senere.

Når Havnestyret så tydelig er mest opptatt av hva de selv ønsker, og H og Ap tilsidesetter bystyrets rett og plikt til å fatte vedtak i viktige saker, er dette alvorlige signaler til lokalsamfunnet. Venstre har svekket tillit til havnestyret etter det som er skjedd. Venstre tviler på om havnestyret, og bystyrets flertall er i stand til å rette opp i det svekkede omdømme og gjenopprette nødvendig tillit.

Den eneste muligheten er å ta tydelig ansvar i
beslutningsprosessene, og ikke minst la politiske beslutninger tas der de hører hjemme; i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**