Klimaseier for Venstre: Stavanger blir foregangsby på grønn finansforvaltning

Jan Erik Søndeland (V) i bystyredebatt om klimavennlig finansforvaltning, Foto: Stavanger Venstre

Mandag fikk Venstre fullt gjennomslag for økte grønne investeringer og fikk bystyret med på et historisk vedtak om å gjøre Stavanger til en foregangsby på klimavennlig finansforvaltning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Hva betyr det? Det betyr at de pengene kommunen har på bok skal investeres på en måte som bidrar til omleggingen til fornybarsamfunnet. Ved å investere i grønne verdipapirer får byen en motvekt til oljeprisen. Det er god porteføljediverisifering, det gjør oss mer økonomisk robuste – og attpåtil er vi med å bidrar til et grønnere verdenssamfunn, sa Jan Erik Søndeland (V) til bystyret.

Søndeland er Venstres representant i det nye kommunalstyret for Finans, og hadde vært arkitekten bak de nye forslagene som bystyret enstemmig tiltrådte mandag:

  1. Stavanger skal ta mål av seg å være en foregangskommune på grønn (klimavennlig) finansforvaltning.
  2. Minst 10% av investeringsrammen i risikoklasse 5 skal plasseres i grønne fond.
  3. Bystyret ber rådmannen utarbeide en helhetlig sak om grønn finansforvaltning til behandling våren 2017. I saken redegjøres det for markedet for grønne investeringer, hvordan Stavanger kan bli en foregangskommune på grønn finansforvaltning, samt hvordan føringene for de ulike aktivaklassene i finansreglementet kan tilpasses for å styrke den grønne profilen i forvaltningen. Videre bes det utredet muligheter og konsekvenser av å sette et makstak på fossile investeringer.
  4. Finansreglementet legges frem til ny revidering høsten 2017 med de føringer gitt i sak om grønn finansforvaltning våren 2017.

Med dette fikk rådmannen i oppgave å starte et større arbeid for å konkretisere hvordan klimaprofilen i investeringene kan styrkes ytterligere. Kommunen har allerede vedtatt å ikke investere i kull og nå skal det blant annet finnes ut hvordan de fossile investeringene kan begrenses. Det var en tydelig fornøyd Søndeland som ga honnør til tverrpolitiske viljen til å satse på dette.

– Ordfører, idag er jeg stolt. Jeg er stolt fordi vi har fattet enstemmige vedtak hele veien gjennom i denne saken, noe som viser at vi står samlet i vårt ønske om at Stavanger skal gå foran som et godt eksempel for resten av kommune-Norge, sa Søndeland til bystyret.

Jan Erik Søndeland, Nestleder Stavanger Venstre
Jan Erik Søndeland, Bystyrerepresentant for Stavanger Venstre

Søndelands innlegg i saken for Venstre:

Ordfører, dette er en stor dag, for idag tar Stavanger sine første skritt på veien til å bli en foregangskommune på grønn finansforvaltning.

Hva betyr det? Det betyr at de pengene vi har på bok skal investeres på en måte som bidrar til omleggingen til fornybarsamfunnet.

Det betyr også at vi sprer risikoen vår. For når vi er en oljeby bør vi ikke investere på en måte som gjør at vi får to smeller i kommuneøkonomien når oljeprisen synke. Det holder at skatteinntektene synker.

Avkastningen fra finansforvaltningen vår kan vi faktisk påvirke, og ved å investere i grønne verdipapirer, har vi en motvekt til oljeprisen. Det er god porteføljediverisifering, det gjør oss mer økonomisk robuste – og attpåtil er vi med å bidrar til et grønnere verdenssamfunn.

Ordfører, idag er jeg stolt. Ikke bare fordi vi skal gå i front på grønn finansforvaltning. Ikke bare fordi vi setter en minimumsramme på grønne investeringer. Jeg er stolt fordi vi har fattet enstemmige vedtak hele veien gjennom i denne saken, noe som viser at vi står samlet i vårt ønske om at Stavanger skal gå foran som et godt eksempel for resten av kommune-Norge.

Ordfører, dette er også en sak hvor kommunalstyret for Finans virkelig har kommet til sin rett.

Nå har vi bestilt en egen sak fra hvor rådmannen utfordres på å redegjøre for klimavennlige investeringsmuligheter innenfor alle risikoklasser, og alle typer verdipapirer. Dette er spennende, for markedet er i en rivende utvikling. I 2008 ble f.eks. de aller første grønne obligasjonene utstedt. Idag, bare 8 år senere utgjør det internasjonale markedet for disse papirene mange hundre milliarder kroner. Investeringsuniverset er enormt. For 2 år siden fikk vi óg en egen liste for grønne obligasjoner på Oslo børs, så nå trenger vi ikke engang å se til utlandet for å investere i grønne obligasjoner.

Og for de som lurer på hva grønne obligasjoner er, så kan man se på det som et «sertifikat» på at man har lånt ut penger til klimainvesteringer. Og så får man jevnlige renteinntekter fordi man eier dette sertifikatet. Husk, at dette er bare ett av en lang rekke mulige måter å gjøre klimavennlige investeringer.

Dette er et litt komplisert fagområde, med noen vanskelige ord og begreper. Derfor vil jeg prøve å oppsummere dette i 3 punkter:

  • Det er et stort marked for å gjøre grønne investeringer nå.
  • Markedet er nå så modent at vi ikke lenger tar stor risiko ved å investere her.
  • Når vi som klassisk oljeby setter noen av pengene våre i grønne investeringer, så sprer vi eggene våre i flere korger. Og det har vi vel lært nå, at er bra.

Ordfører, idag gjør vi et historisk vedtak om at Stavanger skal gjøre sin del av jobben. Så håper jeg at andre kommuner, landet over, vil følge etter.

Takk.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**