Ny handlingsplan mot fattigdom i Bergen

Foto: Peder Hauge

I går vedtok bystyret i Bergen en ny Handlingsplan mot fattigdom – med særlig vekt på barnefamiliers situasjon. Les mer om planen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Det ble en god debatt da Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon ble behandlet i bystyremøtet i går. Handlingsplanen, som er ført i pennen av Venstres byråd for bolig, sosial og inkludering Erlend Horn, foreslår tiltak som sikrer alle byen innbyggere omsorg, trygghet, verdighet og mulighet til deltakelse. Som tittelen på planen viser, er det et ekstra fokus på barn i de tiltakene som byrådet legger ned i kampen mot fattigdom i Bergen. Det er relativt få fattige barn i Norge sammenliknet med de fleste andre land i Europa, men antallet har økt de senere årene. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 4700 barn lever i lavinntektsfamilier i Bergen.

Barn som vokser opp i familier med lav inntekt kan oppleve begrenset mulighet til å delta i aktiviteter sammen med jevnaldrende, eller risiko for stigmatisering på grunn av dårlig materiell levestandard. Barnefattigdommen er særlig stor blant barn med innvandrerbakgrunn. Barn med enslige foreldre er også en stor gruppe. Fellestrekk er at foreldrene har lav tilknytning til arbeidslivet.

Aktivitetskortet

Et av de viktigste og målrettede tiltakene byrådet har innført for å bedre livssituasjonen til barn som lever i slike familier, er å innføre et aktivitetskort som gir et barn (0-17 år) og en venn, eller et familiemedlem, gratis adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Bergen. Aktivitetskortet ble klart til bruk tidlig i høst, og så langt ha tilbudet resultert i 3505 kinobesøk, 1617 besøk i AdO-arena, 948 besøk på VilVite-senteret, 927 besøk i Akvariet og 659 turer med Fløibanen.

– Planen handler ikke bare om å redusere fattigdom i Bergen, men også redusere fattige barns opplevelse av utenforskap. Det gjør dette aktivtetskortet. Barn som aldri har badet før, bader. Barn som aldri har vært på kino før, går på kino. Barn som aldri har vært på VilVite-senteret før, går på VilVite. Barn som aldri har vært på Akvariet før, går på Akvariet. Det er utelukkende bra, sa Venstres gruppeleder, Per-Arne Larsen på bystyrets talerstol under debatten.

Arbeid – veien ut av fattigdom

Arbeid og kvalifisering til arbeid er et sentralt tema i Handlingsplan mot fattigdom. Målet er å sikre arbeidsmarkedstilknytning for forsørgere og enslige med arbeidsevne gjennom å ha mer differensierte og tilpassede arbeidstiltak. Det foreslås å videreføre og utvikle flere prosjekter for kvalifisering og aktivisering av innvandrere og ungdom. Arbeid som det viktigste virkemiddelet for å heve mennesker permanent ut av fattigdom, var også et av hovedmomentene i Venstres bystyrerepsentant og medlem i helsekomitee, Ingrid Nergaard Fjeldstad, sitt innlegg i debatten.

– Det har blitt sagt mye bra om denne planen. Mye har handlet om barnefamilier, stønadsnivå og ulike målrettede tiltak som bidrar til redusert utenforskap og meningsfult innhold i hverdagen. Barnefamiliers situasjon er også særlig fremhevet i planen, og Venstre deler synet på at arbeidskvalifisering og tilknytning til arbeidslivet er det viktigste for permanent å kunne løfte barnefamilier ut av fattigdom.

Sanitærtilbud for tiggere og bostedsløse

Migranter fra EØS land er en ny type og kanskje den mest synlige fattigdommen i Bergen. De fleste av disse tilhører rom-minoriteten. Kommunen vil i samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner jobbe for å bedre situasjonen for denne gruppen med blant annet etablering av dusj og sanitæranlegg. Samtidig vil kommunen fortsette samarbeidet med rom-organisasjoner i Romania for å bedre deres forhold der.

Ny Etat for inkludering

Bergen og andre norske kommuner er inne i en periode der vi blir bedt om å bosette mange flyktninger. Bystyret i Bergen har vært tydelige på at Bergen skal ta sin del av dette ansvaret. Flyktningene som kommer har en veldig ulik bakgrunn og har behov for gode og individuelt tilpassede kvalifiseringsløp for å hindre at de blir avhengige av offentlige velferdsordninger. Det er derfor besluttet å opprette en ny Etat for inkludering for å bedre samordne tjenestene som jobber med kvalifisering av nyankomne flyktninger.

– Den nye etaten er tiltenkt å kunne samle innsatsen på integrerings- og flyktningefeltet. Det er både for å gjøre oss i stand til å ta i mot flere flyktninger, men også for å hjelpe de ut i utdanning og ut i arbeid. Det mener vi i er et viktige strukturelt tiltak for å forbedre tilbudet på dette feltet, begrunnet byråd Erlend Horn om hvorfor det skal opprettes en egen ny Etat for inkludering.

For en mer grundig og mer omfattende oversikt over hele planen, kan du trykke denne lenken: http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2016433458-6359101.pdf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**