Venstre vil sikre kongekrabben til yrkesfiskere øst for Nordkapp

Kongekrabbe, Tor H Mikkola

Forvaltningen av krabbe øst for Nordkapp (26. lengdegrad) har vært vellykket og fiskeriene har oppgang på grunn av dette.

På samme måte har desimeringsfisket vest for Nordkapp vært vellykket, og en ser at krabbefangstene i dette området går ned. Hvitfisknæringen er fortsatt bærebjelken i fiskeriene også i det kvoteregulerte området. Det er derfor viktig at en prioriterer helårs yrkesfiskere, slik at landanlegg som har basert driften på hvitfisk får stabil tilførsel av fisk.

Det er viktig å holde krabbebestanden på et minimum (også i kvoteregulert område) av hensyn til andre viltlevende marine arter. Krabben har konsekvenser for det marine miljøet som vi ennå vet for lite om, og det er verre å ta ut for lite krabbe enn for mye.

Grensen for kvoteregulert fiske etter krabben må beholdes slik den er i dag. Man må heller ikke tildele kvote i kvoteregulert område til noen som bor utenfor kvoteregulert område. Prinsippet om at de som er direkte berørt av de negative konsekvensene av kongekrabben skal beholde godene av kongekrabben må videreføres og styrkes.

Det bør etableres en kvotestige hvor helårs yrkesfiskere prioriteres, og der en skiller på fiskere i blad A og blad B. Venstre ønsker å legge til rette for de som satser og investerer i gode båter, noe som bedrer forutsetningene for å drive fiske etter andre arter, og som sikrer stabile leveranser til landindustrien. Fiske basert på hobbydrift (personer med annet arbeid, pensjonister etc) bør få mindre kvote enn helårs yrkesfiskere på større båter med flere ansatte.

Det er derfor viktig for Finnmark Venstre at:

  1. Det IKKE åpnes for at fiskere som ikke er bosatt i kvoteområdet får tildelt kvote.
  2. Dagens kvoteområde som er øst for 26. lengdegrad (Nordkapp) beholdes.
  3. Kvotenivået på 2000 tonn i 2016 videreføres i 2017.
  4. Det etableres en kvotestige der de som fisker under 100 000 kroner får en kvotefaktor på 0,10, de som fisker mellom 100 000-200 000 kroner får kvotefaktor 0,25, de som fisker mellom 200 000-300 000 kroner får kvotefaktor 0,5, de som fisker for 300 000-400 000 kroner får kvotefaktor 0,75 og de som fisker over 400 000 kroner får full kvote.
  5. Det skilles mellom fiskere i blad B og blad A i fiskermanntallet. De som har fiske som biinntekt (blad A) og fisker for under 100 000 kroner får en kvotefaktor på 0,1, mens de som fisker for over 100 000 kroner får en kvotefaktor på 0,25 og tildeles ikke større kvote.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**