Enighet om budsjett

Venstre, Arbeiderpartiet, SV, KrF og Senterpartiet har kommet til enighet om budsjett for 2017 og handlingsprogram for 2017-2020. Her kan du lese budsjettavtalen i sin helhet.

Budsjettets talldel kan du laste ned i pdf-format her.

I tillegg til tallbudsjettet omfatter budsjettavtalen en enighet om følgende 13 verbalforslag:

1. K-sak 12/93 “Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen” rulleres innen utgangen av 2017.

2. Rådmannen bes legge frem en fremdriftsplan for rehabilitering av Åsenhagen og Sten-Tærud skoler. Sak legges frem i forbindelse med budsjettrundskrivet for ÅB/HP 2018-2021.

3. Rådmannen bes legge frem en plan for å redusere sykefraværet i barnehagene i tråd med kommunens hovedmålsettinger. Sak legges frem i løpet av 2017.

4. Rådmannen bes redegjøre for status for det tverrsektorielle arbeidet innenfor migrasjonshelse. Sak legges frem i forbindelse med budsjettrundskrivet for ÅB/HP 2018-2021.

5. Rådmannen bes utrede oppsøkende team til innbyggere som fyller 80 år. Saken legges frem i forbindelse med budsjettrundskrivet for ÅB/HP 2018-2021.

6. Rådmannen bes vurdere hvordan kommunens forskjellige sektorer kan samarbeide for å bidra til måloppnåelse i forhold til de fire sektorovergripende mål jfr. side 19 i rød bok. Sak legges fram i forbindelse med budsjettrundskrivet for ÅB/HP 2018-2021.

7. Rådmannen bes utrede etablering av et felles bookingsystem for kommunale lokaler og anlegg. Sak legges frem i løpet av 2017.

8. Skedsmo kommune søker om å delta i statlig forsøksordning med gratis barnehage og SFO.

9. Det innføres ikke parkeringsavgift for hydrogenbiler i Skedsmo kommune.

10. Rådmannen bes utrede muligheten for å pålegge utbyggere å bygge en viss andel kommunale utleieboliger i store boligprosjekter. Sak legges frem i løpet av 2017.

11. Rådmannen bes legge frem en sak som vurderer tiltak for å kartlegge barn og unges nettbruk jfr. pkt. 23, side 158-159 i rød bok. Sak legges frem i løpet av 2017.

12. Rådmannen bes legge frem en sak om barnefattigdom. Saken skal belyse status i Skedsmo, de samlede tiltak og virkemidler, og effekten av disse. Saken skal spesielt belyse utfordringer som enkelte barnefamilier kan ha ved høytider og merkedager. Sak legges frem i forbindelse med budsjettrundskrivet for ÅB/HP 2018-2021.

13. Rådmannen bes innen juni 2017 framlegge til politisk behandling en strategisk plan for velferdsteknologi som viser mål og hvordan disse skal nås. Planen rulleres minimum annethvert år.

 

Utover selve budsjettavtalen mellom de fem partiene, vil Venstre fremme ytterligere åtte verbalforslag sammen med Senterpartiet. Noen av forslagene fremmes også sammen med SV og MDG.

Omforente verbalforslag fra V, SV, MDG og SP:

1. Rådmannen bes utrede tiltak for å stimulere til etablering av en bilkollektivordning i Skedsmo.

2. Rådmannen bes søke klimasatsmidler for å etablere en støtteordning til innkjøp av el-sykler for innbyggerne i Skedsmo.

3. Rådmannen bes utrede muligheten for etablering av et hjelpesenter for dyr i Skedsmo kommune i samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner.

4. Rådmannen bes utrede innføring av piggdekkavgift i hele eller deler av Skedsmo kommune. Det bør vurderes om dette kan skje i samarbeid med Oslo. Inntekter fra piggdekkavgiften bør gå til tiltak som bedrer luftkvaliteten.

Omforente verbalforslag fra V, SV og SP:

5. Rådmannen bes legge frem en plan for styrking av relasjonskompetanse hos ansatte i skole og barnehage. Saken skal også omfatte vurdering av alternativ kompetanse og spesielt belyse tiltak for å nå elever med særskilte utfordringer, bl.a. elever innenfor “autismespekteret”.

6. Rådmannen bes gå i dialog med andelslaget for å se på muligheten for å utvide andelsbruket på Huseby til også å omfatte andre former for landbruk, f.eks. eggproduksjon.

Omforente verbalforslag fra V og SP:

7. Rådmannen bes utrede muligheten for at sykehjemmene kan adoptere hjemløse dyr.

8. Det innføres ikke parkeringsavgift for el-biler i Skedsmo kommune.

 

Hele budsjettforslaget byggger på rådmannens budsjettfremlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**