Interpellasjon fra Venstre til kommunestyret 31.1.17

Brita Kleven Thorsvik, Foto: Ole Alexander Kirknes

Det er stor uro – og stor interesse blant innbyggerne, for eldreomsorgens tilbud til hjelpetrengende eldre fram til nye institusjonsplasser og heldøgns omsorgsboliger står ferdige. Det er stor aktivitet i media med synspunkter og bekymringer, og nylig var det stort oppslag om en eldre dame på snart 99 år som pårørende opplevde ikke fikk den helsehjelp hun trengte.
Kommunestyret vedtok i des. 2015 å legge ned 24 sykehjemsplasser og det er nå effektuert med unntak av 2 beboere. Dette ble bl.a. gjort fordi en skulle rigge Nye Ørmelen Bo- og helsetun og lokalene måtte tømmes.
Flertallet i kommunestyret har i desember 2016 vedtatt retningen for endringer i eldreomsorgen med utgangspunkt i et nytt stort Helsehus. Ledige arealer på ØBH synes derfor ikke lenger å være en del av den planlagte utbyggingen.
Det var i forbindelse med nedlegging av institusjonsplasser sagt at leiligheter i Lensevegen skulle brukes midlertidig som omsorgsboliger. Det ble det ikke noe av. Jeg vil derfor anta at behovet for heldøgns tilbud for korttids og langtids opphold fortsatt er tilstede, noe som både fagfolk uttaler og mediaoppslag viser.

Spørsmål:
Er ledige lokaler på Ørmelen B0- og Helsehus aktuelle for å avhjelpe behovet for døgnplasser fram til planleggingen av framtidig eldreomsorg i kommunen er ferdig utredet, og nye heldøgns plasser står ferdige?
Dersom disse lokalene ikke er aktuelle hvordan har kommunen tenkt å løse behov for heldøgns plasser inntil nye lokaler står ferdige?

Verdal 11.01.2017 Brita Kleven Thorsvik, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**