Kommunestyregruppen årsmelding 2016

Joachim Steinbru

Representasjon:

Kommunestyregruppen består av Anja Berggård Endresen og Ine Marit Bertelsen. Stian Lie hagen har møtt som vara.

Formannskap: Anja Berggård Endresen (fast plass) og Ine Marit Bertelsen (vara)

Utvalg for plan og miljø: Ine Marit Bertelsen.

Utvalg for levekår: Stian Lie Hagen. Kari Vevatne har også møtt som vara.

Utvalg for oppvekst og kultur: Anja Berggård Endresen (nestleder). Inger F. Lea har også møtt som vara.

Arbeidsform:

Det gjennomføres gruppemøter foran utvalgsmøter, foran formannskapsmøter og foran kommunestyremøter. Det kalles inn til disse via mail, via nettsiden til Sola Venstre og via Facebooksiden vår.

Politikk:

Venstre er i et politisk samarbeid med Høyre og Krf. Vi arbeidet frem et felles budsjettforslag for sjette år på rad. Årets budsjett bar preg av et høyt investeringsnivå. Det skal bygges nytt kommunehus, nytt sykehjem samt ny sentrumskirke innenfor de årene handlings- og økonomiplanen omhandler. Videre skal vi samtidig sikre et godt tjenestenivå for alle kommunens innbyggere. Det gjør vi med å øke støtten til skolen. Vi setter av midler til ekstra lærertetthet på 1-4. trinn, vi innfører en ekstra time i naturfag. Vi ferdigstiller arbeidet med renovering av Sola skole og setter av midler til videre renovering av skolene våre ihht skolebruksplanen.

Vi styrker kompetansen i barnehagene, ved å sette av ekstra midler til kompetanseheving blant de ansatte. Ny barnehage på Jåsund er åpnet.

I budsjettet setter vi av midler til giftfri ugressbekjemping i kommunen og vi legger til rette for at kommunale bygg skal bygges med grønne tak. Vi setter krav til at kommunens finansforvaltning også skal ta hensyn til miljøkrav i de fond der midler avsettes.

Kulturlivet styrkes også, ved at vi øker støtten til lag og organisasjoner. Vi har også satt av midler til rekkefølgetiltak som vil komme ifm etableringen av sykkelvelodrom på Åsen.

Vi oppretter et næringsfond. Midler derfra er allerede gått til etablering av sentrumsforeningen Flyt, samt til etablering av biogassanlegg i Risavika.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**