Vestfjordforbindelsen

Plankart, Foto: Poppe-Holmdahl

Vi ønsker å få konsekvensutredet Vestfjorden.
Denne kronikken sto å lese i Tønsbergs Blad 21.01.17.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre på øyene sitt ønske om igjen å sette Vestfjordforbindelsen på den politiske dagsorden har skapt mange reaksjoner. Heldigvis er det lett å svare på de mottrekkene som kommer nå. Først vil vi forklare hva Venstre Tjøme og Nøtterøy går inn for. Vi har helt siden forrige kommunevalg ønsket at den nye fastlandsforbindelsen skulle gå over Vestfjorden. Det gikk vi til valg på men har tapt saken både i Tjøme og Nøtterøy kommunestyrer, i fylkeskommunen og i departementet. Vedtaket i bypakka er helt klar. Det skal kun konsekvensutredes 7 ulike alternativer, alle mot nord. Slik er bypakka nå. Det er helt riktig beskrevet av våre motstandere. Bypakka inneholder også en rekke gode tiltak, på blant annet gang og sykkelveier. Dette ønsker ikke Venstre på øyene å rokke ved! Bypakka skal bestå! Men vi ønsker å få på plass politiske vedtak på at den skal utvides med et 8. alternativ – Vestfjorden. For å få til det må vi få et politisk vedtak i Færder kommune, som ved en henvendelse til samferdselsdepartementet ber om at det åpnes for et 8. alternativ. Så enkelt men dog så vanskelig.

Og til ordførere Gleditsch, Jonstang, Berg og Bjerke, som bruker den klassiske politiske hersketeknikkken at dersom vi går for dette blir det ikke noe av noen ting. Dette er tøys og det er å undervurdere politikkens handlingsrom. Urutinert av så drevne politikere. Å få mer fakta om et så viktig valg er selvsagt ikke å skrinlegge alt. Bypakka går sin gang. Vi ber om at fakta om Vestfjorden bringes inn i Bypakka ved at denne også konsekvensutredes på lik linje med de andre 7 alternativene. Ja det vil nok forsinke Bypakka med noe tid da man kommer litt senere i gang med konsekvensutredningen for Vestfjorden. Men Bypakka er allerede forsinket og blir mer forsinket blant annet på grunn av Bane NOR sine planer som virker veldig uklare per i dag. I siste møtet i overordnet styringsgruppe for Bypakka møtte ikke engang Bane NOR, så her har man et stykke å gå for å få dialogen på skinner. Dessuten, hadde motstanderne av Vestfjorden hørt på de faglige argumentene og folkets rop den gangen alternativene i Bypakka ble bestemt, hadde dette ikke vært noe tema nå. Så her har man i grunnen seg selv å takke.

Et spørsmål vi stiller oss ofte og ikke finner et godt svar på er: Hvorfor denne motstanden mot å konsekvensutrede Vestfjordforbindelsen? Hva er dere redde for? Hvis dere er så skråsikre på at den kommer dårligere ut, er det da så farlig å utrede faktagrunnlaget for den på lik linje med de andre 7 alternativene? Da ville dere jo hatt entydige faglige argumenter i den debatten som nå går og ikke de gamle trøtte argumentene om at da stopper alt og alt er allerede bestemt. Konseptvalgutredningen som lå til grunn for valg av traseer for konsekvensutredning ble til dels plukket helt fra hverandre av fagfolk. Den inneholder også omtale av store negative konsekvenser av nord-sør alternativene av det som heter «ikke prissatte konsekvenser». Dette er konsekvenser stort sett knyttet til miljø og landskap. Ting som må vektlegges politisk og som ikke kan beregnes i kroner og øre. Her har tydeligvis Venstre på øyene en annen vektlegging enn H og Ap. Kan motstanden i Høyre og i Tønsberg dreie seg mer om frykten for handelslekkasje vestover mot Sandefjord enn et reelt ønske om den beste løsningen for regional trafikkavvikling? Dessuten hadde konseptvalgutredningen også konklusjoner, klart i favør av Vestfjorden. Den gir en regionsforstørrende effekt langt mer enn de andre alternativene og den skaper kortere kjøreavstand for en stor del av trafikken i regionen. Det vil blant annet gi mye mindre trafikk over kanalbrua og gjennom Tønsberg i rushtrafikken.

Av alle utspill mot Tjøme og Nøtterøy Venstre sin agenda tar Gleditsch i TB i dag kaka. Han omtaler det som et aksjonsdemokrati (snedig ord – helt nytt for oss) og minner om at vedtak fattes i kommunene og fylkeskommunen. Der har han rett men vi kan også legge til Stortinget og Samferdselsdepartementet som den viktigste premissleverandøren hvor vedtak også fattes. Men når det er sagt, så vil vi minne Gleditsch på at det faktisk er valg til høsten! Både i Færder kommune og til Stortinget. Helt vanlig demokrati, ikke «aksjonsdemokrati». Vårt mål er derfor å gå til valg på at Færder kommune gjør et vedtak om å be Samferdselsdepartementet åpne for et 8. trasevalg og konsekvensutrede dette. Videre vil da Færder kommune gå til Bypakka og kreve denne lagt til i Bypakka. Hvor dramatisk er det egentlig? Bypakkka består, gang- og sykkelveier bygges, Tønsberg får sine prosjekter på plass, og vi får alle litt mer fakta på bordet for hvordan vi skal bruke noen titalls milliarder senere. Og skulle Vestfjorden vise seg å være det beste, ville det for Sandefjord bety store positive effekter for både arbeidsmarked og handel og næringsliv. Hva tror du folket i Sandefjord tenker om det Gleditsch?

Per Espen Fjeld, leder Tjøme Venstre
Arne Magnus Berge, Leder Nøtterøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**