Bymiljøavtale til Vestfoldbyen nå!

Øya-krysset ved Larvik er et sterkt trafikkert område., Foto: Karin S. Frøyd

Carl-Erik Grimstad, Vestfold Venstres 1. kandidat ved stortingsvalget 2017 er opptatt av gode bymiljøer og brenner for bymiljøavtale også for Vestfoldbyen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Bymiljøavtaler er et delvis statlig finansiert program for å bedre forholdene for gående, syklister og kollektivtrafikk i noen av de største og mest belastede byområdene i landet. I Nasjonal Transportplan (NTP) 2014 – 2023 ble det satt av i alt 16.9 milliarder kroner til slike avtaler for i alt ni byregioner i landet. Ingen i Vestfold. Programmet har blitt godt fulgt opp av regjeringene og flere av områdene har fått tilført midler i milliard-klassen.

Statlig finansierte bymiljøtiltak virker. Grenlandområdet har de siste fire årene hatt en økning i busstrafikken på 32 %. Nedre Glomma (Fredrikstad/Sarpsborg) fikk eksempelvis den 9. januar bevilget kr 87 millioner til kollektivfelt og nye bussløsninger. Det har lenge stått på ønskelista i distriktet.

Artikkelforfatteren Carl-Erik Grimstad

I løpet av kort tid skal Stortinget ta stilling til en fornyet NTP. Planen skal gå fra 2018-2029. Det er lagt opp til en videreføring av Bymiljøavtalene. For Vestfold er det mildest talt kjedelig at fylket, i det som kan kalles ”Vestfoldbyen” (Larvik, Sandefjord og Tønsberg) ikke er inkludert i grunnlagsdokumentet for NTP som ble presentert sist høst. Alle transportetatene (Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Vegvesenet) har hatt Vestfoldbyen inne i sin to siste forslag til NTP. Veidirektøren har støttet vår sak 100%.

Vår region med omland har en befolkning på til sammen 175.000 mennesker og er det femte største byområdet i landet. I tillegg har Vestfold en Europavei som går tvers igjennom fylket og etterlater betydelig forurensing. Men viktigst er det at de tre byene til tider sliter med store trafikk- og luftforurensningsproblemer som bør løses snarest. Både Tønsbergregionen og Larvik har laget ”bypakker” som det arbeides med å få på plass. For Tønsbergs vedkommende ble det foreslått, fra Venstre, å splitte denne ”pakken” i to og starte opp straks med de ”myke” tiltakene – som kunne gi betydelige miljøgevinster. Tønsberg-områdets noe spesielle erfaringer med bompenger, en forutsetning for tidlig oppstart, må forklare hvorfor det ikke var mulig å få flertall for en slik ordning. Bymiljøavtalene er nettopp til for å løse opp i slike floker.

Sandefjord er den av de tre byene som har kommet kortest med miljøtiltak, men i det siste har byens ordfører tatt til orde for at arbeidet for å få bymiljøavtale, må prioriteres. Planer for en opprusting av gang-/sykkelstier og kollektivtrafikk nær sentrum er på ønskelisten. En opprusting av Kodalveien er også påkrevet.

Larvik sliter med betydelige problemer knyttet til øst/vest-trafikken i byen, spesielt over Torstrand og Øya-krysset. Næringsmiljøet i Hegdal og forbindelsen til E18 er viktig å få fortgang i. Når Bane Nor får tatt et standpunkt til trasévalg for jernbanen, vil dette samtidig være startskuddet for arbeidet med å få løst opp i tung-trafikken i området, blant annet for å fjerne proppene som skapes når danskeferga legger til kai.

Tønsberg sliter med spesielle problemer. Byen sliter med den største luftforurensingen i Vestfold, understreket ved målinger som Miljøverndirektoratet foretok i fjor høst. Kanalbrua er fylkets mest trafikkerte vei, trafikken langs Nedre Langgate er på alle måter drepende på bylivet. De siste trafikktallene viser at det fra Tjøme og Nøtterøy går 47% av trafikken bare til Tønsberg. 80% av trafikken inn til byen har én person i bilen. Tønsberg har krav på at det blir igangsatt raske og effektive tiltak, for eksempel kollektivfelt, hyppige avganger med buss. Samkjøringstiltak, altså tiltak for å oppmuntre til at flere skal kjøre sammen i bilen, bør igangsettes. Både de med luftveisplager, barn som er avhengig av trygge skoleveier og næringslivet i bykjernen som hemmes av dårlig luft, har krav på at trafikken i byen reduseres.

En bymiljøavtale kan bli en vitamininnsprøyting i alle byene.

Den kan være selve katalysatoren for å få i gang prosjekter som ellers kan ligge mange år inn i fremtiden.

En slik avtale for ”Vestfoldbyen” vil bli en av de viktigste sakene for Venstre i tiden fremover. I tilknytning til arbeidet med NTP har Vestfold Venstre hatt møter på Stortinget og med samferdselsministeren for å få gjennomslag for at Vestfoldbyen bør inn i ordningen. Vi har bedt vår stortingsgruppe om å bruke all den forhandlingskraft den besitter for å få gjennomslag for dette. Samtidig forundrer det oss at fylkets representanter for regjeringspartiene ikke har vært mer pågående i denne saken verken i inneværende stortingsperiode eller forrige. Vestfold fortjener bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**