Uttalelse: Grønne avgifter på transport

Regionreformen gir fylkene mulighet til å tenke helhet innen kollektivtrafikk, vei og fly., Foto: Kåre Pettersen

Dagens avgiftssystem på drivstoff, hvor staten krever inn avgift på bensin og diesel, for å få ned bruken av fossilt drivstoff rammer skjevt. Norge er et langstrakt land med store forskjeller i transporttilbudet, men hele landet har behov for mobilitet og transport. Når man avgiftslegger drivstoff, vil man ikke ta hensyn til forskjellene i transporttilbud og transportbehov.

Byene sliter med kø-kostnader og lokal luftforurensing, mens landsbygda ikke har disse problemene. Bygdene har ofte en dårlig utbygd kollektivtrafikk, og er avhengige av bilen for å løse sine transportbehov. Byene derimot har bedre kollektivtilbud. Disse forskjellene burde gjenspeiles i miljøavgiftene. I stedet for å legge på drivstoffavgiftene, burde man se på mulighetene for å legge miljøavgiftene over på vegene som har plassmangel og hvor trafikken skaper store lokal luftforurensing. Det gir ingen mening at man skal gjøre folk «grønnere» ved å innføre en avgift, for at de skal ta den bussen som aldri går.

Søndre Land Venstre mener:

  • avgiftene bør virke slik at flere reiser kollektivt, da må avgiftene virke der hvor man har slike tilbud. Ved å prise vegene der hvor man har reelle alternative transportmidler, vil distriktene kunne løse sine transportbehov ved hjelp av bilen, mens bilbruken går ned der hvor man har andre transporttilbud.
  • vegprising vil øke etterspørselen etter kollektivtrafikk der det er trafikkgrunnlag for gode kollektivløsninger.
  • Vegprising i stedet for særnorske høye avgifter på drivstoff, vil gjøre transportnæringen mer konkurransedyktig overfor utenlandske aktører på transportmarkedet.
  • Det grønne skiftet må være relevant for hele befolkningen over hele landet, og gi følelsen av at vi står sammen om en omlegging til et grønnere samfunn.

Uttalelsen ble vedtatt på Søndre Lands årsmøte 26.01.2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**