Politisk program
2023 – 2027

Søndre Land Venstre

Her finner du Søndre-Land Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Søndre Land Venstre går til valg på og vil jobbe for i Søndre Land kommune i perioden 2023 – 2027.

Last ned vår valgbrosjyre for 2023

Kommuneøkonomi

Venstre mener at kommunen må få kontroll på økonomien for å sikre god og bærekraftig drift.

Venstre vil:

 • Arbeide for å vedta realistiske budsjetter for å sikre et godt tjenestetilbud. Dette betyr at rasjonalisering og sparetiltak blir nødvendig å gjennomføre.
 • Kreve budsjettdisiplin.
 • Jobbe for å samle flere omsorgstjenester på Hovlitunet.
 • Se på skolestruktur for å skape et best mulig læringstilbud i kommunen.
 • Arbeide for å stanse oppretting av nye administrative stillinger som ikke er lovpålagt.
 • Bærekraftig tjenestestruktur “Søndre Land trenger økonomisk styring”, (Venstre 2019). Venstre vil fortsette å jobbe for at Søndre Land ikke havner i en kommunal luksusfelle.

Barnehage og skole

Barnehage og skole er de mest fremtidsrettede tjenestene i kommunen. Tidlig innsats begynner i barnehagen.

Venstre vil:

 • Styrke grunnbemanningen i barnehagene.
 • Jobbe for at ungdom selv fritt kan velge hvilken videregående skole de vil gå på.
 • Jobbe for å tilby gratis SFO for 1.-4.trinn.
 • Arbeide for å styrke kulturskolen og legge flere aktiviteter i SFO-tida.

Helse og omsorg

Venstre er opptatt av gode basistjenester innen helse og omsorg.

Venstre vil:

 • Være en pådriver for et godt helse- og sosialtilbud i kommunen.
 • Prioritere de yngste, de eldste og de som trenger mest hjelp. Dette betyr at helsestasjon, sykehjem og hjemmesykepleie er satsingsområder.
 • Samlokalisere omsorgstilbud på det nye omsorgssenteret for å styrke fagmiljøene.
 • Jobbe for flere heltidsstillinger i helsesektoren for å skape større forutsigbarhet for arbeidstakere, tjenestemottakere og pårørende.

Klima og miljø

Avfall og renovasjon

Venstre vil bidra til at avfall blir levert på miljøstasjoner, og ikke i naturen.

Venstre vil:

 • Arbeide for at levering av restavfall skal være gratis.
 • Jobbe for at det interkommunale renovasjons-selskapet blir i stand til å gjenvinne avfall lokalt.

Grønt skifte

Venstre vil bidra til det grønne skiftet lokalt.

Venstre vil:

 • Arbeide for at kommunale bygg skal utstyres med solcellepaneler.
 • Jobbe for en kommunal støtteordning for investering i grønn energi.
 • Være en pådriver for et bedre klimaregnskap.