Slipp bussen fram – det er kø!

Bymiljøavtaler
Foto: Kåre Pettersen

Fylkesårsmøtet i Vestfold Venstre behandlet og vedtok i helgen fem politiske uttalelser. Den første uttalelsen publiseres her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Både nasjonalt og regionalt er det vedtatt at veksten i trafikken skal tas med kollektiv, gåing og sykling. Det nytter ikke å bygge seg ut av trafikkutfordringene i årene som kommer.

I Vestfold er det i gang bypakkeprosjekter og mulighetsstudier i både Tønsberg og Larvik. Dessverre handler det meste om å tilrettelegge for den økende biltrafikken. Ikke så mye om virkemidler for å unngå vekst i privatbiltrafikken.

En større trafikkundersøkelse foretatt av Statens Vegvesen i Tønsbergområdet i oktober fjor viste at hele 80 % av de spurte i rushtiden satt alene i bilen og kjørte korte avstander mellom hjem og arbeidssted i sentrumsområdet. Da blir det svært korttenkt å bygge mer vei for privatbilen for å løse utfordringen. Det er smartere å legge pengene i kollektivfelt og traseer, slik at bussen kommer fram og ikke står i den samme køen som privatbilen.
Samtidig må hyppigheten på buss økes til 10 minutters frekvenser inn mot våre byer i rushtiden. Gi folk et reelt alternativ til privatbil og det vil bli benyttet. Det er ikke mange privatbiler som skal tas ut av rushtrafikken før det igjen er et mer normalt trafikkbilde.

Det er derfor Vestfold må komme med i de nasjonale bymiljøavtalene. Her gis det statlig bidrag til økt framkommelighet for buss, gående og syklende. Med penger inn i slike prosjekter kan vi unngå kjempestore nye veiprosjekter med tilhørende høye bomsatser.
To regjeringer av ulik farge har hatt muligheten til å øke satsingen på bymiljøavtalene, men de har begge vist liten handlingsevne og bare brukt ord. Det er ingen logikk i at en strek er satt ved de nåværende ni byområdene som er inne i varmen.

Venstre vil ha en bærekraftig løsning på byområdenes utfordring knyttet til trafikk. En slik løsning får vi kun ved å adressere årsakene til trafikkproblemene, og ikke symptomene. Biltrafikken må reduseres ved en økt satsing på bruk av kollektiv, gange og sykkel. For å få til dette må nye byområder inn i bymiljøavtalene!

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**