Ja til vern av friluftsfjorden, nei til tradisjonelt fiskeoppdrett i Oslofjorden

Vandrende Storørret, Foto: ©Børre K. Dervo/Dervo foto

Vestfold Venstres fylkesårsmøte har vedtatt en politisk uttalelse og mener forslag om tradisjonell fiskeoppdrett i Oslofjorden konsekvent må avvises.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Fiskeoppdrett i Oslofjorden vil medføre en belastning på den sårbare fjorden og risiko for ytterligere reduksjon av fiskebestander og redusert marint liv, uttaler Vestfold Venstre.

Vestfold Venstre vil fremheve tre hovedgrunner for å avvise fiskeoppdrett i Oslofjorden:

For det første vil tradisjonell oppdrett av laks og oppdrett kunne føre med seg lakselus som angriper både de gode stammene av sjøørret og laksestammen som er knyttet til Drammensvassdraget og Lågen. Sjøørreten har i dag en god utbredelse i Oslofjorden og det gjøres et viktig arbeid med utsetting av sjøørret og kultivering. Tradisjonelt fiskeoppdrett kan redusere ville bestander av sjøørret og laks. Erfaringene langs Norges kyst viser at fiskeoppdrett i meget betydelig grad har vært til skade for villfisken, spesielt ørreten og laksen.

For det andre vil tradisjonelt fiskeoppdrett komme i konflikt med friluftsliv og fritidsfiske. Dagens gode bestander av sjøørret og laks er en viktig kilde til friluftsliv og høsting for mange mennesker i regionen. Oslofjorden er landets viktigste fjord med meget stor verdi som frilufts- og rekreasjonsområde. Fiskeoppdrett hører ikke hjemme i et område som er sårbart og har stor betydning for en stor del av landets befolkning.

For det tredje vil tradisjonell lakseoppdrett være en betydelig forurensningskilde som vil ha negative konsekvenser for så vel livet i fjorden som friluftsliv og rekreasjon. Vestfold kan kun godta fiskeoppdrett i systemer som er landbaserte og fullstendig lukket, slik at Oslofjorden ikke påføres en ytterligere belastning. En av de medvirkende årsakene til de negative endringene i havøkosystemet i Oslofjorden, med blant annet nesten fravær av torsk og andre arter, er økt tilførsel av næringsstoffer. Fiskeoppdrett gir et betydelig utslipp av næringsstoffer til omgivelsene og bør derfor ikke etableres.

Ivrige forkjempere for å verne Oslofjorden: Knut Adolfsen, Kåre Pettersen, William Leonhardsen, Eddy Robertsen og Ola Elvestuen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**