Ja til Buskerud, Telemark og Vestfold i ny region

Hvilke fylker går hvor?, Foto: Kartgrunnlag Kartverket

Vestfold Venstres fylkesårsmøte har 12. februar 2017 vedtatt denne politiske uttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre har tatt initiativet til en regionreform for å få til en styrking av det folkevalgte regionale nivået. En del av denne reformen vil innebære større og sterkere fylker hvor nye oppgaver overføres fra staten til ny regioner. I tillegg er det behov for en bedre samordning av regionale statlige etater sett opp mot tilsvarende folkevalgt nivå.

Stortingsmelding 22 om nye folkevalgte regioner legger opp til nye regioner som bør utgjøre funksjonelle enheter. Enheter som legger enda bedre til rette for forskning, næringsutvikling og bedre kommunikasjoner.

En region bestående av Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) vil kunne avlaste presset på hovedstadsområdet og samtidig utvikle egen vekst.

Student
Felles høgskole er allerede etablert mellom Buskerud, Telemark og Vestfold.

Med en felles høgskole og forskningsfond samt ca. 20 øvrige regionale statsetater og etter hvert en ferdig utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor, vil alt legge til rette for at denne regionen kan utvikle seg til et felles arbeidsmarked.
En BTV-region vil omfatte ca. 700.000 innbyggere og passe godt inn i et totalbilde med om lag 10 regioner i Norge. Det vil være uheldig hvis reformen ender opp med noen svært store og noen relativt små regioner. Dette vil føre til ulik maktbase sett i forhold til sentrale myndigheter.

Det er en risiko for at generalistprinsippet må vike eller at regionene ikke får overtatt de statlige oppgavene som stortingsmeldingen legger opp til. En vesentlig forskjell i regionenes størrelse vil også kunne gi betydelige utfordringer ved de varslede omorganiseringene av statlige virksomhet til regionalt nivå.

Fylkesmennene peker også på om lag 10 regioner i sin rapport om ny inndeling av fylkesmannsembetet, og her framkommer også BTV som en naturlig ny størrelse også sett opp mot beredskapshensyn med felles politidistrikt for BTV.

Buskerud, Vestfold og Telemark vil kunne utgjøre en naturlig ny region og var også gjenstand for et prøveprosjekt i perioden 2003 til 2007.

Vestfold Venstre sier ja til en ny likeverdig regioninndeling med flere nye oppgaver overført fra statlig nivå til nye regioner. BTV danner en region som på en svært god måte støtter opp om samhandling og en samordning av innsatsen for å bygge opp om samfunnsutviklingen i en ny region.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**