Barn og ungdom i Sørfold fortjener en trygg oppvekst

Rita Jakobsen

Vilde Sofie Nohr, ungdomskandidat for Stortingslista til Nordland Venstre, og tidligere leder av Sørfold Ungdomsråd reagerer på den høye overgrepsstatistikken i Sørfold.

-Det er urovekkende høye tall, og det kan ikke fortsette på denne måten. Barn og ungdom i Sørfold fortjener en trygg oppvekst her i kommunen, sier Vilde Sofie Nohr.

Saltenposten skrev torsdag om regionlensmann Robin Johansens redegjørelse for kommunestyret i Sørfold. Han kunne fortelle at Nordland er det politidistriktet i landet med flest saker om overgrep mot barn per 1000 innbyggere. I Sørfold er antall overgrepssaker høyt, og tallet økt de siste årene.

-Jeg forventer at Sørfold Kommune tar dette på alvor og kommer med tiltak for hvordan de skal sikre at det varsles om alle overgrep, hvordan de planlegger å få ned antall overgrep og hvordan disse tiltakene skal følges opp. Kommunestyret, som øverste myndighet, har ansvaret for de arenaene hvor overgrep kan forebygges og avdekkes, sier ungdomskandidat Nohr.

Nordland Venstre har gått inn for at undervisning om seksualitet og grensesetting allerede skal starte fra barnehagen av. Ungdomskandidaten mener tidlig innsats vil være et viktig tiltak for å forebygge overgrep.

– Å lære barn grensesetting i forhold til egen kropp er viktig for å forebygge at overgrep skjer, og at de fortsetter å skje. Barn har ikke den samme kunnskapen om kropp og seksualitet som voksne har. Da må seksualitet og grensesetting inn i undervisningen allerede fra barnehagen av. Det er også viktig at alle tjenester som er rettet mot barn jobber sammen og snakker sammen. I tillegg er det viktig at rettsikkerheten til barn som har vært utsatt for overgrep styrkes, sier Nohr.

Nordland Venstre vil også at alle kommuner vedtar handlingsplaner mot seksuelle overgrep mot barn, samt øker kompetansen på kropp, seksualitet og overgrep i den delen av tjenesteapparatet som gir generelle tilbud til barn og unge.

Selv om Sørfold, og resten av Nordland har den høyest andelen overgrepssaker, er det selvsagt ikke bare her det skjer overgrep. Kripos har varslet at det er en generell økning av overgrep mot barn i hele landet. Det skjer flere overgrep, men samtidig har terskelen for å melde fra om overgrep blitt mindre, noe som kan være en av grunnene til økningen av overgrepssaker.

Det er positivt at flere melder ifra, men vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder å forebygge og avdekke overgrep mot barn. De ansatte i barnehagene og skolene må bli flinkere til å varsle. Vi som naboer og foldværinger må bli flinkere til å varsle. Ledere i idrettslag og andre som møter barn under fritidsaktiviteter har også et spesielt ansvar for å ha tiltaksplaner og oppfølgingsrutiner på plass. Vi har alle et ansvar for å si ifra hvis vi ser noe som er galt. Sørfold er ei lita bygd, der alle kjenner alle, noe som egentlig burde det gjøre det lettere for oss å oppdage tegn på overgrep, sier Nohr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**