Venstre satser på jordbruk

I tillegg til dyrehald, vil , Foto: Haakon Sundbø (CC BY 2.0), https://flic.kr/p/a9Xra9

Stortingets næringskomité avgir 6. april sin innstilling til jordbruksmeldingen. – Jordbruk er en av våre viktigste næringer for framtida. Det er en næring som trenger langsiktige og stabile rammevilkår. Venstres utgangspunkt er at det skal bli mer lønnsomt å produsere sunn og god mat i Norge, og jeg er godt fornøyd med vårt gjennomslag i denne saken, sier Venstres næringspolitiske talsperson Pål Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

 

– Venstre er stolte over den satsingen som ble startet under vår landbruksminister, Lars Sponheim, for å styrke produksjon og foredling av lokalmat. Det er en satsning som har gitt gode resultater. Veksten i omsetningen av lokal- og nisjemat har vært formidabel de siste årene. I den sammenheng er det moro å registrere at produktene også gjør seg gjeldende utenfor Norge. Vi kan alle være stolte av at vi produserer verdens beste ost, «Kraftkar», sier Farstad.

Jordbruk over hele landet

Venstre mener vi trenger et aktivt jordbruk over hele landet for å sikre en trygg og stabil matproduksjon. Jordbruket må styrke matsikkerheten og beredskapen gjennom økt produksjon basert på norske ressurser, og sikre sunn, trygg mat gjennom god plante- og dyrehelse og fokus på dyrevelferd. Det har vi fått gjennomslag for i dette arbeidet sier Farstad. Videre mener Venstre at jordbruket skal styrke sysselsettingen og bosettingen over hele landet, og utnytte de naturgitte fortrinn vi har i Norge. Derfor ønsker vi å tilrettelegge for et differensiert landbruk med variert bruksstruktur, og arbeider for at rekrutteringen til jordbruket skal styrkes.

– Norge har mange fortrinn når det gjelder matproduksjon og avl, blant annet lavt forbruk av antibiotika og plantevernmidler, god dyrehelse og høy bevissthet om dyrevelferd. Det gir muligheter som vi må sørge for at norske bønder kan utnytte, sier Pål Farstad

– Målet er at jordbruket skal kunne øke sin verdiskaping gjennom en produksjon som er tilpasset klima, miljø og forbruk. Da må vi satse på utdanning, rådgiving og forskning, slik at vi utnytter den kunnskapen som finnes og de mulighetene vi får gjennom utvikling av ny teknologi. Norge har mange fortrinn når det gjelder matproduksjon og avl, blant annet lavt forbruk av antibiotika og plantevernmidler, god dyrehelse og høy bevissthet om dyrevelferd. Det gir muligheter som vi må sørge for at norske bønder kan utnytte, sier Farstad.

Han mener også at fortsatt produksjon i små enheter kan bidra til økt verdiskapning.

– Venstre ønsker at investeringsvirkemidlene brukes bevisst for å bidra til at det er et differensiert jordbruk og husdyr over hele landet. Det tar innstillingen høyde for. Markedsbalansering har vært en viktig sak i arbeidet med jordbruksmeldingen, og jeg mener det må være en åpen og transparent markedsbalansering og produksjonsregulering, som også bidrar til å skape legitimitet for systemet, sier Farstad.

– Norge er en matnasjon

Venstre mener synergien mellom reiseliv, matkultur, helse og øvrig entreprenørvirksomhet på den ene siden, og jordbruket på den andre siden, må forsterkes videre.

Følg saken på Stortingets nettsider

– Norge er en matnasjon med unike råvarer og dyktige yrkesutøvere og gründere. Dette skal nå videreutvikles for framtida, sier Farstad.

– Norsk jordbruk skal være bærekraftig og baseres på økt bruk av de biologiske ressursene. Det er viktig at vi har en helhetlig forvaltning av naturen og arealressursene. Jordbruket skal sikre naturmangfoldet i kulturlandskapet gjennom fornuftig bruk og kunnskapsbasert forvaltning. Det må føres en klimapolitikk hvor distrikts- og landbrukspolitiske målsettinger ivaretas, basert på kunnskap og målbare tiltak, og forurensingen fra jordbruket må reduseres, fortsetter han.

Han understreker også at matjord er en ressurs som må tas vare på, slik at vi kan dra nytte av den i generasjoner framover.

– Bruk av jorda til å produsere mat er det beste jordvernet, og Venstre ønsker å motvirke irreversible endringer av matjord. Jordvernet bør være sterkt og jeg mener det ikke skal være tillatt å bygge boliger, fritidsboliger og næringsbygg på dyrkbar eller dyrket jord, avslutter Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**